Jump to content
  • 0

SzShop?? [EXSHOP]


Psiclone

Question

[IMG]https://imgur.com/a/wxaFKdb[/IMG]

 

 

Code [

Spoiler

// vim:ts=4 sw=4
#include <map>
#include "stdafx.h"
#include "ClientManager.h"
#include "Main.h"
#include "Monarch.h"
#include "CsvReader.h"
#include "ProtoReader.h"

using namespace std;

extern int g_test_server;
extern std::string g_stLocaleNameColumn;


bool CClientManager::InitializeTables()
{
#ifdef ENABLE_PROTO_FROM_DB
    if (!(bIsProtoReadFromDB?InitializeMobTableFromDB():InitializeMobTable()))
#else
    if (!InitializeMobTable())
#endif
    {
        sys_err("InitializeMobTable FAILED");
        return false;
    }
#ifdef ENABLE_PROTO_FROM_DB
    if (!(bIsProtoReadFromDB?InitializeItemTableFromDB():InitializeItemTable()))
#else
    if (!InitializeItemTable())
#endif
    {
        sys_err("InitializeItemTable FAILED");
        return false;
    }

#ifdef ENABLE_PROTO_FROM_DB
    extern bool g_bMirror2DB;
    if (g_bMirror2DB)
    {
        if (!MirrorMobTableIntoDB())
        {
            sys_err("MirrorMobTableIntoDB FAILED");
            return false;
        }
        if (!MirrorItemTableIntoDB())
        {
            sys_err("MirrorItemTableIntoDB FAILED");
            return false;
        }
    }
#endif

    if (!InitializeShopTable())
    {
        sys_err("InitializeShopTable FAILED");
        return false;
    }

#if defined(ENABLE_RENEWAL_SHOPEX)
    if (!InitializeShopEXTable())
    {
        sys_err("InitializeShopEXTable FAILED");
        return false;
    }
#endif

    if (!InitializeSkillTable())
    {
        sys_err("InitializeSkillTable FAILED");
        return false;
    }

    if (!InitializeRefineTable())
    {
        sys_err("InitializeRefineTable FAILED");
        return false;
    }

    if (!InitializeItemAttrTable())
    {
        sys_err("InitializeItemAttrTable FAILED");
        return false;
    }

    if (!InitializeItemRareTable())
    {
        sys_err("InitializeItemRareTable FAILED");
        return false;
    }

    if (!InitializeBanwordTable())
    {
        sys_err("InitializeBanwordTable FAILED");
        return false;
    }

    if (!InitializeLandTable())
    {
        sys_err("InitializeLandTable FAILED");
        return false;
    }

    if (!InitializeObjectProto())
    {
        sys_err("InitializeObjectProto FAILED");
        return false;
    }

    if (!InitializeObjectTable())
    {
        sys_err("InitializeObjectTable FAILED");
        return false;
    }

    if (!InitializeMonarch())
    {
        sys_err("InitializeMonarch FAILED");
        return false;
    }

    return true;
}

bool CClientManager::InitializeRefineTable()
{
    char query[2048];

    snprintf(query, sizeof(query),
            "SELECT id, cost, prob, vnum0, count0, vnum1, count1, vnum2, count2,  vnum3, count3, vnum4, count4 FROM refine_proto%s",
            GetTablePostfix());

    std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
    SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

    if (!pRes->uiNumRows)
        return true;

    if (m_pRefineTable)
    {
        sys_log(0, "RELOAD: refine_proto");
        delete [] m_pRefineTable;
        m_pRefineTable = NULL;
    }

    m_iRefineTableSize = pRes->uiNumRows;

    m_pRefineTable    = new TRefineTable[m_iRefineTableSize];
    memset(m_pRefineTable, 0, sizeof(TRefineTable) * m_iRefineTableSize);

    TRefineTable* prt = m_pRefineTable;
    MYSQL_ROW data;

    while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
    {
        //const char* s_szQuery = "SELECT src_vnum, result_vnum, cost, prob, "
        //"vnum0, count0, vnum1, count1, vnum2, count2,  vnum3, count3, vnum4, count4 "

        int col = 0;
        //prt->src_vnum = atoi(data[col++]);
        //prt->result_vnum = atoi(data[col++]);
        str_to_number(prt->id, data[col++]);
        str_to_number(prt->cost, data[col++]);
        str_to_number(prt->prob, data[col++]);

        for (int i = 0; i < REFINE_MATERIAL_MAX_NUM; i++)
        {
            str_to_number(prt->materials[i].vnum, data[col++]);
            str_to_number(prt->materials[i].count, data[col++]);
            if (prt->materials[i].vnum == 0)
            {
                prt->material_count = i;
                break;
            }
        }

        sys_log(0, "REFINE: id %ld cost %d prob %d mat1 %lu cnt1 %d", prt->id, prt->cost, prt->prob, prt->materials[0].vnum, prt->materials[0].count);

        prt++;
    }
    return true;
}

class FCompareVnum
{
    public:
        bool operator () (const TEntityTable & a, const TEntityTable & b) const
        {
            return (a.dwVnum < b.dwVnum);
        }
};

bool CClientManager::InitializeMobTable()
{
    //================== ÇÔ¼ö ¼³¸í ==================//
    //1. ¿ä¾à : 'mob_proto.txt', 'mob_proto_test.txt', 'mob_names.txt' ÆÄÀÏÀ» Àаí,
    //        (!)[mob_table] Å×ÀÌºí ¿ÀºêÁ§Æ®¸¦ »ý¼ºÇÑ´Ù. (ŸÀÔ : TMobTable)
    //2. ¼ø¼­
    //    1) 'mob_names.txt' ÆÄÀÏÀ» Àо (a)[localMap](vnum:name) ¸ÊÀ» ¸¸µç´Ù.
    //    2) 'mob_proto_test.txt'ÆÄÀÏ°ú (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
    //        (b)[test_map_mobTableByVnum](vnum:TMobTable) ¸ÊÀ» »ý¼ºÇÑ´Ù.
    //    3) 'mob_proto.txt' ÆÄÀÏ°ú  (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
    //        (!)[mob_table] Å×À̺íÀ» ¸¸µç´Ù.
    //            <Âü°í>
    //            °¢ row µé Áß,
    //            (b)[test_map_mobTableByVnum],(!)[mob_table] ¸ðµÎ¿¡ ÀÖ´Â row´Â
    //            (b)[test_map_mobTableByVnum]ÀÇ °ÍÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù.
    //    4) (b)[test_map_mobTableByVnum]ÀÇ rowÁß, (!)[mob_table]¿¡ ¾ø´Â °ÍÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
    //3. Å×½ºÆ®
    //    1)'mob_proto.txt' Á¤º¸°¡ mob_table¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö. -> ¿Ï·á
    //    2)'mob_names.txt' Á¤º¸°¡ mob_table¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö.
    //    3)'mob_proto_test.txt' ¿¡¼­ [°ãÄ¡´Â] Á¤º¸°¡ mob_table ¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö.
    //    4)'mob_proto_test.txt' ¿¡¼­ [»õ·Î¿î] Á¤º¸°¡ mob_table ¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö.
    //    5) (ÃÖÁ¾) °ÔÀÓ Å¬¶óÀ̾ðÆ®¿¡¼­ Á¦´ë·Î ÀÛµ¿ ÇÏ´ÂÁö.
    //_______________________________________________//


    //===============================================//
    //    1) 'mob_names.txt' ÆÄÀÏÀ» Àо (a)[localMap] ¸ÊÀ» ¸¸µç´Ù.
    //<(a)localMap ¸Ê »ý¼º>
    map<int,const char*> localMap;
    //bool isNameFile = true;
    //<ÆÄÀÏ Àбâ>
    cCsvTable nameData;
    if(!nameData.Load("mob_names.txt",'\t'))
    {
        fprintf(stderr, "Could not load mob_names.txt\n");
    } else {
        nameData.Next();    //¼³¸írow »ý·«.
        while(nameData.Next()) {
            localMap[atoi(nameData.AsStringByIndex(0))] = nameData.AsStringByIndex(1);
        }
    }
    //________________________________________________//

    cCsvTable data;

    if(!data.Load("mob_proto.txt",'\t'))
    {
        fprintf(stderr, "Could not load mob_proto.txt. Wrong file format?\n");
        return false;
    }
    data.Next(); //¸Ç À­ÁÙ Á¦¿Ü (¾ÆÀÌÅÛ Ä®·³À» ¼³¸íÇÏ´Â ºÎºÐ)
    //2.2 Å©±â¿¡ ¸Â°Ô mob_table »ý¼º
    if (!m_vec_mobTable.empty())
    {
        sys_log(0, "RELOAD: mob_proto");
        m_vec_mobTable.clear();
    }
    m_vec_mobTable.resize(data.m_File.GetRowCount()-1);
    memset(&m_vec_mobTable[0], 0, sizeof(TMobTable) * m_vec_mobTable.size());
    TMobTable * mob_table = &m_vec_mobTable[0];
    //2.3 µ¥ÀÌÅÍ Ã¤¿ì±â
    while (data.Next())
    {

        if (!Set_Proto_Mob_Table(mob_table, data, localMap))
        {
            fprintf(stderr, "Could not process entry.\n");
        }

        sys_log(1, "MOB #%-5d %-24s %-24s level: %-3u rank: %u empire: %d", mob_table->dwVnum, mob_table->szName, mob_table->szLocaleName, mob_table->bLevel, mob_table->bRank, mob_table->bEmpire);
        ++mob_table;

    }
    //_____________________________________________________//

    sort(m_vec_mobTable.begin(), m_vec_mobTable.end(), FCompareVnum());
    return true;
}

#if defined(ENABLE_RENEWAL_SHOPEX)
bool CClientManager::InitializeShopEXTable()
{
    MYSQL_ROW data;

    char s_szQuery[512];
    int len = sprintf(s_szQuery, "SELECT shopex.vnum, shopex.name, shopex.npc_vnum, shopex_item.item_vnum, shopex_item.count, shopex_item.price, shopex_item.price_vnum, shopex_item.price_type+0, ");
    
    for (BYTE i = 0; i < ITEM_SOCKET_MAX_NUM; i++)
        len += sprintf(s_szQuery + len, "socket%d, ", i);

    for (BYTE i = 0; i < ITEM_ATTRIBUTE_MAX_NUM; i++) {
        len += sprintf(s_szQuery + len, "attrtype%d, attrvalue%d ", i, i);
        if (i != ITEM_ATTRIBUTE_MAX_NUM - 1) // before FROM
            len += sprintf(s_szQuery + len, ", ");
    }

    len += sprintf(s_szQuery + len, "FROM shopex LEFT JOIN shopex_item ON shopex.vnum = shopex_item.shop_vnum ORDER BY shopex.vnum, shopex_item.item_vnum");

    std::unique_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(s_szQuery));

    SQLResult* pRes = pkMsg->Get();

    if (m_pShopEXTable)
    {
        delete[](m_pShopEXTable);
        m_pShopEXTable = NULL;
    }
    
    if (!pRes->uiNumRows)
        return true;

    std::map<int, TShopTable*> map_shop;

    TShopTable* shop_table = m_pShopEXTable;

    while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
    {
        int col = 0;
        int iShopVnum = 0;
        str_to_number(iShopVnum, data[col++]);

        if (map_shop.end() == map_shop.find(iShopVnum)) {
            shop_table = new TShopTable;
            std::memset(shop_table, 0, sizeof(TShopTable));
            shop_table->dwVnum = iShopVnum;
            map_shop[iShopVnum] = shop_table;
        }
        else
            shop_table = map_shop[iShopVnum];

        std::memcpy(shop_table->szShopName, data[col++], sizeof(shop_table->szShopName));
        str_to_number(shop_table->dwNPCVnum, data[col++]);

        TShopItemTable* pItem = &shop_table->items[shop_table->byItemCount];

        str_to_number(pItem->vnum, data[col++]);
        str_to_number(pItem->count, data[col++]);
        str_to_number(pItem->price, data[col++]);
        str_to_number(pItem->price_vnum, data[col++]);
        str_to_number(pItem->price_type, data[col++]);
        
        for (BYTE i = 0; i < ITEM_SOCKET_MAX_NUM; i++)
            str_to_number(pItem->alSockets[i], data[col++]);
        for (BYTE i = 0; i < ITEM_ATTRIBUTE_MAX_NUM; i++) {
            str_to_number(pItem->aAttr[i].bType, data[col++]);
            str_to_number(pItem->aAttr[i].sValue, data[col++]);
        }

        if (pItem->vnum)
            ++shop_table->byItemCount;
    }

    m_pShopEXTable = new TShopTable[map_shop.size()];
    m_iShopEXTableSize = map_shop.size();

    int i = 0;
    for (std::map<int, TShopTable*>::const_iterator it = map_shop.begin(); it != map_shop.end(); ++it, ++i)
        std::memcpy((m_pShopEXTable + i), it->second, sizeof(TShopTable));

    return true;
}
#endif

bool CClientManager::InitializeShopTable()
{
    MYSQL_ROW    data;
    int        col;

    static const char * s_szQuery =
        "SELECT "
        "shop.vnum, "
        "shop.npc_vnum, "
        "shop_item.item_vnum, "
        "shop_item.count "
        "FROM shop LEFT JOIN shop_item "
        "ON shop.vnum = shop_item.shop_vnum ORDER BY shop.vnum, shop_item.item_vnum";

    std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg2(CDBManager::instance().DirectQuery(s_szQuery));

    // shopÀÇ vnumÀº Àִµ¥ shop_item ÀÌ ¾øÀ»°æ¿ì... ½ÇÆзΠó¸®µÇ´Ï ÁÖÀÇ ¿ä¸Á.
    // °íó¾ßÇҺκÐ
    SQLResult * pRes2 = pkMsg2->Get();

    if (!pRes2->uiNumRows)
    {
        sys_err("InitializeShopTable : Table count is zero.");
        return false;
    }

    std::map<int, TShopTable *> map_shop;

    if (m_pShopTable)
    {
        delete [] (m_pShopTable);
        m_pShopTable = NULL;
    }

    TShopTable * shop_table = m_pShopTable;

    while ((data = mysql_fetch_row(pRes2->pSQLResult)))
    {
        col = 0;

        int iShopVnum = 0;
        str_to_number(iShopVnum, data[col++]);

        if (map_shop.end() == map_shop.find(iShopVnum))
        {
            shop_table = new TShopTable;
            memset(shop_table, 0, sizeof(TShopTable));
            shop_table->dwVnum    = iShopVnum;

            map_shop[iShopVnum] = shop_table;
        }
        else
            shop_table = map_shop[iShopVnum];

        str_to_number(shop_table->dwNPCVnum, data[col++]);

        if (!data[col])    // ¾ÆÀÌÅÛÀÌ Çϳªµµ ¾øÀ¸¸é NULLÀÌ ¸®ÅÏ µÇ¹Ç·Î..
            continue;

        TShopItemTable * pItem = &shop_table->items[shop_table->byItemCount];

        str_to_number(pItem->vnum, data[col++]);
        str_to_number(pItem->count, data[col++]);

        ++shop_table->byItemCount;
    }

    m_pShopTable = new TShopTable[map_shop.size()];
    m_iShopTableSize = map_shop.size();

    typeof(map_shop.begin()) it = map_shop.begin();

    int i = 0;

    while (it != map_shop.end())
    {
        thecore_memcpy((m_pShopTable + i), (it++)->second, sizeof(TShopTable));
        sys_log(0, "SHOP: #%d items: %d", (m_pShopTable + i)->dwVnum, (m_pShopTable + i)->byItemCount);
        ++i;
    }

    return true;
}

bool CClientManager::InitializeQuestItemTable()
{
    using namespace std;

    static const char * s_szQuery = "SELECT vnum, name, %s FROM quest_item_proto ORDER BY vnum";

    char query[1024];
    snprintf(query, sizeof(query), s_szQuery, g_stLocaleNameColumn.c_str());

    std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
    SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

    if (!pRes->uiNumRows)
    {
        sys_err("query error or no rows: %s", query);
        return false;
    }

    MYSQL_ROW row;

    while ((row = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
    {
        int col = 0;

        TItemTable tbl;
        memset(&tbl, 0, sizeof(tbl));

        str_to_number(tbl.dwVnum, row[col++]);

        if (row[col])
            strlcpy(tbl.szName, row[col], sizeof(tbl.szName));

        col++;

        if (row[col])
            strlcpy(tbl.szLocaleName, row[col], sizeof(tbl.szLocaleName));

        col++;

        if (m_map_itemTableByVnum.find(tbl.dwVnum) != m_map_itemTableByVnum.end())
        {
            sys_err("QUEST_ITEM_ERROR! %lu vnum already exist! (name %s)", tbl.dwVnum, tbl.szLocaleName);
            continue;
        }

        tbl.bType = ITEM_QUEST; // quest_item_proto Å×ÀÌºí¿¡ ÀÖ´Â °ÍµéÀº ¸ðµÎ ITEM_QUEST À¯Çü
        tbl.bSize = 1;

        m_vec_itemTable.push_back(tbl);
    }

    return true;
}

bool CClientManager::InitializeItemTable()
{
    //================== ÇÔ¼ö ¼³¸í ==================//
    //1. ¿ä¾à : 'item_proto.txt', 'item_proto_test.txt', 'item_names.txt' ÆÄÀÏÀ» Àаí,
    //        <item_table>(TItemTable), <m_map_itemTableByVnum> ¿ÀºêÁ§Æ®¸¦ »ý¼ºÇÑ´Ù.
    //2. ¼ø¼­
    //    1) 'item_names.txt' ÆÄÀÏÀ» Àо (a)[localMap](vnum:name) ¸ÊÀ» ¸¸µç´Ù.
    //    2) 'item_proto_text.txt'ÆÄÀÏ°ú (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
    //        (b)[test_map_itemTableByVnum](vnum:TItemTable) ¸ÊÀ» »ý¼ºÇÑ´Ù.
    //    3) 'item_proto.txt' ÆÄÀÏ°ú  (a)[localMap] ¸ÊÀ¸·Î
    //        (!)[item_table], <m_map_itemTableByVnum>À» ¸¸µç´Ù.
    //            <Âü°í>
    //            °¢ row µé Áß,
    //            (b)[test_map_itemTableByVnum],(!)[mob_table] ¸ðµÎ¿¡ ÀÖ´Â row´Â
    //            (b)[test_map_itemTableByVnum]ÀÇ °ÍÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù.
    //    4) (b)[test_map_itemTableByVnum]ÀÇ rowÁß, (!)[item_table]¿¡ ¾ø´Â °ÍÀ» Ãß°¡ÇÑ´Ù.
    //3. Å×½ºÆ®
    //    1)'item_proto.txt' Á¤º¸°¡ item_table¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö. -> ¿Ï·á
    //    2)'item_names.txt' Á¤º¸°¡ item_table¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö.
    //    3)'item_proto_test.txt' ¿¡¼­ [°ãÄ¡´Â] Á¤º¸°¡ item_table ¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö.
    //    4)'item_proto_test.txt' ¿¡¼­ [»õ·Î¿î] Á¤º¸°¡ item_table ¿¡ Àß µé¾î°¬´ÂÁö.
    //    5) (ÃÖÁ¾) °ÔÀÓ Å¬¶óÀ̾ðÆ®¿¡¼­ Á¦´ë·Î ÀÛµ¿ ÇÏ´ÂÁö.
    //_______________________________________________//

    //=================================================================================//
    //    1) 'item_names.txt' ÆÄÀÏÀ» Àо (a)[localMap](vnum:name) ¸ÊÀ» ¸¸µç´Ù.
    //=================================================================================//
    map<int,const char*> localMap;
    cCsvTable nameData;
    if(!nameData.Load("item_names.txt",'\t'))
    {
        fprintf(stderr, "Could not load item_names.txt.\n");
    } else {
        nameData.Next();
        while(nameData.Next()) {
            localMap[atoi(nameData.AsStringByIndex(0))] = nameData.AsStringByIndex(1);
        }
    }
    //_________________________________________________________________//

    //ÆÄÀÏ Àоî¿À±â.
    cCsvTable data;
    if(!data.Load("item_proto.txt",'\t'))
    {
        fprintf(stderr, "Could not load item_proto.txt. Wrong file format?\n");
        return false;
    }
    data.Next(); //¸Ç À­ÁÙ Á¦¿Ü (¾ÆÀÌÅÛ Ä®·³À» ¼³¸íÇÏ´Â ºÎºÐ)

    if (!m_vec_itemTable.empty())
    {
        sys_log(0, "RELOAD: item_proto");
        m_vec_itemTable.clear();
        m_map_itemTableByVnum.clear();
    }

    //data¸¦ ´Ù½Ã ùÁÙ·Î ¿Å±ä´Ù.(´Ù½Ã Àоî¿Â´Ù;;)
    data.Destroy();
    if(!data.Load("item_proto.txt",'\t'))
    {
        fprintf(stderr, "Could not load item_proto.txt. Wrong file format?\n");
        return false;
    }
    data.Next(); //¸Ç À­ÁÙ Á¦¿Ü (¾ÆÀÌÅÛ Ä®·³À» ¼³¸íÇÏ´Â ºÎºÐ)

    m_vec_itemTable.resize(data.m_File.GetRowCount() - 1);
    memset(&m_vec_itemTable[0], 0, sizeof(TItemTable) * m_vec_itemTable.size());

    TItemTable * item_table = &m_vec_itemTable[0];

    while (data.Next())
    {
        if (!Set_Proto_Item_Table(item_table, data, localMap))
        {
            fprintf(stderr, "Failed to load item_proto table.\n");
        }

        m_map_itemTableByVnum.insert(std::map<DWORD, TItemTable *>::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
        ++item_table;
    }
    //_______________________________________________________________________//

    // QUEST_ITEM_PROTO_DISABLE
    // InitializeQuestItemTable();
    // END_OF_QUEST_ITEM_PROTO_DISABLE

    m_map_itemTableByVnum.clear();

    itertype(m_vec_itemTable) it = m_vec_itemTable.begin();

    while (it != m_vec_itemTable.end())
    {
        TItemTable * item_table = &(*(it++));

        sys_log(1, "ITEM: #%-5lu %-24s %-24s VAL: %ld %ld %ld %ld %ld %ld WEAR %lu ANTI %lu IMMUNE %lu REFINE %lu REFINE_SET %u MAGIC_PCT %u",
                item_table->dwVnum,
                item_table->szName,
                item_table->szLocaleName,
                item_table->alValues[0],
                item_table->alValues[1],
                item_table->alValues[2],
                item_table->alValues[3],
                item_table->alValues[4],
                item_table->alValues[5],
                item_table->dwWearFlags,
                item_table->dwAntiFlags,
                item_table->dwImmuneFlag,
                item_table->dwRefinedVnum,
                item_table->wRefineSet,
                item_table->bAlterToMagicItemPct);

        m_map_itemTableByVnum.insert(std::map<DWORD, TItemTable *>::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
    }
    sort(m_vec_itemTable.begin(), m_vec_itemTable.end(), FCompareVnum());
    return true;
}


bool CClientManager::InitializeSkillTable()
{
    char query[4096];
    snprintf(query, sizeof(query),
        "SELECT dwVnum, szName, bType, bMaxLevel, dwSplashRange, "
        "szPointOn, szPointPoly, szSPCostPoly, szDurationPoly, szDurationSPCostPoly, "
        "szCooldownPoly, szMasterBonusPoly, setFlag+0, setAffectFlag+0, "
        "szPointOn2, szPointPoly2, szDurationPoly2, setAffectFlag2+0, "
        "szPointOn3, szPointPoly3, szDurationPoly3, szGrandMasterAddSPCostPoly, "
        "bLevelStep, bLevelLimit, prerequisiteSkillVnum, prerequisiteSkillLevel, iMaxHit, szSplashAroundDamageAdjustPoly, eSkillType+0, dwTargetRange "
        "FROM skill_proto%s ORDER BY dwVnum",
        GetTablePostfix());

    std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
    SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

    if (!pRes->uiNumRows)
    {
        sys_err("no result from skill_proto");
        return false;
    }

    if (!m_vec_skillTable.empty())
    {
        sys_log(0, "RELOAD: skill_proto");
        m_vec_skillTable.clear();
    }

    m_vec_skillTable.reserve(pRes->uiNumRows);

    MYSQL_ROW    data;
    int        col;

    while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
    {
        TSkillTable t;
        memset(&t, 0, sizeof(t));

        col = 0;

        str_to_number(t.dwVnum, data[col++]);
        strlcpy(t.szName, data[col++], sizeof(t.szName));
        str_to_number(t.bType, data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevel, data[col++]);
        str_to_number(t.dwSplashRange, data[col++]);

        strlcpy(t.szPointOn, data[col++], sizeof(t.szPointOn));
        strlcpy(t.szPointPoly, data[col++], sizeof(t.szPointPoly));
        strlcpy(t.szSPCostPoly, data[col++], sizeof(t.szSPCostPoly));
        strlcpy(t.szDurationPoly, data[col++], sizeof(t.szDurationPoly));
        strlcpy(t.szDurationSPCostPoly, data[col++], sizeof(t.szDurationSPCostPoly));
        strlcpy(t.szCooldownPoly, data[col++], sizeof(t.szCooldownPoly));
        strlcpy(t.szMasterBonusPoly, data[col++], sizeof(t.szMasterBonusPoly));

        str_to_number(t.dwFlag, data[col++]);
        str_to_number(t.dwAffectFlag, data[col++]);

        strlcpy(t.szPointOn2, data[col++], sizeof(t.szPointOn2));
        strlcpy(t.szPointPoly2, data[col++], sizeof(t.szPointPoly2));
        strlcpy(t.szDurationPoly2, data[col++], sizeof(t.szDurationPoly2));
        str_to_number(t.dwAffectFlag2, data[col++]);

        // ADD_GRANDMASTER_SKILL
        strlcpy(t.szPointOn3, data[col++], sizeof(t.szPointOn3));
        strlcpy(t.szPointPoly3, data[col++], sizeof(t.szPointPoly3));
        strlcpy(t.szDurationPoly3, data[col++], sizeof(t.szDurationPoly3));

        strlcpy(t.szGrandMasterAddSPCostPoly, data[col++], sizeof(t.szGrandMasterAddSPCostPoly));
        // END_OF_ADD_GRANDMASTER_SKILL

        str_to_number(t.bLevelStep, data[col++]);
        str_to_number(t.bLevelLimit, data[col++]);
        str_to_number(t.preSkillVnum, data[col++]);
        str_to_number(t.preSkillLevel, data[col++]);

        str_to_number(t.lMaxHit, data[col++]);

        strlcpy(t.szSplashAroundDamageAdjustPoly, data[col++], sizeof(t.szSplashAroundDamageAdjustPoly));

        str_to_number(t.bSkillAttrType, data[col++]);
        str_to_number(t.dwTargetRange, data[col++]);

        sys_log(0, "SKILL: #%d %s flag %u point %s affect %u cooldown %s", t.dwVnum, t.szName, t.dwFlag, t.szPointOn, t.dwAffectFlag, t.szCooldownPoly);

        m_vec_skillTable.push_back(t);
    }

    return true;
}

bool CClientManager::InitializeBanwordTable()
{
    m_vec_banwordTable.clear();

    std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery("SELECT word FROM banword"));

    SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

    if (pRes->uiNumRows == 0)
        return true;

    MYSQL_ROW data;

    while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
    {
        TBanwordTable t;

        if (data[0])
        {
            strlcpy(t.szWord, data[0], sizeof(t.szWord));
            m_vec_banwordTable.push_back(t);
        }
    }

    sys_log(0, "BANWORD: total %d", m_vec_banwordTable.size());
    return true;
}

bool CClientManager::InitializeItemAttrTable()
{
    char query[4096];
    snprintf(query, sizeof(query),
            "SELECT apply, apply+0, prob, lv1, lv2, lv3, lv4, lv5, weapon, body, wrist, foots, neck, head, shield, ear FROM item_attr%s ORDER BY apply",
            GetTablePostfix());

    std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
    SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

    if (!pRes->uiNumRows)
    {
        sys_err("no result from item_attr");
        return false;
    }

    if (!m_vec_itemAttrTable.empty())
    {
        sys_log(0, "RELOAD: item_attr");
        m_vec_itemAttrTable.clear();
    }

    m_vec_itemAttrTable.reserve(pRes->uiNumRows);

    MYSQL_ROW    data;

    while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
    {
        TItemAttrTable t;

        memset(&t, 0, sizeof(TItemAttrTable));

        int col = 0;

        strlcpy(t.szApply, data[col++], sizeof(t.szApply));
        str_to_number(t.dwApplyIndex, data[col++]);
        str_to_number(t.dwProb, data[col++]);
        str_to_number(t.lValues[0], data[col++]);
        str_to_number(t.lValues[1], data[col++]);
        str_to_number(t.lValues[2], data[col++]);
        str_to_number(t.lValues[3], data[col++]);
        str_to_number(t.lValues[4], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_WEAPON], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_BODY], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_WRIST], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_FOOTS], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_NECK], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_HEAD], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_SHIELD], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_EAR], data[col++]);

        sys_log(0, "ITEM_ATTR: %-20s %4lu { %3d %3d %3d %3d %3d } { %d %d %d %d %d %d %d }",
                t.szApply,
                t.dwProb,
                t.lValues[0],
                t.lValues[1],
                t.lValues[2],
                t.lValues[3],
                t.lValues[4],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_WEAPON],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_BODY],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_WRIST],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_FOOTS],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_NECK],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_HEAD],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_SHIELD],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_EAR]);

        m_vec_itemAttrTable.push_back(t);
    }

    return true;
}

bool CClientManager::InitializeItemRareTable()
{
    char query[4096];
    snprintf(query, sizeof(query),
            "SELECT apply, apply+0, prob, lv1, lv2, lv3, lv4, lv5, weapon, body, wrist, foots, neck, head, shield, ear FROM item_attr_rare%s ORDER BY apply",
            GetTablePostfix());

    std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
    SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

    if (!pRes->uiNumRows)
    {
        sys_err("no result from item_attr_rare");
        return false;
    }

    if (!m_vec_itemRareTable.empty())
    {
        sys_log(0, "RELOAD: item_attr_rare");
        m_vec_itemRareTable.clear();
    }

    m_vec_itemRareTable.reserve(pRes->uiNumRows);

    MYSQL_ROW    data;

    while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
    {
        TItemAttrTable t;

        memset(&t, 0, sizeof(TItemAttrTable));

        int col = 0;

        strlcpy(t.szApply, data[col++], sizeof(t.szApply));
        str_to_number(t.dwApplyIndex, data[col++]);
        str_to_number(t.dwProb, data[col++]);
        str_to_number(t.lValues[0], data[col++]);
        str_to_number(t.lValues[1], data[col++]);
        str_to_number(t.lValues[2], data[col++]);
        str_to_number(t.lValues[3], data[col++]);
        str_to_number(t.lValues[4], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_WEAPON], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_BODY], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_WRIST], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_FOOTS], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_NECK], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_HEAD], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_SHIELD], data[col++]);
        str_to_number(t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_EAR], data[col++]);

        sys_log(0, "ITEM_RARE: %-20s %4lu { %3d %3d %3d %3d %3d } { %d %d %d %d %d %d %d }",
                t.szApply,
                t.dwProb,
                t.lValues[0],
                t.lValues[1],
                t.lValues[2],
                t.lValues[3],
                t.lValues[4],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_WEAPON],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_BODY],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_WRIST],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_FOOTS],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_NECK],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_HEAD],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_SHIELD],
                t.bMaxLevelBySet[ATTRIBUTE_SET_EAR]);

        m_vec_itemRareTable.push_back(t);
    }

    return true;
}

bool CClientManager::InitializeLandTable()
{
    using namespace building;

    char query[4096];

    snprintf(query, sizeof(query),
        "SELECT id, map_index, x, y, width, height, guild_id, guild_level_limit, price "
        "FROM land%s WHERE enable='YES' ORDER BY id",
        GetTablePostfix());

    std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
    SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

    if (!m_vec_kLandTable.empty())
    {
        sys_log(0, "RELOAD: land");
        m_vec_kLandTable.clear();
    }

    m_vec_kLandTable.reserve(pRes->uiNumRows);

    MYSQL_ROW    data;

    if (pRes->uiNumRows > 0)
        while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
        {
            TLand t;

            memset(&t, 0, sizeof(t));

            int col = 0;

            str_to_number(t.dwID, data[col++]);
            str_to_number(t.lMapIndex, data[col++]);
            str_to_number(t.x, data[col++]);
            str_to_number(t.y, data[col++]);
            str_to_number(t.width, data[col++]);
            str_to_number(t.height, data[col++]);
            str_to_number(t.dwGuildID, data[col++]);
            str_to_number(t.bGuildLevelLimit, data[col++]);
            str_to_number(t.dwPrice, data[col++]);

            sys_log(0, "LAND: %lu map %-4ld %7ldx%-7ld w %-4ld h %-4ld", t.dwID, t.lMapIndex, t.x, t.y, t.width, t.height);

            m_vec_kLandTable.push_back(t);
        }

    return true;
}

void parse_pair_number_string(const char * c_pszString, std::vector<std::pair<int, int> > & vec)
{
    // format: 10,1/20,3/300,50
    const char * t = c_pszString;
    const char * p = strchr(t, '/');
    std::pair<int, int> k;

    char szNum[32 + 1];
    char * comma;

    while (p)
    {
        if (isnhdigit(*t))
        {
            strlcpy(szNum, t, MIN(sizeof(szNum), (p-t)+1));

            comma = strchr(szNum, ',');

            if (comma)
            {
                *comma = '\0';
                str_to_number(k.second, comma+1);
            }
            else
                k.second = 0;

            str_to_number(k.first, szNum);
            vec.push_back(k);
        }

        t = p + 1;
        p = strchr(t, '/');
    }

    if (isnhdigit(*t))
    {
        strlcpy(szNum, t, sizeof(szNum));

        comma = strchr(const_cast<char*>(t), ',');

        if (comma)
        {
            *comma = '\0';
            str_to_number(k.second, comma+1);
        }
        else
            k.second = 0;

        str_to_number(k.first, szNum);
        vec.push_back(k);
    }
}

bool CClientManager::InitializeObjectProto()
{
    using namespace building;

    char query[4096];
    snprintf(query, sizeof(query),
            "SELECT vnum, price, materials, upgrade_vnum, upgrade_limit_time, life, reg_1, reg_2, reg_3, reg_4, npc, group_vnum, dependent_group "
            "FROM object_proto%s ORDER BY vnum",
            GetTablePostfix());

    std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
    SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

    if (!m_vec_kObjectProto.empty())
    {
        sys_log(0, "RELOAD: object_proto");
        m_vec_kObjectProto.clear();
    }

    m_vec_kObjectProto.reserve(MAX(0, pRes->uiNumRows));

    MYSQL_ROW    data;

    if (pRes->uiNumRows > 0)
        while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
        {
            TObjectProto t;

            memset(&t, 0, sizeof(t));

            int col = 0;

            str_to_number(t.dwVnum, data[col++]);
            str_to_number(t.dwPrice, data[col++]);

            std::vector<std::pair<int, int> > vec;
            parse_pair_number_string(data[col++], vec);

            for (unsigned int i = 0; i < OBJECT_MATERIAL_MAX_NUM && i < vec.size(); ++i)
            {
                std::pair<int, int> & r = vec[i];

                t.kMaterials[i].dwItemVnum = r.first;
                t.kMaterials[i].dwCount = r.second;
            }

            str_to_number(t.dwUpgradeVnum, data[col++]);
            str_to_number(t.dwUpgradeLimitTime, data[col++]);
            str_to_number(t.lLife, data[col++]);
            str_to_number(t.lRegion[0], data[col++]);
            str_to_number(t.lRegion[1], data[col++]);
            str_to_number(t.lRegion[2], data[col++]);
            str_to_number(t.lRegion[3], data[col++]);

            // ADD_BUILDING_NPC
            str_to_number(t.dwNPCVnum, data[col++]);
            str_to_number(t.dwGroupVnum, data[col++]);
            str_to_number(t.dwDependOnGroupVnum, data[col++]);

            t.lNPCX = 0;
            t.lNPCY = MAX(t.lRegion[1], t.lRegion[3])+300;
            // END_OF_ADD_BUILDING_NPC

            sys_log(0, "OBJ_PROTO: vnum %lu price %lu mat %lu %lu",
                    t.dwVnum, t.dwPrice, t.kMaterials[0].dwItemVnum, t.kMaterials[0].dwCount);

            m_vec_kObjectProto.push_back(t);
        }

    return true;
}

bool CClientManager::InitializeObjectTable()
{
    using namespace building;

    char query[4096];
    snprintf(query, sizeof(query), "SELECT id, land_id, vnum, map_index, x, y, x_rot, y_rot, z_rot, life FROM object%s ORDER BY id", GetTablePostfix());

    std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
    SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

    if (!m_map_pkObjectTable.empty())
    {
        sys_log(0, "RELOAD: object");
        m_map_pkObjectTable.clear();
    }

    MYSQL_ROW data;

    if (pRes->uiNumRows > 0)
        while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
        {
            TObject * k = new TObject;

            memset(k, 0, sizeof(TObject));

            int col = 0;

            str_to_number(k->dwID, data[col++]);
            str_to_number(k->dwLandID, data[col++]);
            str_to_number(k->dwVnum, data[col++]);
            str_to_number(k->lMapIndex, data[col++]);
            str_to_number(k->x, data[col++]);
            str_to_number(k->y, data[col++]);
            str_to_number(k->xRot, data[col++]);
            str_to_number(k->yRot, data[col++]);
            str_to_number(k->zRot, data[col++]);
            str_to_number(k->lLife, data[col++]);

            sys_log(0, "OBJ: %lu vnum %lu map %-4ld %7ldx%-7ld life %ld",
                    k->dwID, k->dwVnum, k->lMapIndex, k->x, k->y, k->lLife);

            m_map_pkObjectTable.insert(std::make_pair(k->dwID, k));
        }

    return true;
}

bool CClientManager::InitializeMonarch()
{
    CMonarch::instance().LoadMonarch();

    return true;
}

bool CClientManager::MirrorMobTableIntoDB()
{
    for (itertype(m_vec_mobTable) it = m_vec_mobTable.begin(); it != m_vec_mobTable.end(); it++)
    {
        const TMobTable& t = *it;
        char query[4096];
        if (g_stLocaleNameColumn == "name")
        {
            snprintf(query, sizeof(query),
                "replace into mob_proto%s "
                "("
                "vnum, name, type, rank, battle_type, level, size, ai_flag, setRaceFlag, setImmuneFlag, "
                "on_click, empire, drop_item, resurrection_vnum, folder, "
                "st, dx, ht, iq, damage_min, damage_max, max_hp, regen_cycle, regen_percent, exp, "
                "gold_min, gold_max, def, attack_speed, move_speed, aggressive_hp_pct, aggressive_sight, attack_range, polymorph_item, "

                "enchant_curse, enchant_slow, enchant_poison, enchant_stun, enchant_critical, enchant_penetrate, "
                "resist_sword, resist_twohand, resist_dagger, resist_bell, resist_fan, resist_bow, "
                "resist_fire, resist_elect, resist_magic, resist_wind, resist_poison, "
                "dam_multiply, summon, drain_sp, "

                "skill_vnum0, skill_level0, skill_vnum1, skill_level1, skill_vnum2, skill_level2, "
                "skill_vnum3, skill_level3, skill_vnum4, skill_level4, "
                "sp_berserk, sp_stoneskin, sp_godspeed, sp_deathblow, sp_revive"
                ") "
                "values ("

                "%u, \"%s\", %u, %u, %u, %u, %u, %u, %u, %u, "
                "%u, %u, %u, %u, '%s', "
                "%u, %u, %u, %u, %u, %u, %u, %u, %u, %u, "
                "%u, %u, %d, %d, %d, %u, %d, %d, %u, "

                "%d, %d, %d, %d, %d, %d, "
                "%d, %d, %d, %d, %d, %d, "
                "%d, %d, %d, %d, %d, "
                "%f, %u, %u, "

                "%u, %u, %u, %u, %u, %u, "
                "%u, %u, %u, %u, "
                "%u, %u, %u, %u, %u"
                ")",
                GetTablePostfix(), /*g_stLocaleNameColumn.c_str(),*/

                t.dwVnum, t.szName, /*t.szLocaleName, */t.bType, t.bRank, t.bBattleType, t.bLevel, t.bSize, t.dwAIFlag, t.dwRaceFlag, t.dwImmuneFlag,
                t.bOnClickType, t.bEmpire, t.dwDropItemVnum, t.dwResurrectionVnum, t.szFolder,
                t.bStr, t.bDex, t.bCon, t.bInt, t.dwDamageRange[0], t.dwDamageRange[1], t.dwMaxHP, t.bRegenCycle, t.bRegenPercent, t.dwExp,

                t.dwGoldMin, t.dwGoldMax, t.wDef, t.sAttackSpeed, t.sMovingSpeed, t.bAggresiveHPPct, t.wAggressiveSight, t.wAttackRange, t.dwPolymorphItemVnum,
                t.cEnchants[0], t.cEnchants[1], t.cEnchants[2], t.cEnchants[3], t.cEnchants[4], t.cEnchants[5],
                t.cResists[0], t.cResists[1], t.cResists[2], t.cResists[3], t.cResists[4], t.cResists[5],
                t.cResists[6], t.cResists[7], t.cResists[8], t.cResists[9], t.cResists[10],
                t.fDamMultiply, t.dwSummonVnum, t.dwDrainSP,

                t.Skills[0].dwVnum, t.Skills[0].bLevel, t.Skills[1].dwVnum, t.Skills[1].bLevel, t.Skills[2].dwVnum, t.Skills[2].bLevel,
                t.Skills[3].dwVnum, t.Skills[3].bLevel, t.Skills[4].dwVnum, t.Skills[4].bLevel,
                t.bBerserkPoint, t.bStoneSkinPoint, t.bGodSpeedPoint, t.bDeathBlowPoint, t.bRevivePoint
            );
        }
        else
        {
            snprintf(query, sizeof(query),
                "replace into mob_proto%s "
                "("
                "vnum, name, %s, type, rank, battle_type, level, size, ai_flag, setRaceFlag, setImmuneFlag, "
                "on_click, empire, drop_item, resurrection_vnum, folder, "
                "st, dx, ht, iq, damage_min, damage_max, max_hp, regen_cycle, regen_percent, exp, "
                "gold_min, gold_max, def, attack_speed, move_speed, aggressive_hp_pct, aggressive_sight, attack_range, polymorph_item, "

                "enchant_curse, enchant_slow, enchant_poison, enchant_stun, enchant_critical, enchant_penetrate, "
                "resist_sword, resist_twohand, resist_dagger, resist_bell, resist_fan, resist_bow, "
                "resist_fire, resist_elect, resist_magic, resist_wind, resist_poison, "
                "dam_multiply, summon, drain_sp, "

                "skill_vnum0, skill_level0, skill_vnum1, skill_level1, skill_vnum2, skill_level2, "
                "skill_vnum3, skill_level3, skill_vnum4, skill_level4, "
                "sp_berserk, sp_stoneskin, sp_godspeed, sp_deathblow, sp_revive"
                ") "
                "values ("

                "%u, \"%s\", \"%s\", %u, %u, %u, %u, %u, %u, %u, %u, "
                "%u, %u, %u, %u, '%s', "
                "%u, %u, %u, %u, %u, %u, %u, %u, %u, %u, "
                "%u, %u, %d, %d, %d, %u, %d, %d, %u, "

                "%d, %d, %d, %d, %d, %d, "
                "%d, %d, %d, %d, %d, %d, "
                "%d, %d, %d, %d, %d, "
                "%f, %u, %u, "

                "%u, %u, %u, %u, %u, %u, "
                "%u, %u, %u, %u, "
                "%u, %u, %u, %u, %u"
                ")",
                GetTablePostfix(), g_stLocaleNameColumn.c_str(),

                t.dwVnum, t.szName, t.szLocaleName, t.bType, t.bRank, t.bBattleType, t.bLevel, t.bSize, t.dwAIFlag, t.dwRaceFlag, t.dwImmuneFlag,
                t.bOnClickType, t.bEmpire, t.dwDropItemVnum, t.dwResurrectionVnum, t.szFolder,
                t.bStr, t.bDex, t.bCon, t.bInt, t.dwDamageRange[0], t.dwDamageRange[1], t.dwMaxHP, t.bRegenCycle, t.bRegenPercent, t.dwExp,

                t.dwGoldMin, t.dwGoldMax, t.wDef, t.sAttackSpeed, t.sMovingSpeed, t.bAggresiveHPPct, t.wAggressiveSight, t.wAttackRange, t.dwPolymorphItemVnum,
                t.cEnchants[0], t.cEnchants[1], t.cEnchants[2], t.cEnchants[3], t.cEnchants[4], t.cEnchants[5],
                t.cResists[0], t.cResists[1], t.cResists[2], t.cResists[3], t.cResists[4], t.cResists[5],
                t.cResists[6], t.cResists[7], t.cResists[8], t.cResists[9], t.cResists[10],
                t.fDamMultiply, t.dwSummonVnum, t.dwDrainSP,

                t.Skills[0].dwVnum, t.Skills[0].bLevel, t.Skills[1].dwVnum, t.Skills[1].bLevel, t.Skills[2].dwVnum, t.Skills[2].bLevel,
                t.Skills[3].dwVnum, t.Skills[3].bLevel, t.Skills[4].dwVnum, t.Skills[4].bLevel,
                t.bBerserkPoint, t.bStoneSkinPoint, t.bGodSpeedPoint, t.bDeathBlowPoint, t.bRevivePoint
            );
        }

        CDBManager::instance().AsyncQuery(query);
    }
    return true;
}

bool CClientManager::MirrorItemTableIntoDB()
{
    for (itertype(m_vec_itemTable) it = m_vec_itemTable.begin(); it != m_vec_itemTable.end(); it++)
    {
        if (g_stLocaleNameColumn != "name")
        {
            const TItemTable& t = *it;
            char query[4096];
            snprintf(query, sizeof(query),
                "replace into item_proto%s (" //1
                "vnum, type, subtype, name, %s, gold, shop_buy_price, weight, size, " //2
                "flag, wearflag, antiflag, immuneflag, "
                "refined_vnum, refine_set, magic_pct, socket_pct, addon_type, "
                "limittype0, limitvalue0, limittype1, limitvalue1, "
                "applytype0, applyvalue0, applytype1, applyvalue1, applytype2, applyvalue2, "
                "value0, value1, value2, value3, value4, value5 ) "
                "values ("
                "%u, %u, %u, \"%s\", \"%s\", %u, %u, %u, %u, " //11
                "%u, %u, %u, %u, " //15
                "%u, %d, %u, %u, %d, " //20
                "%u, %ld, %u, %ld, " //24
                "%u, %ld, %u, %ld, %u, %ld, " //30
                "%ld, %ld, %ld, %ld, %ld, %ld )", //36
                GetTablePostfix(), g_stLocaleNameColumn.c_str(), //2
                t.dwVnum, t.bType, t.bSubType, t.szName, t.szLocaleName, t.dwGold, t.dwShopBuyPrice, t.bWeight, t.bSize, //11
                t.dwFlags, t.dwWearFlags, t.dwAntiFlags, t.dwImmuneFlag, //15
                t.dwRefinedVnum, t.wRefineSet, t.bAlterToMagicItemPct, t.bGainSocketPct, t.sAddonType, //20
                t.aLimits[0].bType, t.aLimits[0].lValue, t.aLimits[1].bType, t.aLimits[1].lValue, //24
                t.aApplies[0].bType, t.aApplies[0].lValue, t.aApplies[1].bType, t.aApplies[1].lValue, t.aApplies[2].bType, t.aApplies[2].lValue, //30
                t.alValues[0], t.alValues[1], t.alValues[2], t.alValues[3], t.alValues[4], t.alValues[5]); //36
            CDBManager::instance().AsyncQuery(query);
        }
        else
        {
            const TItemTable& t = *it;
            char query[4096];
            snprintf(query, sizeof(query),
                "replace into item_proto%s ("
                "vnum, type, subtype, name, gold, shop_buy_price, weight, size, "
                "flag, wearflag, antiflag, immuneflag, "
                "refined_vnum, refine_set, magic_pct, socket_pct, addon_type, "
                "limittype0, limitvalue0, limittype1, limitvalue1, "
                "applytype0, applyvalue0, applytype1, applyvalue1, applytype2, applyvalue2, "
                "value0, value1, value2, value3, value4, value5 ) "
                "values ("
                "%d, %d, %d, \"%s\", %d, %d, %d, %d, "
                "%d, %d, %d, %d, "
                "%d, %d, %d, %d, %d, "
                "%d, %ld, %d, %ld, "
                "%d, %ld, %d, %ld, %d, %ld, "
                "%ld, %ld, %ld, %ld, %ld, %ld )",
                GetTablePostfix(),
                t.dwVnum, t.bType, t.bSubType, t.szName, t.dwGold, t.dwShopBuyPrice, t.bWeight, t.bSize,
                t.dwFlags, t.dwWearFlags, t.dwAntiFlags, t.dwImmuneFlag,
                t.dwRefinedVnum, t.wRefineSet, t.bAlterToMagicItemPct, t.bGainSocketPct, t.sAddonType,
                t.aLimits[0].bType, t.aLimits[0].lValue, t.aLimits[1].bType, t.aLimits[1].lValue,
                t.aApplies[0].bType, t.aApplies[0].lValue, t.aApplies[1].bType, t.aApplies[1].lValue, t.aApplies[2].bType, t.aApplies[2].lValue,
                t.alValues[0], t.alValues[1], t.alValues[2], t.alValues[3], t.alValues[4], t.alValues[5]);
            CDBManager::instance().AsyncQuery(query);
        }
    }
    return true;
}

#ifdef ENABLE_PROTO_FROM_DB
#define VERIFY_IFIELD(x,y) if (data[x]!=NULL && data[x][0]!='\0') str_to_number(y, data[x]);
#define VERIFY_SFIELD(x,y) if (data[x]!=NULL && data[x][0]!='\0') strlcpy(y, data[x], sizeof(y));

#define ENABLE_AUTODETECT_VNUMRANGE

namespace MProto
{
enum MProtoT
{
    vnum, name, locale_name, type, rank, battle_type, level, size,
    ai_flag, setRaceFlag, setImmuneFlag, on_click, empire, drop_item,
    resurrection_vnum, folder, st, dx, ht, iq, damage_min, damage_max, max_hp,
    regen_cycle, regen_percent, exp, gold_min, gold_max, def,
    attack_speed, move_speed, aggressive_hp_pct, aggressive_sight, attack_range, polymorph_item,
    enchant_curse, enchant_slow, enchant_poison, enchant_stun, enchant_critical, enchant_penetrate,
#if defined(ENABLE_WOLFMAN_CHARACTER) && !defined(USE_MOB_BLEEDING_AS_POISON)
    enchant_bleeding,
#endif
    resist_sword, resist_twohand, resist_dagger, resist_bell, resist_fan, resist_bow,
#if defined(ENABLE_WOLFMAN_CHARACTER) && !defined(USE_MOB_CLAW_AS_DAGGER)
    resist_claw,
#endif
#if defined(ENABLE_WOLFMAN_CHARACTER) && !defined(USE_MOB_BLEEDING_AS_POISON)
    resist_bleeding,
#endif
    resist_fire, resist_elect, resist_magic, resist_wind, resist_poison, dam_multiply, summon, drain_sp,
    skill_vnum0, skill_level0, skill_vnum1, skill_level1, skill_vnum2, skill_level2, skill_vnum3, skill_level3,
    skill_vnum4, skill_level4, sp_berserk, sp_stoneskin, sp_godspeed, sp_deathblow, sp_revive
};
}

bool CClientManager::InitializeMobTableFromDB()
{    char query[2048];
    fprintf(stdout, "Loading mob_proto from MySQL\n");
    snprintf(query, sizeof(query),
        "SELECT vnum, name, %s, type, rank, battle_type, level, size+0,"
        " ai_flag+0, setRaceFlag+0, setImmuneFlag+0, on_click, empire, drop_item,"
        " resurrection_vnum, folder, st, dx, ht, iq, damage_min, damage_max, max_hp,"
        " regen_cycle, regen_percent, exp, gold_min, gold_max, def,"
        " attack_speed, move_speed, aggressive_hp_pct, aggressive_sight, attack_range, polymorph_item,"
        " enchant_curse, enchant_slow, enchant_poison, enchant_stun, enchant_critical, enchant_penetrate,"
#if defined(ENABLE_WOLFMAN_CHARACTER) && !defined(USE_MOB_BLEEDING_AS_POISON)
        " enchant_bleeding,"
#endif
        " resist_sword, resist_twohand, resist_dagger, resist_bell, resist_fan, resist_bow,"
#if defined(ENABLE_WOLFMAN_CHARACTER) && !defined(USE_MOB_CLAW_AS_DAGGER)
        " resist_claw,"
#endif
#if defined(ENABLE_WOLFMAN_CHARACTER) && !defined(USE_MOB_BLEEDING_AS_POISON)
        " resist_bleeding,"
#endif
        " resist_fire, resist_elect, resist_magic, resist_wind, resist_poison, dam_multiply, summon, drain_sp,"
        " skill_vnum0, skill_level0, skill_vnum1, skill_level1, skill_vnum2, skill_level2, skill_vnum3, skill_level3,"
        " skill_vnum4, skill_level4, sp_berserk, sp_stoneskin, sp_godspeed, sp_deathblow, sp_revive"
        " FROM mob_proto%s ORDER BY vnum;",
        g_stLocaleNameColumn.c_str(),
        GetTablePostfix()
    );

    std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
    SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

    DWORD addNumber = pRes->uiNumRows;
    if (addNumber == 0)
        return false;

    if (!m_vec_mobTable.empty())
    {
        sys_log(0, "RELOAD: mob_proto");
        m_vec_mobTable.clear();
    }

    m_vec_mobTable.resize(addNumber);
    memset(&m_vec_mobTable[0], 0, sizeof(TMobTable) * m_vec_mobTable.size());
    TMobTable * mob_table = &m_vec_mobTable[0];

    MYSQL_ROW data = NULL;
    while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
    {
        // check whether or not the field is NULL or that contains an empty string
        // ## GENERAL
        VERIFY_IFIELD(MProto::vnum,                mob_table->dwVnum);
        VERIFY_SFIELD(MProto::name,                mob_table->szName);
        VERIFY_SFIELD(MProto::locale_name,        mob_table->szLocaleName);
        VERIFY_IFIELD(MProto::rank,                mob_table->bRank);
        VERIFY_IFIELD(MProto::type,                mob_table->bType);
        VERIFY_IFIELD(MProto::battle_type,        mob_table->bBattleType);
        VERIFY_IFIELD(MProto::level,            mob_table->bLevel);
        VERIFY_IFIELD(MProto::size,                mob_table->bSize);

        // ## FLAG
        VERIFY_IFIELD(MProto::ai_flag,            mob_table->dwAIFlag);
        VERIFY_IFIELD(MProto::setRaceFlag,        mob_table->dwRaceFlag);
        VERIFY_IFIELD(MProto::setImmuneFlag,    mob_table->dwImmuneFlag);

        // ## OTHERS
        VERIFY_IFIELD(MProto::empire,            mob_table->bEmpire);
        VERIFY_SFIELD(MProto::folder,            mob_table->szFolder);
        VERIFY_IFIELD(MProto::on_click,            mob_table->bOnClickType);
        VERIFY_IFIELD(MProto::st,                mob_table->bStr);
        VERIFY_IFIELD(MProto::dx,                mob_table->bDex);
        VERIFY_IFIELD(MProto::ht,                mob_table->bCon);
        VERIFY_IFIELD(MProto::iq,                mob_table->bInt);
        VERIFY_IFIELD(MProto::damage_min,        mob_table->dwDamageRange[0]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::damage_max,        mob_table->dwDamageRange[1]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::max_hp,            mob_table->dwMaxHP);
        VERIFY_IFIELD(MProto::regen_cycle,        mob_table->bRegenCycle);
        VERIFY_IFIELD(MProto::regen_percent,    mob_table->bRegenPercent);
        VERIFY_IFIELD(MProto::gold_min,            mob_table->dwGoldMin);
        VERIFY_IFIELD(MProto::gold_max,            mob_table->dwGoldMax);
        VERIFY_IFIELD(MProto::exp,                mob_table->dwExp);
        VERIFY_IFIELD(MProto::def,                mob_table->wDef);
        VERIFY_IFIELD(MProto::attack_speed,        mob_table->sAttackSpeed);
        VERIFY_IFIELD(MProto::move_speed,        mob_table->sMovingSpeed);
        VERIFY_IFIELD(MProto::aggressive_hp_pct,mob_table->bAggresiveHPPct);
        VERIFY_IFIELD(MProto::aggressive_sight,    mob_table->wAggressiveSight);
        VERIFY_IFIELD(MProto::attack_range,        mob_table->wAttackRange);
        VERIFY_IFIELD(MProto::drop_item,        mob_table->dwDropItemVnum);
        VERIFY_IFIELD(MProto::resurrection_vnum,mob_table->dwResurrectionVnum);

        // ## ENCHANT 6
        VERIFY_IFIELD(MProto::enchant_curse,    mob_table->cEnchants[MOB_ENCHANT_CURSE]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::enchant_slow,        mob_table->cEnchants[MOB_ENCHANT_SLOW]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::enchant_poison,    mob_table->cEnchants[MOB_ENCHANT_POISON]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::enchant_stun,        mob_table->cEnchants[MOB_ENCHANT_STUN]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::enchant_critical,    mob_table->cEnchants[MOB_ENCHANT_CRITICAL]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::enchant_penetrate,mob_table->cEnchants[MOB_ENCHANT_PENETRATE]);
#if defined(ENABLE_WOLFMAN_CHARACTER) && !defined(USE_MOB_BLEEDING_AS_POISON)
        VERIFY_IFIELD(MProto::enchant_bleeding,    mob_table->cEnchants[MOB_ENCHANT_BLEEDING]);
#endif

        // ## RESIST 11
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_sword,        mob_table->cResists[MOB_RESIST_SWORD]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_twohand,    mob_table->cResists[MOB_RESIST_TWOHAND]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_dagger,    mob_table->cResists[MOB_RESIST_DAGGER]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_bell,        mob_table->cResists[MOB_RESIST_BELL]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_fan,        mob_table->cResists[MOB_RESIST_FAN]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_bow,        mob_table->cResists[MOB_RESIST_BOW]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_fire,        mob_table->cResists[MOB_RESIST_FIRE]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_elect,        mob_table->cResists[MOB_RESIST_ELECT]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_magic,        mob_table->cResists[MOB_RESIST_MAGIC]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_wind,        mob_table->cResists[MOB_RESIST_WIND]);
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_poison,    mob_table->cResists[MOB_RESIST_POISON]);
#if defined(ENABLE_WOLFMAN_CHARACTER) && !defined(USE_MOB_CLAW_AS_DAGGER)
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_claw,        mob_table->cResists[MOB_RESIST_CLAW]);
#endif
#if defined(ENABLE_WOLFMAN_CHARACTER) && !defined(USE_MOB_BLEEDING_AS_POISON)
        VERIFY_IFIELD(MProto::resist_bleeding,    mob_table->cResists[MOB_RESIST_BLEEDING]);
#endif

        // ## OTHERS #2
        VERIFY_IFIELD(MProto::dam_multiply,        mob_table->fDamMultiply);
        VERIFY_IFIELD(MProto::summon,            mob_table->dwSummonVnum);
        VERIFY_IFIELD(MProto::drain_sp,            mob_table->dwDrainSP);

        VERIFY_IFIELD(MProto::polymorph_item,    mob_table->dwPolymorphItemVnum);

        VERIFY_IFIELD(MProto::skill_vnum0,        mob_table->Skills[0].dwVnum);
        VERIFY_IFIELD(MProto::skill_level0,        mob_table->Skills[0].bLevel);
        VERIFY_IFIELD(MProto::skill_vnum1,        mob_table->Skills[1].dwVnum);
        VERIFY_IFIELD(MProto::skill_level1,        mob_table->Skills[1].bLevel);
        VERIFY_IFIELD(MProto::skill_vnum2,        mob_table->Skills[2].dwVnum);
        VERIFY_IFIELD(MProto::skill_level2,        mob_table->Skills[2].bLevel);
        VERIFY_IFIELD(MProto::skill_vnum3,        mob_table->Skills[3].dwVnum);
        VERIFY_IFIELD(MProto::skill_level3,        mob_table->Skills[3].bLevel);
        VERIFY_IFIELD(MProto::skill_vnum4,        mob_table->Skills[4].dwVnum);
        VERIFY_IFIELD(MProto::skill_level4,        mob_table->Skills[4].bLevel);

        // ## SPECIAL
        VERIFY_IFIELD(MProto::sp_berserk,        mob_table->bBerserkPoint);
        VERIFY_IFIELD(MProto::sp_stoneskin,        mob_table->bStoneSkinPoint);
        VERIFY_IFIELD(MProto::sp_godspeed,        mob_table->bGodSpeedPoint);
        VERIFY_IFIELD(MProto::sp_deathblow,        mob_table->bDeathBlowPoint);
        VERIFY_IFIELD(MProto::sp_revive,        mob_table->bRevivePoint);

        sys_log(0, "MOB #%-5d %-24s %-24s level: %-3u rank: %u empire: %d",
            mob_table->dwVnum,
            mob_table->szName,
            mob_table->szLocaleName,
            mob_table->bLevel,
            mob_table->bRank,
            mob_table->bEmpire
        );
        ++mob_table;
    }
    sort(m_vec_mobTable.begin(), m_vec_mobTable.end(), FCompareVnum());

    fprintf(stdout, "Complete! %u Mobs loaded.\n", addNumber);
    return true;
}

namespace IProto
{
enum IProtoT
{
    vnum, type, subtype, name, locale_name, gold, shop_buy_price, weight, size,
    flag, wearflag, antiflag, immuneflag, refined_vnum, refine_set, magic_pct,
    socket_pct, addon_type, limittype0, limitvalue0, limittype1, limitvalue1,
    applytype0, applyvalue0, applytype1, applyvalue1, applytype2, applyvalue2,
    value0, value1, value2, value3, value4, value5
#if !defined(ENABLE_AUTODETECT_VNUMRANGE)
    , vnum_range
#endif
};
}

bool CClientManager::InitializeItemTableFromDB()
{
    char query[2048];
    fprintf(stdout, "Loading item_proto from MySQL\n");
    snprintf(query, sizeof(query),
        "SELECT vnum, type, subtype, name, %s, gold, shop_buy_price, weight, size,"
        " flag, wearflag, antiflag, immuneflag+0, refined_vnum, refine_set, magic_pct,"
        " socket_pct, addon_type, limittype0, limitvalue0, limittype1, limitvalue1,"
        " applytype0, applyvalue0, applytype1, applyvalue1, applytype2, applyvalue2,"
        " value0, value1, value2, value3, value4, value5"
#if !defined(ENABLE_AUTODETECT_VNUMRANGE)
        " , vnum_range"
#endif
        " FROM item_proto%s ORDER BY vnum;",
        g_stLocaleNameColumn.c_str(),
        GetTablePostfix()
    );

    std::auto_ptr<SQLMsg> pkMsg(CDBManager::instance().DirectQuery(query));
    SQLResult * pRes = pkMsg->Get();

    DWORD addNumber = pRes->uiNumRows;
    if (addNumber == 0)
        return false;

    if (!m_vec_itemTable.empty())
    {
        sys_log(0, "RELOAD: item_proto");
        m_vec_itemTable.clear();
        m_map_itemTableByVnum.clear();
    }

    m_vec_itemTable.resize(addNumber);
    memset(&m_vec_itemTable[0], 0, sizeof(TItemTable) * m_vec_itemTable.size());
    TItemTable * item_table = &m_vec_itemTable[0];

    MYSQL_ROW data = NULL;
    while ((data = mysql_fetch_row(pRes->pSQLResult)))
    {
        // check whether or not the field is NULL or that contains an empty string
        // ## GENERAL
        VERIFY_IFIELD(IProto::vnum,                item_table->dwVnum);
        VERIFY_SFIELD(IProto::name,                item_table->szName);
        VERIFY_SFIELD(IProto::locale_name,        item_table->szLocaleName);
        VERIFY_IFIELD(IProto::type,                item_table->bType);
        VERIFY_IFIELD(IProto::subtype,            item_table->bSubType);
        VERIFY_IFIELD(IProto::weight,            item_table->bWeight);
        VERIFY_IFIELD(IProto::size,                item_table->bSize);
        VERIFY_IFIELD(IProto::antiflag,            item_table->dwAntiFlags);
        VERIFY_IFIELD(IProto::flag,                item_table->dwFlags);
        VERIFY_IFIELD(IProto::wearflag,            item_table->dwWearFlags);
        VERIFY_IFIELD(IProto::immuneflag,        item_table->dwImmuneFlag);
        VERIFY_IFIELD(IProto::gold,                item_table->dwGold);
        VERIFY_IFIELD(IProto::shop_buy_price,    item_table->dwShopBuyPrice);
        VERIFY_IFIELD(IProto::refined_vnum,        item_table->dwRefinedVnum);
        VERIFY_IFIELD(IProto::refine_set,        item_table->wRefineSet);
        VERIFY_IFIELD(IProto::magic_pct,        item_table->bAlterToMagicItemPct);

        // ## LIMIT
        item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = -1;
        item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = -1;

        VERIFY_IFIELD(IProto::limittype0,        item_table->aLimits[0].bType);
        VERIFY_IFIELD(IProto::limitvalue0,        item_table->aLimits[0].lValue);
        if (LIMIT_REAL_TIME_START_FIRST_USE == item_table->aLimits[0].bType)
            item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = 0;
        else if (LIMIT_TIMER_BASED_ON_WEAR == item_table->aLimits[0].bType)
            item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = 0;

        VERIFY_IFIELD(IProto::limittype1,        item_table->aLimits[1].bType);
        VERIFY_IFIELD(IProto::limitvalue1,        item_table->aLimits[1].lValue);
        if (LIMIT_REAL_TIME_START_FIRST_USE == item_table->aLimits[1].bType)
            item_table->cLimitRealTimeFirstUseIndex = 1;
        else if (LIMIT_TIMER_BASED_ON_WEAR == item_table->aLimits[1].bType)
            item_table->cLimitTimerBasedOnWearIndex = 1;

        if ((LIMIT_NONE!=item_table->aLimits[0].bType) && // just checking the first limit one is enough
            (item_table->aLimits[0].bType == item_table->aLimits[1].bType))
            sys_log(0, "vnum(%u): limittype0(%u)==limittype1(%u)", item_table->dwVnum, item_table->aLimits[0].bType, item_table->aLimits[1].bType); // @warme012

        // ## APPLY
        VERIFY_IFIELD(IProto::applytype0,        item_table->aApplies[0].bType);
        VERIFY_IFIELD(IProto::applyvalue0,        item_table->aApplies[0].lValue);
        VERIFY_IFIELD(IProto::applytype1,        item_table->aApplies[1].bType);
        VERIFY_IFIELD(IProto::applyvalue1,        item_table->aApplies[1].lValue);
        VERIFY_IFIELD(IProto::applytype2,        item_table->aApplies[2].bType);
        VERIFY_IFIELD(IProto::applyvalue2,        item_table->aApplies[2].lValue);

        // ## VALUE
        VERIFY_IFIELD(IProto::value0,        item_table->alValues[0]);
        VERIFY_IFIELD(IProto::value1,        item_table->alValues[1]);
        VERIFY_IFIELD(IProto::value2,        item_table->alValues[2]);
        VERIFY_IFIELD(IProto::value3,        item_table->alValues[3]);
        VERIFY_IFIELD(IProto::value4,        item_table->alValues[4]);
        VERIFY_IFIELD(IProto::value5,        item_table->alValues[5]);

        VERIFY_IFIELD(IProto::socket_pct,        item_table->bGainSocketPct);
        VERIFY_IFIELD(IProto::addon_type,        item_table->sAddonType);

#if !defined(ENABLE_AUTODETECT_VNUMRANGE)
        VERIFY_IFIELD(IProto::vnum_range,        item_table->dwVnumRange);
#else
        if (item_table->bType==ITEM_DS)
            item_table->dwVnumRange = 99;
#endif

        m_map_itemTableByVnum.insert(std::map<DWORD, TItemTable *>::value_type(item_table->dwVnum, item_table));
        sys_log(0, "ITEM: #%-5lu %-24s %-24s VAL: %d %ld %d %d %d %d WEAR %d ANTI %d IMMUNE %d REFINE %lu REFINE_SET %u MAGIC_PCT %u",
            item_table->dwVnum,
            item_table->szName,
            item_table->szLocaleName,
            item_table->alValues[0],
            item_table->alValues[1],
            item_table->alValues[2],
            item_table->alValues[3],
            item_table->alValues[4],
            item_table->alValues[5],
            item_table->dwWearFlags,
            item_table->dwAntiFlags,
            item_table->dwImmuneFlag,
            item_table->dwRefinedVnum,
            item_table->wRefineSet,
            item_table->bAlterToMagicItemPct
        );
        item_table++;
    }
    sort(m_vec_itemTable.begin(), m_vec_itemTable.end(), FCompareVnum());

    fprintf(stdout, "Complete! %u Items loaded.\n", addNumber);
    return true;
}
#endif


 

 

Edited by Psiclone
23
Link to post

0 answers to this question

Recommended Posts

There have been no answers to this question yet

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use / Privacy Policy / Guidelines / We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.