Jump to content
×
×
 • Create New...
 • 0

Vanilla Core Blazing Purgatory Bug


Thavo

Question

Hello.

I'm using 2.4.1 Vanilla core, however I've tried to use this quest :

quest flame_dungeon begin
  state start begin  
    when 20394.click with pc.get_level() >= 90 begin
      pc.give_item2(71175, 1)
      set_state(run)
    end
  end
 
  state run begin
   
  function setting()
    return
    {
    ["bossroom_entry_pos"] = {8109,6867},
    ["boss_pos"] = {686,637},
    ["doors_pos"] = {
      {320,394},
      {293,359},
      {333,321},
      {378,320},
      {400,355},
      {394,401}
    },
    ["idoors_pos"] = {
      {268,447},
      {234,359},
      {300,264},
      {454,217},
      {470,355},
      {467,469}
    },
    ["doors_dir"] = {135,90,210,152,90,223},
    ["idoors_dir"] = {135,90,210,135,90,239},
    ["dungeon_entry_pos"] = {7766, 6719},-- ??? ?? ???? ?
    ["DUNGEON_MAN_bpos"] = {690,722},
    ["DUNGEON_MAN_pos"] = {354,362},
    ["LEVEL2_STONE_pos"] = {195,352},
    ["LEVEL4_TARGET_pos"] = {470,175},
    ["LEVEL5_STONE_pos"] = {
        {486, 345},
        {511, 336},
        {525, 349},
        {521, 365},
        {503, 372},
        {486, 365},
        {500, 354}
    },
    ["LEVEL6_TARGET_pos"] = {511,480},
    ["outside_entry_pos"] = {5980,7075}, --??????? ??? ?
     
    }
  end
  function is_flamed(idx) -- ???? ??? ?? 
    return idx >= 351 * 10000 and idx < (351 + 1) *10000
  end
  function make_dungeon() -- ?? ???
    local setting = flame_dungeon.setting()
    d.new_jump_party(351, setting.dungeon_entry_pos[1], setting.dungeon_entry_pos[2])
    d.regen_file("data/dungeon/flame_dungeon/npc.txt")
    d.setf("level",0)
    for i=1,6 do
      d.set_unique("door"..i, d.spawn_mob_ac_dir(20387, setting.doors_pos[i][1], setting.doors_pos[i][2],setting.doors_dir[i]))
    end
    for i=1,6 do
      d.set_unique("idoor"..i, d.spawn_mob_ac_dir(20388, setting.idoors_pos[i][1], setting.idoors_pos[i][2],setting.idoors_dir[i]))
    end
    d.setf("clear_count",0)
    d.setf("started",0)
    d.setf("dungeon_enter",0) -- ????? ?????? // ??? : 0 ?? : 1 // ??? ??????? ?? ??
    d.setf("counter_11", 180)
    d.setf("counter_13", 180)
  end
  function go_boss() -- ??? ?? 
    local setting = flame_dungeon.setting()
    if pc.get_level() < 90 then --????
      say("Sizin seviyeniz devam etmek için yeterli deðil.[ENTER]90.Seviyeye ulaþtýðýnýz zaman tekrar gelin.")
      return
    else
      --if pc.getf("main_quest_flame_lv103", "__status")==main_quest_flame_lv103.__COMPLETE__ then -- ????? ??
        say("Kaderinle Karþýlaþmak için[ENTER]Devam etmek istiyormusun?")
        local warp = select("Devam Et","Daha Sonra")
        if warp == 1 then
          d.setf("level",17)
          d.jump_all(setting.bossroom_entry_pos[1],setting.bossroom_entry_pos[2])
          d.set_regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_fild_boss.txt")
          d.spawn_mob(6091,setting.boss_pos[1],setting.boss_pos[2])
        end
      --else
      --  say("Pode apenas avançar quando tiver[ENTER]concluído a missão de nível 103.")
      --  return
      --end
    end
  end
  function level_clear() -- ?? ???, ?????, ?????
    d.setf("level",0)
    d.clear_regen()
    d.purge_area(750000,620000,817400,689400) -- ??? -- d.purge() ????
  end
  function clear_timer(inx) -- ??? ????
    clear_server_timer ("flame_dungeon_0m_left_timer", inx)
    clear_server_timer ("flame_dungeon_1m_left_timer", inx)
    clear_server_timer ("flame_dungeon_5m_left_timer", inx)
    clear_server_timer ("flame_dungeon_10m_left_timer", inx)
    clear_server_timer ("flame_dungeon_15m_left_timer", inx)
    clear_server_timer ("flame_dungeon_30m_left_timer", inx)
    clear_server_timer ("flame_dungeon_45m_left_timer", inx)
    clear_server_timer ("flame_dungeon_ticket_remove", inx) 
  end
   
    when login begin
      local idx = pc.get_map_index()
      local setting = flame_dungeon.setting()
      if idx == 351 then
        --pc.warp(setting.outside_entry_pos[1]*100, setting.outside_entry_pos[2] * 100, 62)
      elseif flame_dungeon.is_flamed(idx) then -- ?? ??, ??? ?? ??
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      --??? ??? ???? ???? ???? ?????? ?? ?? ??? ????. ???? ??? ?? ???? ???? ?? ?? ??? ??? ??.
      --???? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ??, ???? ??? ??? ????? ?? ??? ????? ???? ??? ??? ??? ??.
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        --pc.set_warp_location(62, setting.outside_entry_pos[1] , setting.outside_entry_pos[2]) -- ?? ??? ? ??? ????
        local ticketGroup = {71175, 1}
        if d.getf("dungeon_enter") == 0 then -- ???? ???
          local canPass = false
          for i=1, table.getn(ticketGroup),2 do
            if pc.count_item(ticketGroup[i]) >= ticketGroup[i+1] then
              canPass = true
              break
            end
          end
 
          if get_global_time() - pc.getf("flame_dungeon","exit_time") < 30 * 60 then -- ??????? ????
            notice_multiline(" Ýçeriye giriþ yapabilmek için henüz süreniz dolmamýþ.[ENTER]Lütfen sürenizin dolmasýný bekleyiniz.",d.notice)
            say(" Ýçeriye giriþ yapabilmek için henüz süreniz dolmamýþ.[ENTER]Lütfen sürenizin dolmasýný bekleyiniz.")
            timer("flame_dungeon_warp_timer", 5)
          elseif not canPass then
            notice_multiline("Bir grup ile Kýzýl Ejder Kalesi'ne girebilirsiniz.[ENTER]Ve buna ek olarak, giriþ için izin olmalýdýr.",d.notice)
            say("Eðer elinizde bir Geçit Bileti varsa[ENTER]Geçmenize izin verebilirim.")
            timer("flame_dungeon_warp_timer", 5)
          elseif pc.get_level() < 90 then
            notice_multiline("Grubun tüm üyelerinin 100.seviyede[ENTER]olmasý gereklidir.Aksi takdirde[ENTER]devam edemezsiniz.",d.notice)
            say("Devam edebilmek için tüm grup üyelerinin,[ENTER]100.Seviye'ye ulaþmýþ olmasý gerekli.")
            timer("flame_dungeon_warp_timer", 5)
          end
        elseif pc.getf("flame_dungeon","ticket_delete") == 0 then -- ????? ??? ???????
           
          for i=1, table.getn(ticketGroup),2 do
            if pc.count_item(ticketGroup[i]) >= ticketGroup[i+1] then
              pc.remove_item(ticketGroup[i], ticketGroup[i+1])
              break
            end
          end
          pc.setf("flame_dungeon","ticket_delete",1)
        end
      else
        pc.setf("flame_dungeon","ticket_delete",0)
      end
    end
    when flame_dungeon_warp_timer.timer begin
      local setting = flame_dungeon.setting()
      pc.warp(setting.outside_entry_pos[1]*100, setting.outside_entry_pos[2] * 100, 62)
    end
    when logout begin
      local idx = pc.get_map_index()
      if flame_dungeon.is_flamed(idx) then 
        if d.getf("dungeon_enter") == 1 then -- ???? ?? ?? ? ????
          pc.setf("flame_dungeon","exit_time",get_global_time()) -- ???? ???? ??? ??? ??, ?? ???? ??? or ?? ???? ???
        end
         
 
      end
    end
    when 20394.chat."Kýrmýzý Ejderha Kulesi" begin
     
      local setting = flame_dungeon.setting()
      if party.is_party() then
        local party_check = 0
        if d.find(party.getf("dungeon_index")) then
          party_check = (d.getf_from_map_index("party_leader_pid", party.getf("dungeon_index")) == party.get_leader_pid())
        end
         
        if d.find(party.getf("dungeon_index")) and party_check then
          if get_global_time() - pc.getf("flame_dungeon","exit_time") < 5 * 60 then -- ?? ?? 5? ??
            local dungeon_level = d.getf_from_map_index("level", party.getf("dungeon_index"))
            if dungeon_level == 17 then -- ??
              pc.warp(setting.bossroom_entry_pos[1] * 100, setting.bossroom_entry_pos[2] * 100, party.getf("dungeon_index"))
            else
              pc.warp(setting.dungeon_entry_pos[1] * 100, setting.dungeon_entry_pos[2] * 100, party.getf("dungeon_index"))
            end
          else -- 5? ???? ? ?? ??
            say_title(mob_name(20394))
            say(" Kýrmýzý Ejderha Kulesi'nin dýþarýsýnda[ENTER]5 dakikadan uzun süredir duruyorsunuz.[ENTER]Þimdi içeriye giremezsiniz.")
          end
        else
          local pids = {party.get_member_pids()}
          local noTicketMembers = {}
          local notEnoughLevelMembers = {}
          local ticketCheck = true
          local levelCheck = true
          local ticketGroup = {71175, 1}
          for i, pid in next, pids, nil do
            q.begin_other_pc_block(pid)
            local canPass = false
            for idx=1, table.getn(ticketGroup),2 do
              if pc.count_item(ticketGroup[idx]) >= ticketGroup[idx+1] then
                canPass = true
                break
              end
            end
             
            if not canPass then
              table.insert(noTicketMembers, pc.get_name())
              ticketCheck = false
            end
            if pc.level < 90 then
              table.insert(notEnoughLevelMembers, pc.get_name())
              levelCheck = false
            end
            q.end_other_pc_block()
          end
 
          if not ticketCheck then
            say_title(mob_name(20394))
            say("Uyarý! Kýrmýzý Ejderha Kulesi'ne girebilmek için,[ENTER]bütün grup üyelerinin[ENTER]geçit biletine sahip olmasý gereklidir.[ENTER]Geçiþ kartý olmayan üyeler:")
            for i, name in next, noTicketMembers, nil do
              say(color(1,1,0), "  "..name)
            end
            if levelCheck then
              return
            else
              wait()
            end
          end
 
          if not levelCheck then
            say_title(mob_name(20394))
            say("Uyarý! Kýrmýzý Ejderha Kulesi'ne girebilmek için,[ENTER]bütün grup üyelerinin[ENTER]100.Seviye'ye ulaþmýþ olmasý gereklidir.[ENTER]Gerekli seviyede olmayan üyeler:")
            for i, name in next, notEnoughLevelMembers, nil do
              say(color(1,1,0), "  "..name)
            end
            return
          end
 
          if party.is_leader() then
            say("Kýrmýzý Ejderha Kulesi'ne girmek için emin misin?")
            local warp = select("Evet.","Belki daha sonra...")
            if warp == 1 then
              if party.is_map_member_flag_lt("exit_time", get_global_time() - 30 * 60 ) then
                flame_dungeon.make_dungeon()
              else
                say("Kýrmýzý Ejderha Kulesi'ne giriþ yapabilmek için[ENTER]henüz süreniz dolmamýþ.")
              end
            end
             
            party.setf("flame_dungeon_boss_kill_count", 0)
             
          else
            say("Sadece grup liderleri giriþ izninde bulunabilir.")
          end
        end
      else
        say("Cesaretini takdir ediyorum.[ENTER]Fakat, Kýrmýzý Ejderha Kulesi'ne tek baþýna giremezsin.[ENTER]Güçlü bir grup kur ve daha sonra tekrar gel.")
      end
    end
    when 20394.chat."Test : Iþýnla " with pc.is_gm() begin -- ????
      local setting = flame_dungeon.setting()
      pc.setf("flame_dungeon","fdRtest",1)
      pc.warp( setting.dungeon_entry_pos[1]*100, setting.dungeon_entry_pos[2]*100, 351)
    end
     
     
    when 20394.chat."TEST : Süreyi deðiþtir " with pc.is_gm() begin -- ????
      pc.setf("flame_dungeon","exit_time",get_global_time()-1800)
      say("Geri")
    end
    when 20385.chat."Test : Bilgi" with pc.is_gm() begin -- ????
      say("canavarlar_11 : "..d.getf("counter_11"))
      say("canavarlar_13 : "..d.getf("counter_13"))
      say("server saati : "..get_server_timer_arg())
      say("toplam canavar sayýsý : "..d.count_monster())
      say("level : "..d.getf("level"))
      say("Dmap index : "..d.get_map_index())
      say("Pmap index : "..pc.get_map_index())
      say("eriþim süresi : "..pc.getf("flame_dungeon","exit_time"))
      say("gerçek zaman : "..get_global_time())
      if flame_dungeon.is_flamed(d.get_map_index()) then
        say("in dungeon") -- is_flamed ?? ??
      end
      if d.is_unique_dead("stone1") then
        say("taþ 1 öldü ")
      else
        say("taþ 1 yaþýyor")
      end
    end
    when 20385.chat." Örnegi etkinleþtir " with pc.is_gm() begin -- ????
      say("??? ???")
      flame_dungeon.clear_timer(d.get_map_index())
      flame_dungeon.make_dungeon()
    end
    when 20385.chat."Test : Patron odasý " with pc.is_gm() begin -- ????
      flame_dungeon.go_boss()
    end
     
    when 20385.chat."Test et" with pc.is_gm() begin -- ???? ??? ?? ? ?? ???
      local setting = flame_dungeon.setting()
      say("??? ????????")
      local warp = select("Evet","Hayýr")
      if warp == 1 then
        pc.warp(setting.outside_entry_pos[1]*100, setting.outside_entry_pos[2] * 100, 62)
      end
    end
    when flame_dungeon_45m_left_timer.timer begin
      notice_multiline(string.format("Kalan zaman: %d dakika(lar)", 45),d.notice)
      notice_multiline("Süre bitince grup olarak kale'nin dýþýna atýlacaksýnýz.",d.notice)
      timer("flame_dungeon_30m_left_timer", 15*60)
    end
    when flame_dungeon_30m_left_timer.timer begin
      notice_multiline(string.format("Kalan zaman: %d dakika(lar)", 30),d.notice)
      notice_multiline("Süre bitince grup olarak kale'nin dýþýna atýlacaksýnýz.",d.notice)
      timer("flame_dungeon_15m_left_timer", 15*60)
    end
    when flame_dungeon_15m_left_timer.timer begin
      notice_multiline(string.format("Kalan zaman: %d dakika(lar)", 15),d.notice)
       notice_multiline("Süre bitince grup olarak kale'nin dýþýna atýlacaksýnýz.",d.notice)
      timer("flame_dungeon_5m_left_timer", 10*60)
    end
    when flame_dungeon_5m_left_timer.timer begin
      notice_multiline(string.format("Kalan zaman: %d dakika(lar)", 5),d.notice)
      notice_multiline("Süre bitince grup olarak kale'nin dýþýna atýlacaksýnýz.",d.notice)
      timer("flame_dungeon_1m_left_timer", 4*60)
    end
    when flame_dungeon_1m_left_timer.timer begin
      notice_multiline(string.format("Kalan zaman: %d dakika(lar)", 1),d.notice)
      notice_multiline("Süre bitince grup olarak kale'nin dýþýna atýlacaksýnýz.",d.notice)
      timer("flame_dungeon_0m_left_timer", 60)
    end
    when flame_dungeon_0m_left_timer.timer begin
      local setting = flame_dungeon.setting()
      notice_multiline("Size ayýrýlan süre doldu.10 Saniye[ENTER]içinde kale'nin kapýlarý sizin için açýlacak.",d.notice)
      notice_multiline("10 Saniye içinde herkes ýþýnlanacak.",d.notice)
      timer("exit_dungeon",10)  
    end
 
 
    when 20385.chat." Am-heh Uyanýþ " with npc.lock() begin -- '0x'? x?? ?? ??? ?? ? ?? ?? , '1x'? x?? ?? ??? ???
      local setting = flame_dungeon.setting()
      if d.getf("started") == 0 then
        say("Am-heh Uyandý!")
        say("Kýzýl Ejderha Kale'si bir saat boyunca[ENTER]baþkalarýna kapatýldý.")
        wait()
        d.setf("started",1)
        timer("flame_dungeon_45m_left_timer",15*60)
        notice_multiline("Kalan zaman: 60 Dakika(lar) ",d.notice)
        notice_multiline("Süre dolduðunda bütün grup üyeleri dýþarýya atýlýr.",d.notice)
         
        local pids = {party.get_member_pids()}
        local ticketGroup = {71175, 1}
        for i, pid in next, pids, nil do
          q.begin_other_pc_block(pid)
          local canPass = false
          for idx=1, table.getn(ticketGroup),2 do
            if pc.count_item(ticketGroup[idx]) >= ticketGroup[idx+1] then
              canPass = true
              pc.remove_item(ticketGroup[idx], ticketGroup[idx+1])
              break
            end
          end
           
          if not canPass then
            pc.warp(setting.outside_entry_pos[1]*100, setting.outside_entry_pos[2] * 100, 62)
          end
          q.end_other_pc_block()
        end
        d.setqf2("flame_dungeon","ticket_delete",1)
        d.setf("dungeon_enter",1)
         
        party.setf("dungeon_index", d.get_map_index())
        d.setf("party_leader_pid", party.get_leader_pid())
      end
      if d.getf("level") < 7 then --???? ???
        if d.getf("clear_count") == 6 then -- ? ??? ??? ???
          d.setf("level",7)
        else
          local rand = number(1,6)--???? ????? ?? ???? ?? ?? ?????? ???
          local setlev = 0
          d.setf("level",7) -- ?? ?? ??? ?? ??? ?????? ??? ????? ????
          for i=1,50 do
            setlev = setlev + 1
            if setlev > 6 then
              setlev = 1
            end
            if not d.is_unique_dead("door"..setlev) then
              rand = rand - 1
              if rand == 0 then
                d.setf("level",setlev)
                d.setf("clear_count",d.getf("clear_count")+1)
                break
              end
            end
          end
        end
      end
        if d.getf("level") == 1 then
          say("Misyon: Þeytanlar kilitli Kapý Arkasýnda[ENTER]Gidin ve Onlarý maðlup edin.")
          notice_multiline("Bilgilendirme: Savaþçýlar ve Ejderha kral arasýndaki ayaklanma birazdan baþlayacak.",d.notice)
          d.kill_unique("door1")
          d.kill_unique("idoor1")
          d.setf("level",11)
          local counter_11 = 180
          d.regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_a.txt")
        elseif d.getf("level") == 11 then
          say("Bütün þeytanlar yenilmedi.")
          say_title("Kalan: ", counter_11)
        elseif d.getf("level") == 2 then
            say("Görev: Altýn Diþli Çarký bul ve[ENTER]Ýsfet Stel mekanýzmasýný Açarak[ENTER]görevi tamamlayýn.")
            notice_multiline("Görev: Altýn Diþli Çarký bul ve[ENTER]Ýsfet Stel mekanýzmasýnýz Açarak[ENTER]görevi tamamlayýn.",d.notice)
            d.spawn_mob(20386, setting.LEVEL2_STONE_pos[1], setting.LEVEL2_STONE_pos[2]) -- ??? ??
            d.kill_unique("door2")
            d.kill_unique("idoor2")
            d.set_regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_b.txt")
            d.setf("level",12)
        elseif d.getf("level") == 12 then
          say("Ýsfet Stel Mekanýzmasý Yalnýzca [ENTER]Altýn Diþli Çark ile açýþabilir.[ENTER]Görev Tamamlandýgýnda Tekrar gel.")
        elseif d.getf("level") == 3 then
          say("Misyon: Tüm Canavarlarý Gidip Maðlup edin.[ENTER]Kaderinizi belirleyin.")
          notice_multiline("Misyon: Tüm Canavarlarý Gidip Maðlup edin.[ENTER]Kaderinizi belirleyin.",d.notice)
          d.kill_unique("door3")
          d.kill_unique("idoor3")
          d.setf("level",13)
          local counter_13 = 180
          d.regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_c.txt")
        elseif d.getf("level") == 13 then
          say("Tüm Canavarlarý Yendiniz.")
          say_title("Kalan: ", counter_13)
        elseif d.getf("level") == 4 then -- 474 178
          say("Görev: Devam Edebilmek için, Ignatoru Maðlup Etmelisiniz.")
          notice_multiline("Görev: Gidin ve Ignatoru Maðlup Edin.",d.notice)
          d.setf("level",14)
          d.kill_unique("door4")
          d.kill_unique("idoor4")
          d.set_regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_d.txt")
          d.spawn_mob(6051,setting.LEVEL4_TARGET_pos[1],setting.LEVEL4_TARGET_pos[2] ) -- ????? ??
        elseif d.getf("level") == 14 then
          say("Ignator Hala Yaþýyor.[ENTER]Kendinizi güclendirin ve tekrar deneyin.[ENTER]Ebedi lanetten temizlenin.")
        elseif d.getf("level") == 5 then -- 510 355
          say("Misyon: Maat Taþlarýný bulunuz ve[ENTER]7 Isfet Stel'ini Sýrasýyla ve Dogru þekilde Açýnýz.")
          say("Eðer Maat Taþýný yanliþ Isfet Stel'de Kullanýrsanýz,[ENTER]Maat taþýnýz yok olacaktýr.")
          notice_multiline("Misyon: Maat Taþlarýný bulunuz ve[ENTER]7 Isfet Stel'ini Sýrasýyla ve Dogru þekilde Açýnýz.",d.notice)
          notice_multiline("Eðer Maat Taþýný yanliþ Isfet Stel'de Kullanýrsanýz,[ENTER]Maat taþýnýz yok olacaktýr.",d.notice)
          d.kill_unique("door5")
          d.kill_unique("idoor5")
          d.setf("level",15)
          d.set_regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_e.txt")
          local vis = { 0,0,0,0,0,0,0}
          for i=1,7 do
            vis[i] = 0
          end
          for i = 1, 7 do -- ???? ???
            local ran = number(1,7)
            local st = 0
            for j = 1, 50 do
              st = st + 1
              if st > 7 then
                st = 1
              end
              if vis[st] == 0 then
                ran = ran - 1
                if ran == 0 then
                  vis[st] = 1
                  d.set_unique("stone5_"..st, d.spawn_mob(20386, setting.LEVEL5_STONE_pos[i][1], setting.LEVEL5_STONE_pos[i][2]))
                  break
                end
              end
            end
          end 
        elseif d.getf("level") == 15 then
          say("ey Savaþcý! Gizemi Bulmak için [ENTER]Doðru Secim yapýn ve[ENTER]görev yerine gelin.")
        elseif d.getf("level") == 6 then -- 507 490
          say("Görev: Sýcak ve korku dolu Metin taþý,[ENTER]Cehennem Ateþi Metin taþýný Bul ve Yok Et.")
          notice_multiline("Görev: Sýcak ve korku dolu Metin taþý,[ENTER]Cehennem Ateþi Metin taþýný Bul ve Yok Et.",d.notice)
          d.setf("level",16)
          d.kill_unique("door6")
          d.kill_unique("idoor6")
          d.set_regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_f.txt")
          d.spawn_mob(8057, setting.LEVEL6_TARGET_pos[1],setting.LEVEL6_TARGET_pos[2]) -- ?????? ??
        elseif d.getf("level") == 16 then
          say(" ")
          say("Cehennem Ateþi Metini Henuz yok edilmedi.[ENTER]Görev Tamamlanýnca Tekrar Gel.")
        elseif d.getf("level") == 7 then
          flame_dungeon.go_boss()
        else
          say(" ")
        end
      npc.unlock()    
    end
   
    when kill with flame_dungeon.is_flamed(pc.get_map_index()) and d.getf("level") == 11 begin -- 2?? ??? ?? ??
      if d.getf("counter_11") == 0 then -- 1?? ??? ???
        notice_multiline("Bütün Canavarlarý yendiniz,",d.notice)
        notice_multiline("Yeni görev için Am-heh ile görüþün...",d.notice)
        flame_dungeon.level_clear()
      else
        d.setf("counter_11",d.getf("counter_11")-1)
      end
    end
 
    when kill with flame_dungeon.is_flamed(pc.get_map_index()) and d.getf("level") == 13 begin -- 2?? ??? ?? ??
      if d.getf("counter_13") == 0 then -- 1?? ??? ???
        notice_multiline("Bütün canavarlarý yendiniz,",d.notice)
        notice_multiline("Yeni görev için Am-heh ile görüþün...",d.notice)
        flame_dungeon.level_clear()
      else
        d.setf("counter_13",d.getf("counter_13")-1)
      end
    end
 
    when kill with flame_dungeon.is_flamed(pc.get_map_index()) and d.getf("level") == 12 begin -- 2?? ??? ?? ??
      local i = number(1, 100) -- 100?? 1 ??? ????
      if i == 1 then
        game.drop_item (30329, 1)
      end
    end
    when 20386.take with flame_dungeon.is_flamed(pc.get_map_index()) and item.vnum == 30329 and d.getf("level") == 12 begin -- 2?? ?? ????
      local i = number(1, 5) -- 5?? 1 ??? ?? ??
      if i == 1 then
        npc.purge()
        item.remove()
        notice_multiline("Ýsfet Stel mekanýzmasýný Açýldý,",d.notice)
        notice_multiline("Yeni görev için Am-heh ile görüþün...",d.notice)
        flame_dungeon.level_clear()
      else
        item.remove()
        say("Bu Parça yanlýþ Yok oldu.[ENTER]Doðru Altýn Diþli Çarký Bul.")
      end
    end
 
    when 6051.kill with flame_dungeon.is_flamed(pc.get_map_index()) and d.getf("level") == 14 begin
        notice_multiline("Tebrikler!.. Ignator Maðlup Edildi,",d.notice)
        notice_multiline("Yeni görev için Am-heh ile görüþün...",d.notice)
      flame_dungeon.level_clear()
    end
 
    when kill with flame_dungeon.is_flamed(pc.get_map_index()) and d.getf("level") == 15 begin -- 5?? ??? ?? ??
      local i = number(1, 30) -- 30?? 1 ??? ????
      if i == 1 then
        game.drop_item (30330, 1)
      end
    end
    when 20386.take with flame_dungeon.is_flamed(d.get_map_index()) and item.vnum == 30330 and d.getf("level") == 15 begin -- 5?? ???? ????
      local setting = flame_dungeon.setting()
      if npc.get_vid() == d.get_unique_vid("stone5_1") then -- ??? ?? ????? ? ?? ????? ???? ????
        npc.purge()
        item.remove()
        say("Bu akýllýca bir seçim oldu.[ENTER]Þimdi bir sonraki Ifset Stel'ini Yok et.")
        d.setf("stonekill",2) -- 2? ?? ???
        if d.count_monster() < 100 then
          d.regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_e.txt")
        end
      elseif npc.get_vid() == d.get_unique_vid("stone5_2") then 
        if d.getf("stonekill") == 2 then -- 2??? ?? ??? 2???? ??? ??? ?
          npc.purge()
          item.remove()
          say("Bu akýllýca bir seçim oldu.[ENTER]Þimdi bir sonraki Ifset Stel'ini Yok et.")
          d.setf("stonekill",3)
          if d.count_monster() < 100 then
            d.regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_e.txt")
          end
        else
          item.remove()
          say("Yanlýþ seçim. Maat Taþý Yok Oldu.")
        end
      elseif npc.get_vid() == d.get_unique_vid("stone5_3") then
        if d.getf("stonekill") == 3 then
          npc.purge()
          item.remove()
          say("Bu akýllýca bir seçim oldu.[ENTER]Þimdi bir sonraki Ifset Stel'ini Yok et.")
          d.setf("stonekill",4)
          if d.count_monster() < 100 then
            d.regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_e.txt")
          end
        else
          item.remove()
          say("Yanlýþ seçim. Maat Taþý Yok Oldu.")
        end
      elseif npc.get_vid() == d.get_unique_vid("stone5_4") then
        if d.getf("stonekill") == 4 then
          npc.purge()
          item.remove()
          say("Bu akýllýca bir seçim oldu.[ENTER]Þimdi bir sonraki Ifset Stel'ini Yok et.")
          d.setf("stonekill",5)
          if d.count_monster() < 100 then
            d.regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_e.txt")
          end
        else
          item.remove()
          say("Yanlýþ seçim. Maat Taþý Yok Oldu.")
        end
      elseif npc.get_vid() == d.get_unique_vid("stone5_5") then
        if d.getf("stonekill") == 5 then
          npc.purge()
          item.remove()
          say("Bu akýllýca bir seçim oldu.[ENTER]Þimdi bir sonraki Ifset Stel'ini Yok et.")
          d.setf("stonekill",6)
          if d.count_monster() < 100 then
            d.regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_e.txt")
          end
        else
          item.remove()
          say("Yanlýþ seçim. Maat Taþý Yok Oldu.")
        end
      elseif npc.get_vid() == d.get_unique_vid("stone5_6") then
        if d.getf("stonekill") == 6 then
          npc.purge()
          item.remove()
          say("Bu akýllýca bir seçim oldu.[ENTER]Þimdi Son Ifset Stel'ini Yok et.")
          d.setf("stonekill",7)
          if d.count_monster() < 100 then
            d.regen_file ("data/dungeon/flame_dungeon/".."fd_e.txt")
          end
        else
          item.remove()
          say("Yanlýþ seçim. Maat Taþý Yok Oldu.")
        end
      else
        if d.getf("stonekill") == 7 then
          npc.purge()
          item.remove()
          notice_multiline("Tüm Ifset Stel'inler Yok Edildi.",d.notice)
          notice_multiline("Yeni görev için Am-heh ile görüþün...",d.notice)
          flame_dungeon.level_clear()
        else
          item.remove()
          say("Yanlýþ seçim. Maat Taþý Yok Oldu.")
        end
      end
    end
 
    when 8057.kill with flame_dungeon.is_flamed(d.get_map_index()) and d.getf("level") ==16 begin -- ??? ???? ?
      notice_multiline("Araf Metini Yok Edildi.",d.notice)
      notice_multiline("Yeni görev için Am-heh ile görüþün...",d.notice)
      flame_dungeon.level_clear()
    end
 
    when 6091.kill with flame_dungeon.is_flamed(d.get_map_index()) and d.getf("level") ==17 begin -- ?? ????
      notice_multiline("Razadör Yýkýldý!..",d.notice)
      notice_multiline("Ejderha Tapýnaðý içindeki Tüm Savaþcýlar [ENTER]Bir dakika içerisinde ýþýnlanacaktýr.",d.notice)
      timer("exit_dungeon", 60)
      flame_dungeon.level_clear()
       
      if party.is_party() then
        party.setf("flame_dungeon_boss_kill_count", 1)
      end
       
    end
     
    when exit_dungeon.timer begin
      local setting = flame_dungeon.setting()
      flame_dungeon.clear_timer(d.get_map_index())
      d.set_warp_location(62, setting.outside_entry_pos[1] , setting.outside_entry_pos[2])
      d.exit_all()
      d.setf("party_leader_pid", 0)
    end
     
  end
endWhen I Try to start the dungeon nothing happens, but If I try with maximi core, the dungeon works perfectly.

I want to know how can I fix that in vannilla core.

Best regards.

Link to comment
Share on other sites

 • Answers 0
 • Created
 • Last Reply

Top Posters For This Question

Popular Days

Top Posters For This Question

0 answers to this question

Recommended Posts

There have been no answers to this question yet

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


Important Information

Terms of Use / Privacy Policy / Guidelines / We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.