enisina

Member
 • Content Count

  111
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4 Neutral

2 Followers

About enisina

 • Rank
  Friendly

Profile Information

 • Gender
  Male

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. enisina

  open Solved

  Solved
 2. enisina

  open the items in the storage are lost.

  I checked again and again but I don't have a missing
 3. enisina

  open the items in the storage are lost.

  char szQuery [512]; If I do, the storage does not open
 4. enisina

  open the items in the storage are lost.

  problem char szQuery [756]; It stems. char szQuery [756]; I don't know what value to write here.
 5. the items in the storage are lost. sysrr SYSERR: Mar 29 15:23:50.86861 :: ChildLoop: AsyncSQL: query failed: Column count doesn't match value count at row 1 (query: REPLACE INTO item (id, owner_id, window, pos, count, vnum, socket0, socket1, socket2, socket3, attrtype0, attrvalue0,attrtype1, attrvalue1,attrtype2, attrvalue2,attrtype3, attrvalue3,attrtype4, attrvalue4,attrtype5, attrvalue5,attrtype6, attrvalue6,applytype0, applyvalue0,applytype1, applyvalue1,applytype2, applyvalue2,applytype3, applyvalue3,applytype4, applyvalue4,applytype5, applyvalue5,applytype6, applyvalue6,applytype7, applyvalue7,applytype8, applyvalue8,applytype9, applyvalue9,applytype10, applyvalue10,applytype11, applyvalue11,applytype12, applyvalue12,applytype13, applyvalue13)VALUES(10001250, 1, 3, 11, 1, 469, 28433, 28434, 28435, 0, 17, 10, 5, 12, 3, 12, 15, 15, 9, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) errno: 1136) clientmanager.cpp safebox char szQuery[756]; snprintf(szQuery, sizeof(szQuery), "SELECT id, window+0, pos, count, vnum, socket0, socket1, socket2, socket3, " "attrtype0, attrvalue0, " "attrtype1, attrvalue1, " "attrtype2, attrvalue2, " "attrtype3, attrvalue3, " "attrtype4, attrvalue4, " "attrtype5, attrvalue5, " "attrtype6, attrvalue6, " "applytype0, applyvalue0, " "applytype1, applyvalue1, " "applytype2, applyvalue2, " "applytype3, applyvalue3, " "applytype4, applyvalue4, " "applytype5, applyvalue5, " "applytype6, applyvalue6, " "applytype7, applyvalue7, " "applytype8, applyvalue8, " "applytype9, applyvalue9, " "applytype10, applyvalue10, " "applytype11, applyvalue11, " "applytype12, applyvalue12, " "applytype13, applyvalue13 " "FROM item%s WHERE owner_id=%d AND window='%s'", GetTablePostfix(), pi->account_id, pi->ip[0] == 0 ? "SAFEBOX" : "MALL"); pi->account_index = 1; CDBManager::instance().ReturnQuery(szQuery, QID_SAFEBOX_LOAD, pkPeer->GetHandle(), pi);
 6. hi; En-Tai Guardian skill throws game.core mob_proto 6400 "욕실 - íƒ€ì´ ê°€ë””ì–¸" "BOSS" "MONSTER" "MELEE" 105 "AGGR,BERSERK,STONESKIN,DEATHBLOW,REVIVE" 0 "DEVIL,ATT_WIND" "STUN,SLOW,CURSE,TERROR" 0 "trent_officer" 0 128 64 128 32 150 280 108384 10 10 0 0 250 206 110 110 100 2000 100 0 0 0 0 0 0 3 15 40 35 40 40 40 40 0 0 0 0 0 4,5 6302 20 0 20 263 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 30 40 game.core
 7. enisina

  open shoulder sash mount problem

  this is not relevant to ignorance, we ask for help in a system already shared. we do not encode the system from scratch. o ziktiğimin beynine iyice koydum anana hopladığımın o.ç. sorry my bad english
 8. enisina

  open shoulder sash mount problem

  no one wants to help, just wants money
 9. enisina

  open shoulder sash mount problem

  I did not make a different arrangement, problem as in video
 10. enisina

  open shoulder sash mount problem

  It is available, but did not solve the problem
 11. enisina

  open shoulder sash mount problem

  #include "StdAfx.h" #include "InstanceBase.h" #include "PythonBackground.h" #include "PythonNonPlayer.h" #include "PythonPlayer.h" #include "PythonCharacterManager.h" #include "AbstractPlayer.h" #include "AbstractApplication.h" #include "packet.h" #include "PythonSystem.h" #include "../eterlib/StateManager.h" #include "../gamelib/ItemManager.h" BOOL HAIR_COLOR_ENABLE=FALSE; BOOL USE_ARMOR_SPECULAR=FALSE; BOOL RIDE_HORSE_ENABLE=TRUE; const float c_fDefaultRotationSpeed = 1200.0f; const float c_fDefaultHorseRotationSpeed = 300.0f; bool IsWall(unsigned race) { switch (race) { case 14201: case 14202: case 14203: case 14204: return true; break; } return false; } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// CInstanceBase::SHORSE::SHORSE() { __Initialize(); } CInstanceBase::SHORSE::~SHORSE() { assert(m_pkActor==NULL); } void CInstanceBase::SHORSE::__Initialize() { m_isMounting=false; m_pkActor=NULL; } void CInstanceBase::SHORSE::SetAttackSpeed(UINT uAtkSpd) { if (!IsMounting()) return; CActorInstance& rkActor=GetActorRef(); rkActor.SetAttackSpeed(uAtkSpd/100.0f); } void CInstanceBase::SHORSE::SetMoveSpeed(UINT uMovSpd) { if (!IsMounting()) return; CActorInstance& rkActor=GetActorRef(); rkActor.SetMoveSpeed(uMovSpd/100.0f); } void CInstanceBase::SHORSE::Create(const TPixelPosition& c_rkPPos, UINT eRace, UINT eHitEffect) { assert(NULL==m_pkActor && "CInstanceBase::SHORSE::Create - ALREADY MOUNT"); m_pkActor=new CActorInstance; CActorInstance& rkActor=GetActorRef(); rkActor.SetEventHandler(CActorInstance::IEventHandler::GetEmptyPtr()); if (!rkActor.SetRace(eRace)) { delete m_pkActor; m_pkActor=NULL; return; } rkActor.SetShape(0); rkActor.SetBattleHitEffect(eHitEffect); rkActor.SetAlphaValue(0.0f); rkActor.BlendAlphaValue(1.0f, 0.5f); rkActor.SetMoveSpeed(1.0f); rkActor.SetAttackSpeed(1.0f); rkActor.SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_GENERAL); rkActor.Stop(); rkActor.RefreshActorInstance(); rkActor.SetCurPixelPosition(c_rkPPos); m_isMounting=true; } void CInstanceBase::SHORSE::Destroy() { if (m_pkActor) { m_pkActor->Destroy(); delete m_pkActor; } __Initialize(); } CActorInstance& CInstanceBase::SHORSE::GetActorRef() { assert(NULL!=m_pkActor && "CInstanceBase::SHORSE::GetActorRef"); return *m_pkActor; } CActorInstance* CInstanceBase::SHORSE::GetActorPtr() { return m_pkActor; } UINT CInstanceBase::SHORSE::GetLevel() { if (m_pkActor) { DWORD mount = m_pkActor->GetRace(); switch (mount) { case 20101: case 20102: case 20103: return 1; case 20104: case 20105: case 20106: return 2; case 20107: case 20108: case 20109: case 20110: // #0000673: [M2EU] »õ·Î¿î Å»°Í Ÿ°í °ø°İ ¾ÈµÊ case 20111: // #0000673: [M2EU] »õ·Î¿î Å»°Í Ÿ°í °ø°İ ¾ÈµÊ case 20112: // #0000673: [M2EU] »õ·Î¿î Å»°Í Ÿ°í °ø°İ ¾ÈµÊ case 20113: // #0000673: [M2EU] »õ·Î¿î Å»°Í Ÿ°í °ø°İ ¾ÈµÊ case 20114: case 20115: case 20116: case 20117: case 20118: case 20120: case 20121: case 20122: case 20123: case 20124: case 20125: case 20233: case 20234: case 20235: case 20236: case 20237: case 20238: case 20239: case 20240: case 20241: case 20242: case 20243: case 20244: case 20245: case 20246: case 20247: case 20248: case 20249: return 3; case 20119: // ¶ó¸¶´Ü À̺¥Æ®¿ë È渶´Â ½ºÅ³ºÒ°¡, °ø°İ°¡´ÉÇÑ ·¹º§2·Î ¼³Á¤ case 20219: // ÇÒ·ÎÀ© À̺¥Æ®¿ë È渶´Â ½ºÅ³ºÒ°¡, °ø°İ°¡´ÉÇÑ ·¹º§2·Î ¼³Á¤ (=¶ó¸¶´Ü È渶 Ŭ·Ğ) case 20220: case 20221: case 20222: return 2; } // ¸¶¿îÆ® È®Àå ½Ã½ºÅÛ¿ë Ư¼ö ó¸® (20201 ~ 20212 ´ë¿ªÀ» »ç¿ëÇÏ°í ¼ø¼­´ë·Î 4°³¾¿ ³ª´²¼­ ÃʱŞ, Áß±Ş, °í±ŞÀÓ) // -- Å»°Í ·¹º§À» Ŭ¶ó¿¡¼­ ÃøÁ¤ÇÏ°í °ø°İ/½ºÅ³ »ç¿ë°¡´É ¿©ºÎµµ Ŭ¶ó¿¡¼­ ó¸®ÇÏ´Â °Í ÀÚü¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Â µí.. [hyo] { // Áß±Ş Å»°ÍÀº ·¹º§2 (°ø°İ °¡´É, ½ºÅ³ ºÒ°¡) if ((20205 <= mount && 20208 >= mount) || (20214 == mount) || (20217 == mount) // ³­ÆøÇÑ Àü°©¼ø¼ø·Ï, ³­ÆøÇÑ Àü°©¾Ï¼ø·Ï ) return 2; // °í±Ş Å»°ÍÀº ·¹º§3 (°ø°İ °¡´É, ½ºÅ³ °¡´É) if ((20209 <= mount && 20212 >= mount) || (20215 == mount) || (20218 == mount) || // ¿ë¸ÍÇÑ Àü°©¼ø¼ø·Ï, ¿ë¸ÍÇÑ Àü°©¾Ï¼ø·Ï (20220 == mount) ) return 3; } } return 0; } bool CInstanceBase::SHORSE::IsNewMount() { if (!m_pkActor) return false; DWORD mount = m_pkActor->GetRace(); if ((20205 <= mount && 20208 >= mount) || (20214 == mount) || (20217 == mount) // ³­ÆøÇÑ Àü°©¼ø¼ø·Ï, ³­ÆøÇÑ Àü°©¾Ï¼ø·Ï ) return true; // °í±Ş Å»°Í if ((20209 <= mount && 20212 >= mount) || (20215 == mount) || (20218 == mount) || // ¿ë¸ÍÇÑ Àü°©¼ø¼ø·Ï, ¿ë¸ÍÇÑ Àü°©¾Ï¼ø·Ï (20220 == mount) ) return true; return false; } bool CInstanceBase::SHORSE::CanUseSkill() { // ¸¶»ó½ºÅ³Àº ¸»ÀÇ ·¹º§ÀÌ 3 ÀÌ»óÀ̾î¾ß¸¸ ÇÔ. if (IsMounting()) return 2 < GetLevel(); return true; } bool CInstanceBase::SHORSE::CanAttack() { if (IsMounting()) if (GetLevel()<=1) return false; return true; } bool CInstanceBase::SHORSE::IsMounting() { return m_isMounting; } void CInstanceBase::SHORSE::Deform() { if (!IsMounting()) return; CActorInstance& rkActor=GetActorRef(); rkActor.INSTANCEBASE_Deform(); } void CInstanceBase::SHORSE::Render() { if (!IsMounting()) return; CActorInstance& rkActor=GetActorRef(); rkActor.Render(); } void CInstanceBase::__AttachHorseSaddle() { if (!IsMountingHorse()) return; m_kHorse.m_pkActor->AttachModelInstance(CRaceData::PART_MAIN, "saddle", m_GraphicThingInstance, CRaceData::PART_MAIN); } void CInstanceBase::__DetachHorseSaddle() { if (!IsMountingHorse()) return; m_kHorse.m_pkActor->DetachModelInstance(CRaceData::PART_MAIN, m_GraphicThingInstance, CRaceData::PART_MAIN); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void CInstanceBase::BlockMovement() { m_GraphicThingInstance.BlockMovement(); } bool CInstanceBase::IsBlockObject(const CGraphicObjectInstance& c_rkBGObj) { return m_GraphicThingInstance.IsBlockObject(c_rkBGObj); } bool CInstanceBase::AvoidObject(const CGraphicObjectInstance& c_rkBGObj) { return m_GraphicThingInstance.AvoidObject(c_rkBGObj); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// bool __ArmorVnumToShape(int iVnum, DWORD * pdwShape) { *pdwShape = iVnum; ///////////////////////////////////////// if (0 == iVnum || 1 == iVnum) return false; if (!USE_ARMOR_SPECULAR) return false; CItemData * pItemData; if (!CItemManager::Instance().GetItemDataPointer(iVnum, &pItemData)) return false; enum { SHAPE_VALUE_SLOT_INDEX = 3, }; *pdwShape = pItemData->GetValue(SHAPE_VALUE_SLOT_INDEX); return true; } // 2004.07.05.myevan.±Ã½Åź¿µ ³¢ÀÌ´Â ¹®Á¦ class CActorInstanceBackground : public IBackground { public: CActorInstanceBackground() {} virtual ~CActorInstanceBackground() {} bool IsBlock(int x, int y) { CPythonBackground& rkBG=CPythonBackground::Instance(); return rkBG.isAttrOn(x, y, CTerrainImpl::ATTRIBUTE_BLOCK); } }; static CActorInstanceBackground gs_kActorInstBG; bool CInstanceBase::LessRenderOrder(CInstanceBase* pkInst) { int nMainAlpha=(__GetAlphaValue() < 1.0f) ? 1 : 0; int nTestAlpha=(pkInst->__GetAlphaValue() < 1.0f) ? 1 : 0; if (nMainAlpha < nTestAlpha) return true; if (nMainAlpha > nTestAlpha) return false; if (GetRace()<pkInst->GetRace()) return true; if (GetRace()>pkInst->GetRace()) return false; if (GetShape()<pkInst->GetShape()) return true; if (GetShape()>pkInst->GetShape()) return false; UINT uLeftLODLevel=__LessRenderOrder_GetLODLevel(); UINT uRightLODLevel=pkInst->__LessRenderOrder_GetLODLevel(); if (uLeftLODLevel<uRightLODLevel) return true; if (uLeftLODLevel>uRightLODLevel) return false; if (m_awPart[CRaceData::PART_WEAPON]<pkInst->m_awPart[CRaceData::PART_WEAPON]) return true; return false; } UINT CInstanceBase::__LessRenderOrder_GetLODLevel() { CGrannyLODController* pLODCtrl=m_GraphicThingInstance.GetLODControllerPointer(0); if (!pLODCtrl) return 0; return pLODCtrl->GetLODLevel(); } bool CInstanceBase::__Background_GetWaterHeight(const TPixelPosition& c_rkPPos, float* pfHeight) { long lHeight; if (!CPythonBackground::Instance().GetWaterHeight(int(c_rkPPos.x), int(c_rkPPos.y), &lHeight)) return false; *pfHeight = float(lHeight); return true; } bool CInstanceBase::__Background_IsWaterPixelPosition(const TPixelPosition& c_rkPPos) { return CPythonBackground::Instance().isAttrOn(c_rkPPos.x, c_rkPPos.y, CTerrainImpl::ATTRIBUTE_WATER); } const float PC_DUST_RANGE = 2000.0f; const float NPC_DUST_RANGE = 1000.0f; DWORD CInstanceBase::ms_dwUpdateCounter=0; DWORD CInstanceBase::ms_dwRenderCounter=0; DWORD CInstanceBase::ms_dwDeformCounter=0; CDynamicPool<CInstanceBase> CInstanceBase::ms_kPool; bool CInstanceBase::__IsInDustRange() { if (!__IsExistMainInstance()) return false; CInstanceBase* pkInstMain=__GetMainInstancePtr(); float fDistance=NEW_GetDistanceFromDestInstance(*pkInstMain); if (IsPC()) { if (fDistance<=PC_DUST_RANGE) return true; } if (fDistance<=NPC_DUST_RANGE) return true; return false; } void CInstanceBase::__EnableSkipCollision() { if (__IsMainInstance()) { TraceError("CInstanceBase::__EnableSkipCollision - ÀÚ½ÅÀº Ãæµ¹°Ë»ç½ºÅµÀÌ µÇ¸é ¾ÈµÈ´Ù!!"); return; } m_GraphicThingInstance.EnableSkipCollision(); } void CInstanceBase::__DisableSkipCollision() { m_GraphicThingInstance.DisableSkipCollision(); } bool CInstanceBase::__CanSkipCollision() { return m_GraphicThingInstance.CanSkipCollision(); } DWORD CInstanceBase::__GetShadowMapColor(float x, float y) { CPythonBackground& rkBG=CPythonBackground::Instance(); return rkBG.GetShadowMapColor(x, y); } float CInstanceBase::__GetBackgroundHeight(float x, float y) { CPythonBackground& rkBG=CPythonBackground::Instance(); return rkBG.GetHeight(x, y); } #ifdef __MOVIE_MODE__ BOOL CInstanceBase::IsMovieMode() { if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) return true; return false; } #endif BOOL CInstanceBase::IsInvisibility() { if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) return true; return false; } BOOL CInstanceBase::IsParalysis() { return m_GraphicThingInstance.IsParalysis(); } BOOL CInstanceBase::IsGameMaster() { if (m_kAffectFlagContainer.IsSet(AFFECT_YMIR)) return true; return false; } BOOL CInstanceBase::IsSameEmpire(CInstanceBase& rkInstDst) { if (0 == rkInstDst.m_dwEmpireID) return TRUE; if (IsGameMaster()) return TRUE; if (rkInstDst.IsGameMaster()) return TRUE; if (rkInstDst.m_dwEmpireID==m_dwEmpireID) return TRUE; return FALSE; } DWORD CInstanceBase::GetEmpireID() { return m_dwEmpireID; } DWORD CInstanceBase::GetGuildID() { return m_dwGuildID; } int CInstanceBase::GetAlignment() { return m_sAlignment; } UINT CInstanceBase::GetAlignmentGrade() { if (m_sAlignment >= 12000) return 0; else if (m_sAlignment >= 8000) return 1; else if (m_sAlignment >= 4000) return 2; else if (m_sAlignment >= 1000) return 3; else if (m_sAlignment >= 0) return 4; else if (m_sAlignment > -4000) return 5; else if (m_sAlignment > -8000) return 6; else if (m_sAlignment > -12000) return 7; return 8; } int CInstanceBase::GetAlignmentType() { switch (GetAlignmentGrade()) { case 0: case 1: case 2: case 3: { return ALIGNMENT_TYPE_WHITE; break; } case 5: case 6: case 7: case 8: { return ALIGNMENT_TYPE_DARK; break; } } return ALIGNMENT_TYPE_NORMAL; } BYTE CInstanceBase::GetPKMode() { return m_byPKMode; } long CInstanceBase::GetWeaponRarity() { return m_lWeaponRarity; } bool CInstanceBase::IsKiller() { return m_isKiller; } bool CInstanceBase::IsPartyMember() { return m_isPartyMember; } BOOL CInstanceBase::IsInSafe() { const TPixelPosition& c_rkPPosCur=m_GraphicThingInstance.NEW_GetCurPixelPositionRef(); if (CPythonBackground::Instance().isAttrOn(c_rkPPosCur.x, c_rkPPosCur.y, CTerrainImpl::ATTRIBUTE_BANPK)) return TRUE; return FALSE; } float CInstanceBase::CalculateDistanceSq3d(const TPixelPosition& c_rkPPosDst) { const TPixelPosition& c_rkPPosSrc=m_GraphicThingInstance.NEW_GetCurPixelPositionRef(); return SPixelPosition_CalculateDistanceSq3d(c_rkPPosSrc, c_rkPPosDst); } void CInstanceBase::OnSelected() { #ifdef __MOVIE_MODE__ if (!__IsExistMainInstance()) return; #endif if (IsStoneDoor()) return; if (IsDead()) return; __AttachSelectEffect(); } #ifdef ENABLE_HIDE_PET BOOL CInstanceBase::IsPet() { if (GetRace() >= 34001 && GetRace() <= 34999) return true; return false; } #endif #ifdef ENABLE_HIDE_MOUNT BOOL CInstanceBase::IsMount() { if (GetRace() >= 20110 && GetRace() <= 20299) return true; return false; } #endif #ifdef ENABLE_HIDE_SHOPS BOOL CInstanceBase::IsShops() { if (GetRace() >= 30000 && GetRace() <= 30007) return true; return false; } #endif void CInstanceBase::OnUnselected() { __DetachSelectEffect(); } void CInstanceBase::OnTargeted() { #ifdef __MOVIE_MODE__ if (!__IsExistMainInstance()) return; #endif if (IsStoneDoor()) return; if (IsDead()) return; __AttachTargetEffect(); } void CInstanceBase::OnUntargeted() { __DetachTargetEffect(); } void CInstanceBase::DestroySystem() { ms_kPool.Clear(); } void CInstanceBase::CreateSystem(UINT uCapacity) { ms_kPool.Create(uCapacity); memset(ms_adwCRCAffectEffect, 0, sizeof(ms_adwCRCAffectEffect)); ms_fDustGap=250.0f; ms_fHorseDustGap=500.0f; } CInstanceBase* CInstanceBase::New() { return ms_kPool.Alloc(); } void CInstanceBase::Delete(CInstanceBase* pkInst) { pkInst->Destroy(); ms_kPool.Free(pkInst); } void CInstanceBase::SetMainInstance() { CPythonCharacterManager& rkChrMgr=CPythonCharacterManager::Instance(); DWORD dwVID=GetVirtualID(); rkChrMgr.SetMainInstance(dwVID); m_GraphicThingInstance.SetMainInstance(); } CInstanceBase* CInstanceBase::__GetMainInstancePtr() { CPythonCharacterManager& rkChrMgr=CPythonCharacterManager::Instance(); return rkChrMgr.GetMainInstancePtr(); } void CInstanceBase::__ClearMainInstance() { CPythonCharacterManager& rkChrMgr=CPythonCharacterManager::Instance(); rkChrMgr.ClearMainInstance(); } /* ½ÇÁ¦ Ç÷¹À̾î ij¸¯ÅÍÀÎÁö Á¶»ç.*/ bool CInstanceBase::__IsMainInstance() { if (this==__GetMainInstancePtr()) return true; return false; } bool CInstanceBase::__IsExistMainInstance() { if(__GetMainInstancePtr()) return true; else return false; } bool CInstanceBase::__MainCanSeeHiddenThing() { return false; // CInstanceBase * pInstance = __GetMainInstancePtr(); // return pInstance->IsAffect(AFFECT_GAMJI); } float CInstanceBase::__GetBowRange() { float fRange = 2500.0f - 100.0f; if (__IsMainInstance()) { IAbstractPlayer& rPlayer=IAbstractPlayer::GetSingleton(); fRange += float(rPlayer.GetStatus(POINT_BOW_DISTANCE)); } return fRange; } CInstanceBase* CInstanceBase::__FindInstancePtr(DWORD dwVID) { CPythonCharacterManager& rkChrMgr=CPythonCharacterManager::Instance(); return rkChrMgr.GetInstancePtr(dwVID); } bool CInstanceBase::__FindRaceType(DWORD dwRace, BYTE* pbType) { CPythonNonPlayer& rkNonPlayer=CPythonNonPlayer::Instance(); return rkNonPlayer.GetInstanceType(dwRace, pbType); } bool CInstanceBase::Create(const SCreateData& c_rkCreateData) { IAbstractApplication::GetSingleton().SkipRenderBuffering(300); SetInstanceType(c_rkCreateData.m_bType); #ifdef NEW_PET_SYSTEM if (!SetRace(c_rkCreateData.m_dwRace)) return false; if(c_rkCreateData.m_dwRace == 34036 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34041 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34045 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34049 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34053 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34064 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34073 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34075 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34080 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34082) { if(c_rkCreateData.m_dwLevel >= 75) SetRace(c_rkCreateData.m_dwRace+1); } #else if (!SetRace(c_rkCreateData.m_dwRace)) return false; #endif SetVirtualID(c_rkCreateData.m_dwVID); if (c_rkCreateData.m_isMain) SetMainInstance(); if (IsGuildWall()) { unsigned center_x; unsigned center_y; c_rkCreateData.m_kAffectFlags.ConvertToPosition(&center_x, &center_y); float center_z = __GetBackgroundHeight(center_x, center_y); NEW_SetPixelPosition(TPixelPosition(float(c_rkCreateData.m_lPosX), float(c_rkCreateData.m_lPosY), center_z)); } else { SCRIPT_SetPixelPosition(float(c_rkCreateData.m_lPosX), float(c_rkCreateData.m_lPosY)); } if (0 != c_rkCreateData.m_dwMountVnum) MountHorse(c_rkCreateData.m_dwMountVnum); SetArmor(c_rkCreateData.m_dwArmor); if (IsPC()) { SetHair(c_rkCreateData.m_dwHair); #ifdef ENABLE_SASH_SYSTEM SetSash(c_rkCreateData.m_dwSash); #endif SetWeapon(c_rkCreateData.m_dwWeapon, c_rkCreateData.m_lWeaponRarity); } __Create_SetName(c_rkCreateData); if (GetInstanceType() == CActorInstance::TYPE_ENEMY) m_dwLevel = CPythonNonPlayer::Instance().GetMobLevel(GetRace()); else m_dwLevel = c_rkCreateData.m_dwLevel; m_dwGuildID = c_rkCreateData.m_dwGuildID; m_dwEmpireID = c_rkCreateData.m_dwEmpireID; m_lWeaponRarity = c_rkCreateData.m_lWeaponRarity; m_bIsGuildLeader = c_rkCreateData.m_bIsGuildLeader; SetVirtualNumber(c_rkCreateData.m_dwRace); SetRotation(c_rkCreateData.m_fRot); SetAlignment(c_rkCreateData.m_sAlignment); #ifdef NEW_PET_SYSTEM SetLevelText(c_rkCreateData.m_dwLevel); #endif SetPKMode(c_rkCreateData.m_byPKMode); SetMoveSpeed(c_rkCreateData.m_dwMovSpd); SetAttackSpeed(c_rkCreateData.m_dwAtkSpd); #ifdef NEW_PET_SYSTEM if(m_dwRace == 34036 ||m_dwRace == 34041 || m_dwRace == 34045 || m_dwRace == 34049 || m_dwRace == 34053 || m_dwRace == 34064 || m_dwRace == 34073 || m_dwRace == 34075 || m_dwRace == 34080 || m_dwRace == 34082) { float scale = c_rkCreateData.m_dwLevel * 0.009f + 0.65f; m_GraphicThingInstance.SetScale(scale, scale, scale, true); } #endif #ifdef ENABLE_AUTO_HUNT_SYSTEM m_bAutoHuntStaus = c_rkCreateData.m_bAutoHuntStaus; #endif #ifdef ENABLE_MOB_SCALE_SYSTEM float fx,fy,fz = 1.0f; if (CPythonNonPlayer::Instance().GetScale(c_rkCreateData.m_dwRace, fx, fy, fz)) { m_GraphicThingInstance.SetScale(fx, fy, fz, true); } #endif // NOTE : Dress ¸¦ ÀÔ°í ÀÖÀ¸¸é Alpha ¸¦ ³ÖÁö ¾Ê´Â´Ù. if (!IsWearingDress()) { // NOTE : ¹İµå½Ã Affect ¼ÂÆà À­ÂÊ¿¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÔ m_GraphicThingInstance.SetAlphaValue(0.0f); m_GraphicThingInstance.BlendAlphaValue(1.0f, 0.5f); } if (!IsGuildWall()) { SetAffectFlagContainer(c_rkCreateData.m_kAffectFlags); } // NOTE : ¹İµå½Ã Affect ¼ÂÆà ÈÄ¿¡ ÇØ¾ß ÇÔ AttachTextTail(); RefreshTextTail(); if (c_rkCreateData.m_dwStateFlags & ADD_CHARACTER_STATE_SPAWN) { if (IsAffect(AFFECT_SPAWN)) __AttachEffect(EFFECT_SPAWN_APPEAR); if (IsPC()) { Refresh(CRaceMotionData::NAME_WAIT, true); } else { Refresh(CRaceMotionData::NAME_SPAWN, false); } } else { Refresh(CRaceMotionData::NAME_WAIT, true); } __AttachEmpireEffect(c_rkCreateData.m_dwEmpireID); RegisterBoundingSphere(); if (c_rkCreateData.m_dwStateFlags & ADD_CHARACTER_STATE_DEAD) m_GraphicThingInstance.DieEnd(); SetStateFlags(c_rkCreateData.m_dwStateFlags); m_GraphicThingInstance.SetBattleHitEffect(ms_adwCRCAffectEffect[EFFECT_HIT]); if (!IsPC()) { DWORD dwBodyColor = CPythonNonPlayer::Instance().GetMonsterColor(c_rkCreateData.m_dwRace); if (0 != dwBodyColor) { SetModulateRenderMode(); SetAddColor(dwBodyColor); } } __AttachHorseSaddle(); // ±æµå ½Éº¼À» À§ÇÑ Àӽà ÄÚµå, ÀûÁ¤ À§Ä¡¸¦ ã´Â Áß const int c_iGuildSymbolRace = 14200; if (c_iGuildSymbolRace == GetRace()) { std::string strFileName = GetGuildSymbolFileName(m_dwGuildID); if (IsFile(strFileName.c_str())) m_GraphicThingInstance.ChangeMaterial(strFileName.c_str()); } return true; } void CInstanceBase::__Create_SetName(const SCreateData& c_rkCreateData) { if (IsGoto()) { SetNameString("", 0); return; } if (IsWarp()) { __Create_SetWarpName(c_rkCreateData); return; } SetNameString(c_rkCreateData.m_stName.c_str(), c_rkCreateData.m_stName.length()); } void CInstanceBase::__Create_SetWarpName(const SCreateData& c_rkCreateData) { const char * c_szName; if (CPythonNonPlayer::Instance().GetName(c_rkCreateData.m_dwRace, &c_szName)) { std::string strName = c_szName; int iFindingPos = strName.find_first_of(" ", 0); if (iFindingPos > 0) { strName.resize(iFindingPos); } SetNameString(strName.c_str(), strName.length()); } else { SetNameString(c_rkCreateData.m_stName.c_str(), c_rkCreateData.m_stName.length()); } } void CInstanceBase::SetNameString(const char* c_szName, int len) { m_stName.assign(c_szName, len); } bool CInstanceBase::SetRace(DWORD eRace) { m_dwRace = eRace; if (!m_GraphicThingInstance.SetRace(eRace)) return false; if (!__FindRaceType(m_dwRace, &m_eRaceType)) m_eRaceType=CActorInstance::TYPE_PC; return true; } BOOL CInstanceBase::__IsChangableWeapon(int iWeaponID) { // µå·¹½º ÀÔ°í ÀÖÀ»¶§´Â ºÎÄÉ¿ÜÀÇ Àåºñ´Â ³ª¿ÀÁö ¾Ê°Ô.. if (IsWearingDress()) { const int c_iBouquets[] = { 50201, // Bouquet for Assassin 50202, // Bouquet for Shaman 50203, 50204, 0, // #0000545: [M2CN] ¿şµù µå·¹½º¿Í Àåºñ Âø¿ë ¹®Á¦ }; for (int i = 0; c_iBouquets[i] != 0; ++i) if (iWeaponID == c_iBouquets[i]) return true; return false; } else return true; } BOOL CInstanceBase::IsWearingDress() { const int c_iWeddingDressShape = 201; return c_iWeddingDressShape == m_eShape; } BOOL CInstanceBase::IsHoldingPickAxe() { const int c_iPickAxeStart = 29101; const int c_iPickAxeEnd = 29110; return m_awPart[CRaceData::PART_WEAPON] >= c_iPickAxeStart && m_awPart[CRaceData::PART_WEAPON] <= c_iPickAxeEnd; } BOOL CInstanceBase::IsNewMount() { return m_kHorse.IsNewMount(); } BOOL CInstanceBase::IsMountingHorse() { return m_kHorse.IsMounting(); } void CInstanceBase::MountHorse(UINT eRace) { m_kHorse.Destroy(); m_kHorse.Create(m_GraphicThingInstance.NEW_GetCurPixelPositionRef(), eRace, ms_adwCRCAffectEffect[EFFECT_HIT]); SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE); SetRotationSpeed(c_fDefaultHorseRotationSpeed); m_GraphicThingInstance.MountHorse(m_kHorse.GetActorPtr()); m_GraphicThingInstance.Stop(); m_GraphicThingInstance.RefreshActorInstance(); } void CInstanceBase::DismountHorse() { m_kHorse.Destroy(); } void CInstanceBase::GetInfo(std::string* pstInfo) { char szInfo[256]; sprintf(szInfo, "Inst - UC %d, RC %d Pool - %d ", ms_dwUpdateCounter, ms_dwRenderCounter, ms_kPool.GetCapacity() ); pstInfo->append(szInfo); } void CInstanceBase::ResetPerformanceCounter() { ms_dwUpdateCounter=0; ms_dwRenderCounter=0; ms_dwDeformCounter=0; } bool CInstanceBase::NEW_IsLastPixelPosition() { return m_GraphicThingInstance.IsPushing(); } const TPixelPosition& CInstanceBase::NEW_GetLastPixelPositionRef() { return m_GraphicThingInstance.NEW_GetLastPixelPositionRef(); } void CInstanceBase::NEW_SetDstPixelPositionZ(FLOAT z) { m_GraphicThingInstance.NEW_SetDstPixelPositionZ(z); } void CInstanceBase::NEW_SetDstPixelPosition(const TPixelPosition& c_rkPPosDst) { m_GraphicThingInstance.NEW_SetDstPixelPosition(c_rkPPosDst); } void CInstanceBase::NEW_SetSrcPixelPosition(const TPixelPosition& c_rkPPosSrc) { m_GraphicThingInstance.NEW_SetSrcPixelPosition(c_rkPPosSrc); } const TPixelPosition& CInstanceBase::NEW_GetCurPixelPositionRef() { return m_GraphicThingInstance.NEW_GetCurPixelPositionRef(); } const TPixelPosition& CInstanceBase::NEW_GetDstPixelPositionRef() { return m_GraphicThingInstance.NEW_GetDstPixelPositionRef(); } const TPixelPosition& CInstanceBase::NEW_GetSrcPixelPositionRef() { return m_GraphicThingInstance.NEW_GetSrcPixelPositionRef(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void CInstanceBase::OnSyncing() { m_GraphicThingInstance.__OnSyncing(); } void CInstanceBase::OnWaiting() { m_GraphicThingInstance.__OnWaiting(); } void CInstanceBase::OnMoving() { m_GraphicThingInstance.__OnMoving(); } void CInstanceBase::ChangeGuild(DWORD dwGuildID) { m_dwGuildID=dwGuildID; DetachTextTail(); AttachTextTail(); RefreshTextTail(); } DWORD CInstanceBase::GetPart(CRaceData::EParts part) { assert(part >= 0 && part < CRaceData::PART_MAX_NUM); return m_awPart[part]; } DWORD CInstanceBase::GetShape() { return m_eShape; } bool CInstanceBase::CanAct() { return m_GraphicThingInstance.CanAct(); } bool CInstanceBase::CanMove() { return m_GraphicThingInstance.CanMove(); } bool CInstanceBase::CanUseSkill() { if (IsPoly()) return false; if (IsWearingDress()) return false; if (IsHoldingPickAxe()) return false; if (!m_kHorse.CanUseSkill()) return false; if (!m_GraphicThingInstance.CanUseSkill()) return false; return true; } bool CInstanceBase::CanAttack() { if (!m_kHorse.CanAttack()) return false; if (IsWearingDress()) return false; if (IsHoldingPickAxe()) return false; return m_GraphicThingInstance.CanAttack(); } bool CInstanceBase::CanFishing() { return m_GraphicThingInstance.CanFishing(); } BOOL CInstanceBase::IsBowMode() { return m_GraphicThingInstance.IsBowMode(); } BOOL CInstanceBase::IsHandMode() { return m_GraphicThingInstance.IsHandMode(); } BOOL CInstanceBase::IsFishingMode() { if (CRaceMotionData::MODE_FISHING == m_GraphicThingInstance.GetMotionMode()) return true; return false; } BOOL CInstanceBase::IsFishing() { return m_GraphicThingInstance.IsFishing(); } BOOL CInstanceBase::IsDead() { return m_GraphicThingInstance.IsDead(); } BOOL CInstanceBase::IsStun() { return m_GraphicThingInstance.IsStun(); } BOOL CInstanceBase::IsSleep() { return m_GraphicThingInstance.IsSleep(); } BOOL CInstanceBase::__IsSyncing() { return m_GraphicThingInstance.__IsSyncing(); } void CInstanceBase::NEW_SetOwner(DWORD dwVIDOwner) { m_GraphicThingInstance.SetOwner(dwVIDOwner); } float CInstanceBase::GetLocalTime() { return m_GraphicThingInstance.GetLocalTime(); } void CInstanceBase::PushUDPState(DWORD dwCmdTime, const TPixelPosition& c_rkPPosDst, float fDstRot, UINT eFunc, UINT uArg) { } DWORD ELTimer_GetServerFrameMSec(); void CInstanceBase::PushTCPStateExpanded(DWORD dwCmdTime, const TPixelPosition& c_rkPPosDst, float fDstRot, UINT eFunc, UINT uArg, UINT uTargetVID) { SCommand kCmdNew; kCmdNew.m_kPPosDst = c_rkPPosDst; kCmdNew.m_dwChkTime = dwCmdTime+100; kCmdNew.m_dwCmdTime = dwCmdTime; kCmdNew.m_fDstRot = fDstRot; kCmdNew.m_eFunc = eFunc; kCmdNew.m_uArg = uArg; kCmdNew.m_uTargetVID = uTargetVID; m_kQue_kCmdNew.push_back(kCmdNew); } void CInstanceBase::PushTCPState(DWORD dwCmdTime, const TPixelPosition& c_rkPPosDst, float fDstRot, UINT eFunc, UINT uArg) { if (__IsMainInstance()) { //assert(!"CInstanceBase::PushTCPState Ç÷¹À̾î Àڽſ¡°Ô À̵¿ÆĞŶÀº ¿À¸é ¾ÈµÈ´Ù!"); TraceError("CInstanceBase::PushTCPState Ç÷¹À̾î Àڽſ¡°Ô À̵¿ÆĞŶÀº ¿À¸é ¾ÈµÈ´Ù!"); return; } int nNetworkGap=ELTimer_GetServerFrameMSec()-dwCmdTime; m_nAverageNetworkGap=(m_nAverageNetworkGap*70+nNetworkGap*30)/100; /* if (m_dwBaseCmdTime == 0) { m_dwBaseChkTime = ELTimer_GetFrameMSec()-nNetworkGap; m_dwBaseCmdTime = dwCmdTime; Tracenf("VID[%d] ³×Æ®¿÷°¸ [%d]", GetVirtualID(), nNetworkGap); } */ //m_dwBaseChkTime-m_dwBaseCmdTime+ELTimer_GetServerMSec(); SCommand kCmdNew; kCmdNew.m_kPPosDst = c_rkPPosDst; kCmdNew.m_dwChkTime = dwCmdTime+m_nAverageNetworkGap;//m_dwBaseChkTime + (dwCmdTime - m_dwBaseCmdTime);// + nNetworkGap; kCmdNew.m_dwCmdTime = dwCmdTime; kCmdNew.m_fDstRot = fDstRot; kCmdNew.m_eFunc = eFunc; kCmdNew.m_uArg = uArg; m_kQue_kCmdNew.push_back(kCmdNew); //int nApplyGap=kCmdNew.m_dwChkTime-ELTimer_GetServerFrameMSec(); //if (nApplyGap<-500 || nApplyGap>500) // Tracenf("VID[%d] NAME[%s] ³×Æ®¿÷°¸ [cur:%d ave:%d] ÀÛµ¿½Ã°£ (%d)", GetVirtualID(), GetNameString(), nNetworkGap, m_nAverageNetworkGap, nApplyGap); } /* CInstanceBase::TStateQueue::iterator CInstanceBase::FindSameState(TStateQueue& rkQuekStt, DWORD dwCmdTime, UINT eFunc, UINT uArg) { TStateQueue::iterator i=rkQuekStt.begin(); while (rkQuekStt.end()!=i) { SState& rkSttEach=*i; if (rkSttEach.m_dwCmdTime==dwCmdTime) if (rkSttEach.m_eFunc==eFunc) if (rkSttEach.m_uArg==uArg) break; ++i; } return i; } */ BOOL CInstanceBase::__CanProcessNetworkStatePacket() { if (m_GraphicThingInstance.IsDead()) return FALSE; if (m_GraphicThingInstance.IsKnockDown()) return FALSE; if (m_GraphicThingInstance.IsUsingSkill()) if (!m_GraphicThingInstance.CanCancelSkill()) return FALSE; return TRUE; } BOOL CInstanceBase::__IsEnableTCPProcess(UINT eCurFunc) { if (m_GraphicThingInstance.IsActEmotion()) { return FALSE; } if (!m_bEnableTCPState) { if (FUNC_EMOTION != eCurFunc) { return FALSE; } } return TRUE; } void CInstanceBase::StateProcess() { while (1) { if (m_kQue_kCmdNew.empty()) return; DWORD dwDstChkTime = m_kQue_kCmdNew.front().m_dwChkTime; DWORD dwCurChkTime = ELTimer_GetServerFrameMSec(); if (dwCurChkTime < dwDstChkTime) return; SCommand kCmdTop = m_kQue_kCmdNew.front(); m_kQue_kCmdNew.pop_front(); TPixelPosition kPPosDst = kCmdTop.m_kPPosDst; //DWORD dwCmdTime = kCmdTop.m_dwCmdTime; FLOAT fRotDst = kCmdTop.m_fDstRot; UINT eFunc = kCmdTop.m_eFunc; UINT uArg = kCmdTop.m_uArg; UINT uVID = GetVirtualID(); UINT uTargetVID = kCmdTop.m_uTargetVID; TPixelPosition kPPosCur; NEW_GetPixelPosition(&kPPosCur); /* if (IsPC()) Tracenf("%d cmd: vid=%d[%s] func=%d arg=%d curPos=(%f, %f) dstPos=(%f, %f) rot=%f (time %d)", ELTimer_GetMSec(), uVID, m_stName.c_str(), eFunc, uArg, kPPosCur.x, kPPosCur.y, kPPosDst.x, kPPosDst.y, fRotDst, dwCmdTime-m_dwBaseCmdTime); */ TPixelPosition kPPosDir = kPPosDst - kPPosCur; float fDirLen = (float)sqrt(kPPosDir.x * kPPosDir.x + kPPosDir.y * kPPosDir.y); //Tracenf("°Å¸® %f", fDirLen); if (!__CanProcessNetworkStatePacket()) { Lognf(0, "vid=%d ¿òÁ÷ÀÏ ¼ö ¾ø´Â »óÅÂ¶ó ½ºÅµ IsDead=%d, IsKnockDown=%d", uVID, m_GraphicThingInstance.IsDead(), m_GraphicThingInstance.IsKnockDown()); return; } if (!__IsEnableTCPProcess(eFunc)) { return; } switch (eFunc) { case FUNC_WAIT: { //Tracenf("%s (%f, %f) -> (%f, %f) ³²Àº°Å¸® %f", GetNameString(), kPPosCur.x, kPPosCur.y, kPPosDst.x, kPPosDst.y, fDirLen); if (fDirLen > 1.0f) { //NEW_GetSrcPixelPositionRef() = kPPosCur; //NEW_GetDstPixelPositionRef() = kPPosDst; NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); __EnableSkipCollision(); m_fDstRot = fRotDst; m_isGoing = TRUE; m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_WAIT; if (!IsWalking()) StartWalking(); //Tracen("¸ñÇ¥Á¤Áö"); } else { //Tracen("ÇöÀç Á¤Áö"); m_isGoing = FALSE; if (!IsWaiting()) EndWalking(); SCRIPT_SetPixelPosition(kPPosDst.x, kPPosDst.y); SetAdvancingRotation(fRotDst); SetRotation(fRotDst); } break; } case FUNC_MOVE: { //NEW_GetSrcPixelPositionRef() = kPPosCur; //NEW_GetDstPixelPositionRef() = kPPosDst; NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); m_fDstRot = fRotDst; m_isGoing = TRUE; __EnableSkipCollision(); //m_isSyncMov = TRUE; m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_MOVE; if (!IsWalking()) { //Tracen("°È°í ÀÖÁö ¾Ê¾Æ °È±â ½ÃÀÛ"); StartWalking(); } else { //Tracen("ÀÌ¹Ì °È´ÂÁß "); } break; } case FUNC_COMBO: { if (fDirLen >= 50.0f) { NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); m_fDstRot=fRotDst; m_isGoing = TRUE; __EnableSkipCollision(); m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_COMBO; m_kMovAfterFunc.uArg = uArg; if (!IsWalking()) StartWalking(); } else { //Tracen("´ë±â °ø°İ Á¤Áö"); m_isGoing = FALSE; if (IsWalking()) EndWalking(); SCRIPT_SetPixelPosition(kPPosDst.x, kPPosDst.y); RunComboAttack(fRotDst, uArg); } break; } case FUNC_ATTACK: { if (fDirLen>=50.0f) { //NEW_GetSrcPixelPositionRef() = kPPosCur; //NEW_GetDstPixelPositionRef() = kPPosDst; NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); m_fDstRot = fRotDst; m_isGoing = TRUE; __EnableSkipCollision(); //m_isSyncMov = TRUE; m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_ATTACK; if (!IsWalking()) StartWalking(); //Tracen("³Ê¹« ¸Ö¾î¼­ À̵¿ ÈÄ °ø°İ"); } else { //Tracen("³ë¸» °ø°İ Á¤Áö"); m_isGoing = FALSE; if (IsWalking()) EndWalking(); SCRIPT_SetPixelPosition(kPPosDst.x, kPPosDst.y); BlendRotation(fRotDst); RunNormalAttack(fRotDst); //Tracen("°¡±õ±â ¶§¹®¿¡ ¿öÇÁ °ø°İ"); } break; } case FUNC_MOB_SKILL: { if (fDirLen >= 50.0f) { NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); m_fDstRot = fRotDst; m_isGoing = TRUE; __EnableSkipCollision(); m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_MOB_SKILL; m_kMovAfterFunc.uArg = uArg; if (!IsWalking()) StartWalking(); } else { m_isGoing = FALSE; if (IsWalking()) EndWalking(); SCRIPT_SetPixelPosition(kPPosDst.x, kPPosDst.y); BlendRotation(fRotDst); m_GraphicThingInstance.InterceptOnceMotion(CRaceMotionData::NAME_SPECIAL_1 + uArg); } break; } case FUNC_EMOTION: { if (fDirLen>100.0f) { NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); m_fDstRot = fRotDst; m_isGoing = TRUE; if (__IsMainInstance()) __EnableSkipCollision(); m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_EMOTION; m_kMovAfterFunc.uArg = uArg; m_kMovAfterFunc.uArgExpanded = uTargetVID; m_kMovAfterFunc.kPosDst = kPPosDst; if (!IsWalking()) StartWalking(); } else { __ProcessFunctionEmotion(uArg, uTargetVID, kPPosDst); } break; } default: { if (eFunc & FUNC_SKILL) { if (fDirLen >= 50.0f) { //NEW_GetSrcPixelPositionRef() = kPPosCur; //NEW_GetDstPixelPositionRef() = kPPosDst; NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); m_fDstRot = fRotDst; m_isGoing = TRUE; //m_isSyncMov = TRUE; __EnableSkipCollision(); m_kMovAfterFunc.eFunc = eFunc; m_kMovAfterFunc.uArg = uArg; if (!IsWalking()) StartWalking(); //Tracen("³Ê¹« ¸Ö¾î¼­ À̵¿ ÈÄ °ø°İ"); } else { //Tracen("½ºÅ³ Á¤Áö"); m_isGoing = FALSE; if (IsWalking()) EndWalking(); SCRIPT_SetPixelPosition(kPPosDst.x, kPPosDst.y); SetAdvancingRotation(fRotDst); SetRotation(fRotDst); NEW_UseSkill(0, eFunc & 0x7f, uArg&0x0f, (uArg>>4) ? true : false); //Tracen("°¡±õ±â ¶§¹®¿¡ ¿öÇÁ °ø°İ"); } } break; } } } } void CInstanceBase::MovementProcess() { TPixelPosition kPPosCur; NEW_GetPixelPosition(&kPPosCur); // ·»´õ¸µ ÁÂÇ¥°èÀ̹ǷΠy¸¦ -È­Çؼ­ ´õÇÑ´Ù. TPixelPosition kPPosNext; { const D3DXVECTOR3 & c_rkV3Mov = m_GraphicThingInstance.GetMovementVectorRef(); kPPosNext.x = kPPosCur.x + (+c_rkV3Mov.x); kPPosNext.y = kPPosCur.y + (-c_rkV3Mov.y); kPPosNext.z = kPPosCur.z + (+c_rkV3Mov.z); } TPixelPosition kPPosDeltaSC = kPPosCur - NEW_GetSrcPixelPositionRef(); TPixelPosition kPPosDeltaSN = kPPosNext - NEW_GetSrcPixelPositionRef(); TPixelPosition kPPosDeltaSD = NEW_GetDstPixelPositionRef() - NEW_GetSrcPixelPositionRef(); float fCurLen = sqrtf(kPPosDeltaSC.x * kPPosDeltaSC.x + kPPosDeltaSC.y * kPPosDeltaSC.y); float fNextLen = sqrtf(kPPosDeltaSN.x * kPPosDeltaSN.x + kPPosDeltaSN.y * kPPosDeltaSN.y); float fTotalLen = sqrtf(kPPosDeltaSD.x * kPPosDeltaSD.x + kPPosDeltaSD.y * kPPosDeltaSD.y); float fRestLen = fTotalLen - fCurLen; if (__IsMainInstance()) { if (m_isGoing && IsWalking()) { float fDstRot = NEW_GetAdvancingRotationFromPixelPosition(NEW_GetSrcPixelPositionRef(), NEW_GetDstPixelPositionRef()); SetAdvancingRotation(fDstRot); if (fRestLen<=0.0) { if (IsWalking()) EndWalking(); //Tracen("¸ñÇ¥ µµ´Ş Á¤Áö"); m_isGoing = FALSE; BlockMovement(); if (FUNC_EMOTION == m_kMovAfterFunc.eFunc) { DWORD dwMotionNumber = m_kMovAfterFunc.uArg; DWORD dwTargetVID = m_kMovAfterFunc.uArgExpanded; __ProcessFunctionEmotion(dwMotionNumber, dwTargetVID, m_kMovAfterFunc.kPosDst); m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_WAIT; return; } } } } else { if (m_isGoing && IsWalking()) { float fDstRot = NEW_GetAdvancingRotationFromPixelPosition(NEW_GetSrcPixelPositionRef(), NEW_GetDstPixelPositionRef()); SetAdvancingRotation(fDstRot); // ¸¸¾à ·»ÅϽð¡ ´Ê¾î ³Ê¹« ¸¹ÀÌ À̵¿Çß´Ù¸é.. if (fRestLen < -100.0f) { NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); float fDstRot = NEW_GetAdvancingRotationFromPixelPosition(kPPosCur, NEW_GetDstPixelPositionRef()); SetAdvancingRotation(fDstRot); //Tracenf("VID %d ¿À¹ö ¹æÇâ¼³Á¤ (%f, %f) %f rest %f", GetVirtualID(), kPPosCur.x, kPPosCur.y, fDstRot, fRestLen); // À̵¿ÁßÀ̶ó¸é ´ÙÀ½¹ø¿¡ ¸ØÃß°Ô ÇÑ´Ù if (FUNC_MOVE == m_kMovAfterFunc.eFunc) { m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_WAIT; } } // µµÂøÇß´Ù¸é... else if (fCurLen <= fTotalLen && fTotalLen <= fNextLen) { if (m_GraphicThingInstance.IsDead() || m_GraphicThingInstance.IsKnockDown()) { __DisableSkipCollision(); //Tracen("»ç¸Á »óÅÂ¶ó µ¿ÀÛ ½ºÅµ"); m_isGoing = FALSE; //Tracen("Çൿ ºÒ´É »óŶó ÀÌÈÄ µ¿ÀÛ ½ºÅµ"); } else { switch (m_kMovAfterFunc.eFunc) { case FUNC_ATTACK: { if (IsWalking()) EndWalking(); __DisableSkipCollision(); m_isGoing = FALSE; BlockMovement(); SCRIPT_SetPixelPosition(NEW_GetDstPixelPositionRef().x, NEW_GetDstPixelPositionRef().y); SetAdvancingRotation(m_fDstRot); SetRotation(m_fDstRot); RunNormalAttack(m_fDstRot); break; } case FUNC_COMBO: { if (IsWalking()) EndWalking(); __DisableSkipCollision(); m_isGoing = FALSE; BlockMovement(); SCRIPT_SetPixelPosition(NEW_GetDstPixelPositionRef().x, NEW_GetDstPixelPositionRef().y); RunComboAttack(m_fDstRot, m_kMovAfterFunc.uArg); break; } case FUNC_EMOTION: { m_isGoing = FALSE; m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_WAIT; __DisableSkipCollision(); BlockMovement(); DWORD dwMotionNumber = m_kMovAfterFunc.uArg; DWORD dwTargetVID = m_kMovAfterFunc.uArgExpanded; __ProcessFunctionEmotion(dwMotionNumber, dwTargetVID, m_kMovAfterFunc.kPosDst); break; } case FUNC_MOVE: { break; } case FUNC_MOB_SKILL: { if (IsWalking()) EndWalking(); __DisableSkipCollision(); m_isGoing = FALSE; BlockMovement(); SCRIPT_SetPixelPosition(NEW_GetDstPixelPositionRef().x, NEW_GetDstPixelPositionRef().y); SetAdvancingRotation(m_fDstRot); SetRotation(m_fDstRot); m_GraphicThingInstance.InterceptOnceMotion(CRaceMotionData::NAME_SPECIAL_1 + m_kMovAfterFunc.uArg); break; } default: { if (m_kMovAfterFunc.eFunc & FUNC_SKILL) { SetAdvancingRotation(m_fDstRot); BlendRotation(m_fDstRot); NEW_UseSkill(0, m_kMovAfterFunc.eFunc & 0x7f, m_kMovAfterFunc.uArg&0x0f, (m_kMovAfterFunc.uArg>>4) ? true : false); } else { //Tracenf("VID %d ½ºÅ³ °ø°İ (%f, %f) rot %f", GetVirtualID(), NEW_GetDstPixelPositionRef().x, NEW_GetDstPixelPositionRef().y, m_fDstRot); __DisableSkipCollision(); m_isGoing = FALSE; BlockMovement(); SCRIPT_SetPixelPosition(NEW_GetDstPixelPositionRef().x, NEW_GetDstPixelPositionRef().y); SetAdvancingRotation(m_fDstRot); BlendRotation(m_fDstRot); if (!IsWaiting()) { EndWalking(); } //Tracenf("VID %d Á¤Áö (%f, %f) rot %f IsWalking %d", GetVirtualID(), NEW_GetDstPixelPositionRef().x, NEW_GetDstPixelPositionRef().y, m_fDstRot, IsWalking()); } break; } } } } } } if (IsWalking() || m_GraphicThingInstance.IsUsingMovingSkill()) { float fRotation = m_GraphicThingInstance.GetRotation(); float fAdvancingRotation = m_GraphicThingInstance.GetAdvancingRotation(); int iDirection = GetRotatingDirection(fRotation, fAdvancingRotation); if (DEGREE_DIRECTION_SAME != m_iRotatingDirection) { if (DEGREE_DIRECTION_LEFT == iDirection) { fRotation = fmodf(fRotation + m_fRotSpd*m_GraphicThingInstance.GetSecondElapsed(), 360.0f); } else if (DEGREE_DIRECTION_RIGHT == iDirection) { fRotation = fmodf(fRotation - m_fRotSpd*m_GraphicThingInstance.GetSecondElapsed() + 360.0f, 360.0f); } if (m_iRotatingDirection != GetRotatingDirection(fRotation, fAdvancingRotation)) { m_iRotatingDirection = DEGREE_DIRECTION_SAME; fRotation = fAdvancingRotation; } m_GraphicThingInstance.SetRotation(fRotation); } if (__IsInDustRange()) { float fDustDistance = NEW_GetDistanceFromDestPixelPosition(m_kPPosDust); if (IsMountingHorse()) { if (fDustDistance > ms_fHorseDustGap) { NEW_GetPixelPosition(&m_kPPosDust); __AttachEffect(EFFECT_HORSE_DUST); } } else { if (fDustDistance > ms_fDustGap) { NEW_GetPixelPosition(&m_kPPosDust); __AttachEffect(EFFECT_DUST); } } } } } void CInstanceBase::__ProcessFunctionEmotion(DWORD dwMotionNumber, DWORD dwTargetVID, const TPixelPosition & c_rkPosDst) { if (IsWalking()) EndWalkingWithoutBlending(); __EnableChangingTCPState(); SCRIPT_SetPixelPosition(c_rkPosDst.x, c_rkPosDst.y); CInstanceBase * pTargetInstance = CPythonCharacterManager::Instance().GetInstancePtr(dwTargetVID); if (pTargetInstance) { pTargetInstance->__EnableChangingTCPState(); if (pTargetInstance->IsWalking()) pTargetInstance->EndWalkingWithoutBlending(); WORD wMotionNumber1 = HIWORD(dwMotionNumber); WORD wMotionNumber2 = LOWORD(dwMotionNumber); int src_job = RaceToJob(GetRace()); int dst_job = RaceToJob(pTargetInstance->GetRace()); NEW_LookAtDestInstance(*pTargetInstance); m_GraphicThingInstance.InterceptOnceMotion(wMotionNumber1 + dst_job); m_GraphicThingInstance.SetRotation(m_GraphicThingInstance.GetTargetRotation()); m_GraphicThingInstance.SetAdvancingRotation(m_GraphicThingInstance.GetTargetRotation()); pTargetInstance->NEW_LookAtDestInstance(*this); pTargetInstance->m_GraphicThingInstance.InterceptOnceMotion(wMotionNumber2 + src_job); pTargetInstance->m_GraphicThingInstance.SetRotation(pTargetInstance->m_GraphicThingInstance.GetTargetRotation()); pTargetInstance->m_GraphicThingInstance.SetAdvancingRotation(pTargetInstance->m_GraphicThingInstance.GetTargetRotation()); if (pTargetInstance->__IsMainInstance()) { IAbstractPlayer & rPlayer=IAbstractPlayer::GetSingleton(); rPlayer.EndEmotionProcess(); } } if (__IsMainInstance()) { IAbstractPlayer & rPlayer=IAbstractPlayer::GetSingleton(); rPlayer.EndEmotionProcess(); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Update & Deform & Render int g_iAccumulationTime = 0; void CInstanceBase::Update() { ++ms_dwUpdateCounter; StateProcess(); m_GraphicThingInstance.PhysicsProcess(); m_GraphicThingInstance.RotationProcess(); m_GraphicThingInstance.ComboProcess(); m_GraphicThingInstance.AccumulationMovement(); if (m_GraphicThingInstance.IsMovement()) { TPixelPosition kPPosCur; NEW_GetPixelPosition(&kPPosCur); DWORD dwCurTime=ELTimer_GetFrameMSec(); //if (m_dwNextUpdateHeightTime<dwCurTime) { m_dwNextUpdateHeightTime=dwCurTime; kPPosCur.z = __GetBackgroundHeight(kPPosCur.x, kPPosCur.y); NEW_SetPixelPosition(kPPosCur); } // SetMaterialColor { DWORD dwMtrlColor=__GetShadowMapColor(kPPosCur.x, kPPosCur.y); m_GraphicThingInstance.SetMaterialColor(dwMtrlColor); } } #ifdef ENABLE_HIDE_PET if (IsPet()) { if (CPythonSystem::Instance().IsHidePets()) { if (!IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) { __SetAffect(AFFECT_INVISIBILITY, true); m_kAffectFlagContainer.Set(AFFECT_INVISIBILITY, true); } } else { if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) { __SetAffect(AFFECT_INVISIBILITY, false); m_kAffectFlagContainer.Set(AFFECT_INVISIBILITY, false); } } } #endif #ifdef ENABLE_HIDE_MOUNT if (IsMount()) { if (CPythonSystem::Instance().IsHideMounts()) { if (!IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) { __SetAffect(AFFECT_INVISIBILITY, true); m_kAffectFlagContainer.Set(AFFECT_INVISIBILITY, true); } } else { if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) { __SetAffect(AFFECT_INVISIBILITY, false); m_kAffectFlagContainer.Set(AFFECT_INVISIBILITY, false); } } } #endif #ifdef ENABLE_HIDE_SHOPS if (IsShops()) { if (CPythonSystem::Instance().IsHideShops()) { if (!IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) { __SetAffect(AFFECT_INVISIBILITY, true); m_kAffectFlagContainer.Set(AFFECT_INVISIBILITY, true); } } else { if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) { __SetAffect(AFFECT_INVISIBILITY, false); m_kAffectFlagContainer.Set(AFFECT_INVISIBILITY, false); } } } #endif m_GraphicThingInstance.UpdateAdvancingPointInstance(); AttackProcess(); MovementProcess(); m_GraphicThingInstance.MotionProcess(IsPC()); if (IsMountingHorse()) { m_kHorse.m_pkActor->HORSE_MotionProcess(FALSE); } __ComboProcess(); ProcessDamage(); } void CInstanceBase::Transform() { if (__IsSyncing()) { //OnSyncing(); } else { if (IsWalking() || m_GraphicThingInstance.IsUsingMovingSkill()) { const D3DXVECTOR3& c_rv3Movment=m_GraphicThingInstance.GetMovementVectorRef(); float len=(c_rv3Movment.x*c_rv3Movment.x)+(c_rv3Movment.y*c_rv3Movment.y); if (len>1.0f) OnMoving(); else OnWaiting(); } } m_GraphicThingInstance.INSTANCEBASE_Transform(); } void CInstanceBase::Deform() { // 2004.07.17.levites.isShow¸¦ ViewFrustumCheck·Î º¯°æ if (!__CanRender()) return; ++ms_dwDeformCounter; m_GraphicThingInstance.INSTANCEBASE_Deform(); m_kHorse.Deform(); } void CInstanceBase::RenderTrace() { if (!__CanRender()) return; m_GraphicThingInstance.RenderTrace(); } void CInstanceBase::Render() { // 2004.07.17.levites.isShow¸¦ ViewFrustumCheck·Î º¯°æ if (!__CanRender()) return; ++ms_dwRenderCounter; m_kHorse.Render(); m_GraphicThingInstance.Render(); if (CActorInstance::IsDirLine()) { if (NEW_GetDstPixelPositionRef().x != 0.0f) { static CScreen s_kScreen; STATEMANAGER.SetTextureStageState(0, D3DTSS_COLORARG1, D3DTA_DIFFUSE); STATEMANAGER.SetTextureStageState(0, D3DTSS_COLOROP, D3DTOP_SELECTARG1); STATEMANAGER.SetTextureStageState(0, D3DTSS_ALPHAOP, D3DTOP_DISABLE); STATEMANAGER.SaveRenderState(D3DRS_ZENABLE, FALSE); STATEMANAGER.SetRenderState(D3DRS_FOGENABLE, FALSE); STATEMANAGER.SetRenderState(D3DRS_LIGHTING, FALSE); TPixelPosition px; m_GraphicThingInstance.GetPixelPosition(&px); D3DXVECTOR3 kD3DVt3Cur(px.x, px.y, px.z); //D3DXVECTOR3 kD3DVt3Cur(NEW_GetSrcPixelPositionRef().x, -NEW_GetSrcPixelPositionRef().y, NEW_GetSrcPixelPositionRef().z); D3DXVECTOR3 kD3DVt3Dest(NEW_GetDstPixelPositionRef().x, -NEW_GetDstPixelPositionRef().y, NEW_GetDstPixelPositionRef().z); //printf("%s %f\n", GetNameString(), kD3DVt3Cur.y - kD3DVt3Dest.y); //float fdx = NEW_GetDstPixelPositionRef().x - NEW_GetSrcPixelPositionRef().x; //float fdy = NEW_GetDstPixelPositionRef().y - NEW_GetSrcPixelPositionRef().y; s_kScreen.SetDiffuseColor(0.0f, 0.0f, 1.0f); s_kScreen.RenderLine3d(kD3DVt3Cur.x, kD3DVt3Cur.y, px.z, kD3DVt3Dest.x, kD3DVt3Dest.y, px.z); STATEMANAGER.RestoreRenderState(D3DRS_ZENABLE); STATEMANAGER.SetRenderState(D3DRS_FOGENABLE, TRUE); STATEMANAGER.SetRenderState(D3DRS_LIGHTING, TRUE); } } } void CInstanceBase::RenderToShadowMap() { if (IsDoor()) return; if (IsBuilding()) return; if (!__CanRender()) return; if (!__IsExistMainInstance()) return; CInstanceBase* pkInstMain=__GetMainInstancePtr(); const float SHADOW_APPLY_DISTANCE = 2500.0f; float fDistance=NEW_GetDistanceFromDestInstance(*pkInstMain); if (fDistance>=SHADOW_APPLY_DISTANCE) return; m_GraphicThingInstance.RenderToShadowMap(); } void CInstanceBase::RenderCollision() { m_GraphicThingInstance.RenderCollisionData(); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Setting & Getting Data void CInstanceBase::SetVirtualID(DWORD dwVirtualID) { m_GraphicThingInstance.SetVirtualID(dwVirtualID); } void CInstanceBase::SetVirtualNumber(DWORD dwVirtualNumber) { m_dwVirtualNumber = dwVirtualNumber; } void CInstanceBase::SetInstanceType(int iInstanceType) { m_GraphicThingInstance.SetActorType(iInstanceType); } void CInstanceBase::SetAlignment(short sAlignment) { m_sAlignment = sAlignment; RefreshTextTailTitle(); } #ifdef NEW_PET_SYSTEM void CInstanceBase::SetLevelText(int sLevel) { m_dwLevel = sLevel; UpdateTextTailLevel(sLevel); } #endif void CInstanceBase::SetPKMode(BYTE byPKMode) { if (m_byPKMode == byPKMode) return; m_byPKMode = byPKMode; if (__IsMainInstance()) { IAbstractPlayer& rPlayer=IAbstractPlayer::GetSingleton(); rPlayer.NotifyChangePKMode(); } } void CInstanceBase::SetKiller(bool bFlag) { if (m_isKiller == bFlag) return; m_isKiller = bFlag; RefreshTextTail(); } void CInstanceBase::SetPartyMemberFlag(bool bFlag) { m_isPartyMember = bFlag; } void CInstanceBase::SetStateFlags(DWORD dwStateFlags) { if (dwStateFlags & ADD_CHARACTER_STATE_KILLER) SetKiller(TRUE); else SetKiller(FALSE); if (dwStateFlags & ADD_CHARACTER_STATE_PARTY) SetPartyMemberFlag(TRUE); else SetPartyMemberFlag(FALSE); } void CInstanceBase::SetComboType(UINT uComboType) { m_GraphicThingInstance.SetComboType(uComboType); } const char * CInstanceBase::GetNameString() { return m_stName.c_str(); } #ifdef ENABLE_NEW_EXCHANGE_WINDOW DWORD CInstanceBase::GetLevel() { return m_dwLevel; } #endif DWORD CInstanceBase::GetRace() { return m_dwRace; } bool CInstanceBase::IsConflictAlignmentInstance(CInstanceBase& rkInstVictim) { if (PK_MODE_PROTECT == rkInstVictim.GetPKMode()) return false; switch (GetAlignmentType()) { case ALIGNMENT_TYPE_NORMAL: case ALIGNMENT_TYPE_WHITE: if (ALIGNMENT_TYPE_DARK == rkInstVictim.GetAlignmentType()) return true; break; case ALIGNMENT_TYPE_DARK: if (GetAlignmentType() != rkInstVictim.GetAlignmentType()) return true; break; } return false; } void CInstanceBase::SetDuelMode(DWORD type) { m_dwDuelMode = type; } DWORD CInstanceBase::GetDuelMode() { return m_dwDuelMode; } bool CInstanceBase::IsAttackableInstance(CInstanceBase& rkInstVictim) { if (__IsMainInstance()) { CPythonPlayer& rkPlayer=CPythonPlayer::Instance(); if(rkPlayer.IsObserverMode()) return false; } if (GetVirtualID() == rkInstVictim.GetVirtualID()) return false; if (IsStone()) { if (rkInstVictim.IsPC()) return true; } else if (IsPC()) { if (rkInstVictim.IsStone()) return true; if (rkInstVictim.IsPC()) { if (GetDuelMode()) { switch(GetDuelMode()) { case DUEL_CANNOTATTACK: return false; case DUEL_START: if(__FindDUELKey(GetVirtualID(),rkInstVictim.GetVirtualID())) return true; else return false; } } if (PK_MODE_GUILD == GetPKMode()) if (GetGuildID() == rkInstVictim.GetGuildID()) return false; if (rkInstVictim.IsKiller()) if (!IAbstractPlayer::GetSingleton().IsSamePartyMember(GetVirtualID(), rkInstVictim.GetVirtualID())) return true; if (PK_MODE_PROTECT != GetPKMode()) { if (PK_MODE_FREE == GetPKMode()) { if (PK_MODE_PROTECT != rkInstVictim.GetPKMode()) if (!IAbstractPlayer::GetSingleton().IsSamePartyMember(GetVirtualID(), rkInstVictim.GetVirtualID())) return true; } if (PK_MODE_GUILD == GetPKMode()) { if (PK_MODE_PROTECT != rkInstVictim.GetPKMode()) if (!IAbstractPlayer::GetSingleton().IsSamePartyMember(GetVirtualID(), rkInstVictim.GetVirtualID())) if (GetGuildID() != rkInstVictim.GetGuildID()) return true; } } if (IsSameEmpire(rkInstVictim)) { if (IsPVPInstance(rkInstVictim)) return true; if (PK_MODE_REVENGE == GetPKMode()) if (!IAbstractPlayer::GetSingleton().IsSamePartyMember(GetVirtualID(), rkInstVictim.GetVirtualID())) if (IsConflictAlignmentInstance(rkInstVictim)) return true; } else { return true; } } if (rkInstVictim.IsEnemy()) return true; if (rkInstVictim.IsWoodenDoor()) return true; } else if (IsEnemy()) { if (rkInstVictim.IsPC()) return true; if (rkInstVictim.IsBuilding()) return true; } else if (IsPoly()) { if (rkInstVictim.IsPC()) return true; if (rkInstVictim.IsEnemy()) return true; } return false; } bool CInstanceBase::IsTargetableInstance(CInstanceBase& rkInstVictim) { return rkInstVictim.CanPickInstance(); } // 2004. 07. 07. [levites] - ½ºÅ³ »ç¿ëÁß Å¸°ÙÀÌ ¹Ù²î´Â ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇÑ ÄÚµå bool CInstanceBase::CanChangeTarget() { return m_GraphicThingInstance.CanChangeTarget(); } // 2004.07.17.levites.isShow¸¦ ViewFrustumCheck·Î º¯°æ bool CInstanceBase::CanPickInstance() { if (!__IsInViewFrustum()) return false; if (IsDoor()) { if (IsDead()) return false; } if (IsPC()) { if (IsAffect(AFFECT_EUNHYEONG)) { if (!__MainCanSeeHiddenThing()) return false; } if (IsAffect(AFFECT_REVIVE_INVISIBILITY)) return false; if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) return false; } if (IsDead()) return false; return true; } bool CInstanceBase::CanViewTargetHP(CInstanceBase& rkInstVictim) { if (rkInstVictim.IsStone()) return true; if (rkInstVictim.IsWoodenDoor()) return true; if (rkInstVictim.IsEnemy()) return true; return false; } BOOL CInstanceBase::IsPoly() { return m_GraphicThingInstance.IsPoly(); } BOOL CInstanceBase::IsPC() { return m_GraphicThingInstance.IsPC(); } BOOL CInstanceBase::IsNPC() { return m_GraphicThingInstance.IsNPC(); } #ifdef NEW_PET_SYSTEM BOOL CInstanceBase::IsNewPet() { return m_GraphicThingInstance.IsNewPet(); } #endif BOOL CInstanceBase::IsEnemy() { return m_GraphicThingInstance.IsEnemy(); } BOOL CInstanceBase::IsStone() { return m_GraphicThingInstance.IsStone(); } BOOL CInstanceBase::IsGuildWall() //IsBuilding ±æµå°Ç¹°Àüü IsGuildWallÀº ´ãÀ庮¸¸(¹®Àº Á¦¿Ü) { return IsWall(m_dwRace); } BOOL CInstanceBase::IsResource() { switch (m_dwVirtualNumber) { case 20047: case 20048: case 20049: case 20050: case 20051: case 20052: case 20053: case 20054: case 20055: case 20056: case 20057: case 20058: case 20059: case 30301: case 30302: case 30303: case 30304: case 30305: return TRUE; } return FALSE; } BOOL CInstanceBase::IsWarp() { return m_GraphicThingInstance.IsWarp(); } BOOL CInstanceBase::IsGoto() { return m_GraphicThingInstance.IsGoto(); } BOOL CInstanceBase::IsObject() { return m_GraphicThingInstance.IsObject(); } BOOL CInstanceBase::IsBuilding() { return m_GraphicThingInstance.IsBuilding(); } BOOL CInstanceBase::IsDoor() { return m_GraphicThingInstance.IsDoor(); } BOOL CInstanceBase::IsWoodenDoor() { if (m_GraphicThingInstance.IsDoor()) { int vnum = GetVirtualNumber(); if (vnum == 13000) // ³ª¹«¹® return true; else if (vnum >= 30111 && vnum <= 30119) // »ç±Í¹® return true; else return false; } else { return false; } } BOOL CInstanceBase::IsStoneDoor() { return m_GraphicThingInstance.IsDoor() && 13001 == GetVirtualNumber(); } BOOL CInstanceBase::IsFlag() { if (GetRace() == 20035) return TRUE; if (GetRace() == 20036) return TRUE; if (GetRace() == 20037) return TRUE; return FALSE; } BOOL CInstanceBase::IsForceVisible() { if (IsAffect(AFFECT_SHOW_ALWAYS)) return TRUE; if (IsObject() || IsBuilding() || IsDoor() ) return TRUE; return FALSE; } int CInstanceBase::GetInstanceType() { return m_GraphicThingInstance.GetActorType(); } DWORD CInstanceBase::GetVirtualID() { return m_GraphicThingInstance.GetVirtualID(); } DWORD CInstanceBase::GetVirtualNumber() { return m_dwVirtualNumber; } // 2004.07.17.levites.isShow¸¦ ViewFrustumCheck·Î º¯°æ bool CInstanceBase::__IsInViewFrustum() { return m_GraphicThingInstance.isShow(); } bool CInstanceBase::__CanRender() { if (!__IsInViewFrustum()) return false; if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) return false; return true; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Graphic Control bool CInstanceBase::IntersectBoundingBox() { float u, v, t; return m_GraphicThingInstance.Intersect(&u, &v, &t); } bool CInstanceBase::IntersectDefendingSphere() { return m_GraphicThingInstance.IntersectDefendingSphere(); } float CInstanceBase::GetDistance(CInstanceBase * pkTargetInst) { TPixelPosition TargetPixelPosition; pkTargetInst->m_GraphicThingInstance.GetPixelPosition(&TargetPixelPosition); return GetDistance(TargetPixelPosition); } float CInstanceBase::GetDistance(const TPixelPosition & c_rPixelPosition) { TPixelPosition PixelPosition; m_GraphicThingInstance.GetPixelPosition(&PixelPosition); float fdx = PixelPosition.x - c_rPixelPosition.x; float fdy = PixelPosition.y - c_rPixelPosition.y; return sqrtf((fdx*fdx) + (fdy*fdy)); } CActorInstance& CInstanceBase::GetGraphicThingInstanceRef() { return m_GraphicThingInstance; } CActorInstance* CInstanceBase::GetGraphicThingInstancePtr() { return &m_GraphicThingInstance; } void CInstanceBase::RefreshActorInstance() { m_GraphicThingInstance.RefreshActorInstance(); } void CInstanceBase::Refresh(DWORD dwMotIndex, bool isLoop) { RefreshState(dwMotIndex, isLoop); } void CInstanceBase::RestoreRenderMode() { m_GraphicThingInstance.RestoreRenderMode(); } void CInstanceBase::SetAddRenderMode() { m_GraphicThingInstance.SetAddRenderMode(); } void CInstanceBase::SetModulateRenderMode() { m_GraphicThingInstance.SetModulateRenderMode(); } void CInstanceBase::SetRenderMode(int iRenderMode) { m_GraphicThingInstance.SetRenderMode(iRenderMode); } void CInstanceBase::SetAddColor(const D3DXCOLOR & c_rColor) { m_GraphicThingInstance.SetAddColor(c_rColor); } void CInstanceBase::__SetBlendRenderingMode() { m_GraphicThingInstance.SetBlendRenderMode(); } void CInstanceBase::__SetAlphaValue(float fAlpha) { m_GraphicThingInstance.SetAlphaValue(fAlpha); } float CInstanceBase::__GetAlphaValue() { return m_GraphicThingInstance.GetAlphaValue(); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Part void CInstanceBase::SetHair(DWORD eHair) { if (!HAIR_COLOR_ENABLE) return; if (IsPC()==false) return; m_awPart[CRaceData::PART_HAIR] = eHair; m_GraphicThingInstance.SetHair(eHair); } void CInstanceBase::ChangeHair(DWORD eHair) { if (!HAIR_COLOR_ENABLE) return; if (IsPC()==false) return; if (GetPart(CRaceData::PART_HAIR)==eHair) return; SetHair(eHair); //int type = m_GraphicThingInstance.GetMotionMode(); RefreshState(CRaceMotionData::NAME_WAIT, true); //RefreshState(type, true); } void CInstanceBase::SetArmor(DWORD dwArmor) { DWORD dwShape; if (__ArmorVnumToShape(dwArmor, &dwShape)) { CItemData * pItemData; if (CItemManager::Instance().GetItemDataPointer(dwArmor, &pItemData)) { float fSpecularPower=pItemData->GetSpecularPowerf(); SetShape(dwShape, fSpecularPower); __GetRefinedEffect(pItemData, m_lWeaponRarity); return; } else __ClearArmorRefineEffect(); } SetShape(dwArmor); } #ifdef ENABLE_SASH_SYSTEM void CInstanceBase::SetSash(DWORD dwSash) { if (!IsPC()) return; if (IsPoly()) return; dwSash += 85000; ClearSashEffect(); float fSpecular = 65.0f; if (dwSash > 87000) { dwSash -= 2000; fSpecular += 35; m_dwSashEffect = EFFECT_REFINED + EFFECT_SASH; __EffectContainer_AttachEffect(m_dwSashEffect); } fSpecular /= 100.0f; m_awPart[CRaceData::PART_SASH] = dwSash; CItemData * pItemData; if (!CItemManager::Instance().GetItemDataPointer(dwSash, &pItemData)) return; m_GraphicThingInstance.AttachSash(pItemData, fSpecular); #ifdef ENABLE_OBJ_SCALLING DWORD dwRace = GetRace(), dwPos = RaceToJob(dwRace), dwSex = RaceToSex(dwRace); dwPos += 1; if (dwSex == 0) dwPos += 5; float fScaleX, fScaleY, fScaleZ, fPositionX, fPositionY, fPositionZ; if (pItemData->GetItemScale(dwPos, fScaleX, fScaleY, fScaleZ, fPositionX, fPositionY, fPositionZ)) { m_GraphicThingInstance.SetScale(fScaleX, fScaleY, fScaleZ, true); if (m_kHorse.IsMounting()) fPositionZ += 10.0f; m_GraphicThingInstance.SetScalePosition(fPositionX, fPositionY, fPositionZ); } #endif } void CInstanceBase::ChangeSash(DWORD dwSash) { if (!IsPC()) return; SetSash(dwSash); } void CInstanceBase::ClearSashEffect() { if (!m_dwSashEffect) return; __EffectContainer_DetachEffect(m_dwSashEffect); m_dwSashEffect = 0; } #endif void CInstanceBase::SetShape(DWORD eShape, float fSpecular) { if (IsPoly()) { m_GraphicThingInstance.SetShape(0); } else { m_GraphicThingInstance.SetShape(eShape, fSpecular); } m_eShape = eShape; } DWORD CInstanceBase::GetWeaponType() { DWORD dwWeapon = GetPart(CRaceData::PART_WEAPON); CItemData * pItemData; if (!CItemManager::Instance().GetItemDataPointer(dwWeapon, &pItemData)) return CItemData::WEAPON_NONE; #ifdef ENABLE_COSTUME_WEAPON_SYSTEM if (pItemData->GetType() == CItemData::ITEM_TYPE_COSTUME) return pItemData->GetValue(3); #endif return pItemData->GetWeaponType(); } /* void CInstanceBase::SetParts(const WORD * c_pParts) { if (IsPoly()) return; if (__IsShapeAnimalWear()) return; UINT eWeapon=c_pParts[CRaceData::PART_WEAPON]; if (__IsChangableWeapon(eWeapon) == false) eWeapon = 0; if (eWeapon != m_GraphicThingInstance.GetPartItemID(CRaceData::PART_WEAPON)) { m_GraphicThingInstance.AttachPart(CRaceData::PART_MAIN, CRaceData::PART_WEAPON, eWeapon); m_awPart[CRaceData::PART_WEAPON] = eWeapon; } __AttachHorseSaddle(); } */ void CInstanceBase::__ClearWeaponRefineEffect() { if (m_swordRefineEffectRight) { __DetachEffect(m_swordRefineEffectRight); m_swordRefineEffectRight = 0; } if (m_swordRefineEffectLeft) { __DetachEffect(m_swordRefineEffectLeft); m_swordRefineEffectLeft = 0; } } void CInstanceBase::__ClearArmorRefineEffect() { if (m_armorRefineEffect) { __DetachEffect(m_armorRefineEffect); m_armorRefineEffect = 0; } } UINT CInstanceBase::__GetRefinedEffect(CItemData* pItem, long lWeaponRarity) { DWORD refine = max(pItem->GetRefine() + pItem->GetSocketCount(),CItemData::ITEM_SOCKET_MAX_NUM) - CItemData::ITEM_SOCKET_MAX_NUM; switch (pItem->GetType()) { case CItemData::ITEM_TYPE_WEAPON: __ClearWeaponRefineEffect(); if (refine < 7) //ÇöÀç Á¦·Ãµµ 7 ÀÌ»ó¸¸ ÀÌÆåÆ®°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. return 0; switch(pItem->GetSubType()) { case CItemData::WEAPON_DAGGER: if (lWeaponRarity >= 3250) { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY3; m_swordRefineEffectLeft = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY3_LEFT; } else if (lWeaponRarity >= 2500) { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY2; m_swordRefineEffectLeft = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY2_LEFT; } else if (lWeaponRarity >= 250) { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY1; m_swordRefineEffectLeft = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY1_LEFT; } else if (lWeaponRarity >= 150) { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY0; m_swordRefineEffectLeft = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY0_LEFT; } else { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_REFINED7+refine-7; m_swordRefineEffectLeft = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_REFINED7_LEFT+refine-7; } break; case CItemData::WEAPON_FAN: if (lWeaponRarity >= 3250) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_FANBELL_RARITY3; else if (lWeaponRarity >= 2500) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_FANBELL_RARITY2; else if (lWeaponRarity >= 300) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_FANBELL_RARITY1; else if (lWeaponRarity >= 100) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_FANBELL_RARITY0; else m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_FANBELL_REFINED7+refine-7; break; case CItemData::WEAPON_ARROW: case CItemData::WEAPON_BELL: if (lWeaponRarity >= 3250) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY3; else if (lWeaponRarity >= 2500) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY2; else if (lWeaponRarity >= 300) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY1; else if (lWeaponRarity >= 100) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY0; else m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_REFINED7+refine-7; break; case CItemData::WEAPON_BOW: if (lWeaponRarity >= 3250) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_BOW_RARITY3; else if (lWeaponRarity >= 2500) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_BOW_RARITY2; else if (lWeaponRarity >= 300) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_BOW_RARITY1; else if (lWeaponRarity >= 100) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_BOW_RARITY0; else m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_BOW_REFINED7+refine-7; break; default: if (lWeaponRarity >= 3250) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_RARITY3; else if (lWeaponRarity >= 2500) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_RARITY2; else if (lWeaponRarity >= 300) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_RARITY1; else if (lWeaponRarity >= 100) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_RARITY0; else m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_REFINED7+refine-7; } if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); if (m_swordRefineEffectLeft) m_swordRefineEffectLeft = __AttachEffect(m_swordRefineEffectLeft); break; case CItemData::ITEM_TYPE_ARMOR: __ClearArmorRefineEffect(); // ¡Æ¨Ï¢¯E ¨¡?E AI¨¡a¨¡¢ç if (pItem->GetSubType() == CItemData::ARMOR_BODY) { DWORD vnum = pItem->GetIndex(); if (12010 <= vnum && vnum <= 12049) { __AttachEffect(EFFECT_REFINED+EFFECT_BODYARMOR_SPECIAL); __AttachEffect(EFFECT_REFINED+EFFECT_BODYARMOR_SPECIAL2); } if (vnum >= 20760 && vnum <= 20959) { __AttachEffect(EFFECT_REFINED+EFFECT_BODYARMOR_SPECIAL3); } } if (refine < 7) //CoAc A|¡¤A¥ì¥ì 7 AI¡ío¢¬¢¬ AI¨¡a¨¡¢ç¡Æ¢® AO¨öA¢¥I¢¥U. return 0; if (pItem->GetSubType() == CItemData::ARMOR_BODY) { m_armorRefineEffect = EFFECT_REFINED+EFFECT_BODYARMOR_REFINED7+refine-7; __AttachEffect(m_armorRefineEffect); } break; case CItemData::ITEM_TYPE_COSTUME: __ClearArmorRefineEffect(); if (pItem->GetType() == CItemData::ITEM_TYPE_COSTUME) { //KIZIL ALEV DWORD vnum = pItem->GetIndex(); if (vnum == 40108 || vnum == 40122 || vnum == 40136 || vnum == 40149 || vnum == 40161) // KILIÇ { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_RARITY2; { if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); } } else if (vnum == 40111 || vnum == 40125 || vnum == 40139 || vnum == 40152 || vnum == 40164) //ÇİFTEL { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_RARITY2; { if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); } } else if (vnum == 40109 || vnum == 40123 || vnum == 40137 || vnum == 40150 || vnum == 40162) // HANÇER { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY2; m_swordRefineEffectLeft = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY2_LEFT; { if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); if (m_swordRefineEffectLeft) m_swordRefineEffectLeft = __AttachEffect(m_swordRefineEffectLeft); } } else if (vnum == 40110 || vnum == 40124 || vnum == 40138 || vnum == 40151 || vnum == 40163) // YAY { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_BOW_RARITY2; { if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); } } else if (vnum == 40112 || vnum == 40126 || vnum == 40140 || vnum == 40153 || vnum == 40165) //ÇAN { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY2; { if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); } } else if (vnum == 40113 || vnum == 40127 || vnum == 40141 || vnum == 40154 || vnum == 40166) //YELPAZE { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_FANBELL_RARITY2; { if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); } } else if (vnum == 41131 || vnum == 41132 || vnum == 41129 || vnum == 41130 || vnum == 41149 || vnum == 41150 || vnum == 41133 || vnum == 41134 || vnum == 41309 || vnum == 41310 || vnum == 41313 || vnum == 41314 || vnum == 41317 || vnum == 41318 || vnum == 41326 || vnum == 41327 || vnum == 41588 || vnum == 41590 || vnum == 41498 || vnum == 41500 || vnum == 41516 || vnum == 41517 || vnum == 41518 || vnum == 41519) // kostüm { __AttachEffect(EFFECT_REFINED+EFFECT_BODYARMOR_SPECIAL3); } } } return 0; } bool CInstanceBase::SetWeapon(DWORD eWeapon, long lWeaponRarity) { if (IsPoly()) return false; if (__IsShapeAnimalWear()) return false; if (__IsChangableWeapon(eWeapon) == false) eWeapon = 0; m_GraphicThingInstance.AttachWeapon(eWeapon); m_awPart[CRaceData::PART_WEAPON] = eWeapon; //Weapon Effect CItemData * pItemData; if (CItemManager::Instance().GetItemDataPointer(eWeapon, &pItemData)) { #ifdef ENABLE_COSTUME_WEAPON_SYSTEM if (pItemData->GetType() == CItemData::ITEM_TYPE_COSTUME) __ClearWeaponRefineEffect(); #endif __GetRefinedEffect(pItemData, lWeaponRarity); } else __ClearWeaponRefineEffect(); return true; } void CInstanceBase::ChangeWeapon(DWORD eWeapon, long lWeaponRarity) { if (eWeapon == m_GraphicThingInstance.GetPartItemID(CRaceData::PART_WEAPON)) return; if (SetWeapon(eWeapon, lWeaponRarity)) RefreshState(CRaceMotionData::NAME_WAIT, true); } bool CInstanceBase::ChangeArmor(DWORD dwArmor) { DWORD eShape; __ArmorVnumToShape(dwArmor, &eShape); if (GetShape()==eShape) return false; CAffectFlagContainer kAffectFlagContainer; kAffectFlagContainer.CopyInstance(m_kAffectFlagContainer); DWORD dwVID = GetVirtualID(); DWORD dwRace = GetRace(); DWORD eHair = GetPart(CRaceData::PART_HAIR); DWORD eWeapon = GetPart(CRaceData::PART_WEAPON); #ifdef ENABLE_SASH_SYSTEM DWORD dwSash = GetPart(CRaceData::PART_SASH); #endif float fRot = GetRotation(); float fAdvRot = GetAdvancingRotation(); if (IsWalking()) EndWalking(); // 2004.07.25.myevan.ÀÌÆåÆ® ¾È ºÙ´Â ¹®Á¦ ////////////////////////////////////////////////////// __ClearAffects(); ////////////////////////////////////////////////////// if (!SetRace(dwRace)) { TraceError("CPythonCharacterManager::ChangeArmor - SetRace VID[%d] Race[%d] ERROR", dwVID, dwRace); return false; } SetArmor(dwArmor); SetHair(eHair); #ifdef ENABLE_SASH_SYSTEM SetSash(dwSash); #endif SetWeapon(eWeapon, m_lWeaponRarity); SetRotation(fRot); SetAdvancingRotation(fAdvRot); __AttachHorseSaddle(); RefreshState(CRaceMotionData::NAME_WAIT, TRUE); // 2004.07.25.myevan.ÀÌÆåÆ® ¾È ºÙ´Â ¹®Á¦ ///////////////////////////////////////////////// SetAffectFlagContainer(kAffectFlagContainer); ///////////////////////////////////////////////// CActorInstance::IEventHandler& rkEventHandler=GetEventHandlerRef(); rkEventHandler.OnChangeShape(); return true; } bool CInstanceBase::__IsShapeAnimalWear() { if (100 == GetShape() || 101 == GetShape() || 102 == GetShape() || 103 == GetShape()) return true; return false; } DWORD CInstanceBase::__GetRaceType() { return m_eRaceType; } void CInstanceBase::RefreshState(DWORD dwMotIndex, bool isLoop) { DWORD dwPartItemID = m_GraphicThingInstance.GetPartItemID(CRaceData::PART_WEAPON); BYTE byItemType = 0xff; BYTE bySubType = 0xff; CItemManager & rkItemMgr = CItemManager::Instance(); CItemData * pItemData; if (rkItemMgr.GetItemDataPointer(dwPartItemID, &pItemData)) { byItemType = pItemData->GetType(); bySubType = pItemData->GetWeaponType(); } if (IsPoly()) { SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_GENERAL); } else if (IsWearingDress()) { SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_WEDDING_DRESS); } else if (IsHoldingPickAxe()) { if (m_kHorse.IsMounting()) { SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE); } else { SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_GENERAL); } } else if (CItemData::ITEM_TYPE_ROD == byItemType) { if (m_kHorse.IsMounting()) { SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE); } else { SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_FISHING); } } #ifdef ENABLE_COSTUME_WEAPON_SYSTEM else if (byItemType == CItemData::ITEM_TYPE_COSTUME) { switch (pItemData->GetValue(3)) { case CItemData::WEAPON_SWORD: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_ONEHAND_SWORD); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_ONEHAND_SWORD); break; case CItemData::WEAPON_DAGGER: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_DUALHAND_SWORD); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_DUALHAND_SWORD); break; case CItemData::WEAPON_BOW: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_BOW); else #ifdef ENABLE_NEW_ARROW_SYSTEM { if (m_awPart[CRaceData::PART_ARROW_TYPE] == CItemData::WEAPON_UNLIMITED_ARROW) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_BOW_SPECIAL); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_BOW); } #else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_BOW); #endif break; case CItemData::WEAPON_TWO_HANDED: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_TWOHAND_SWORD); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_TWOHAND_SWORD); break; case CItemData::WEAPON_BELL: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_BELL); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_BELL); break; case CItemData::WEAPON_FAN: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_FAN); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_FAN); break; default: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_GENERAL); break; } } #endif else if (m_kHorse.IsMounting()) { switch (bySubType) { case CItemData::WEAPON_SWORD: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_ONEHAND_SWORD); break; case CItemData::WEAPON_TWO_HANDED: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_TWOHAND_SWORD); // Only Warrior break; case CItemData::WEAPON_DAGGER: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_DUALHAND_SWORD); // Only Assassin break; case CItemData::WEAPON_FAN: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_FAN); // Only Shaman break; case CItemData::WEAPON_BELL: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_BELL); // Only Shaman break; case CItemData::WEAPON_BOW: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_BOW); // Only Shaman break; default: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE); break; } } else { switch (bySubType) { case CItemData::WEAPON_SWORD: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_ONEHAND_SWORD); break; case CItemData::WEAPON_TWO_HANDED: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_TWOHAND_SWORD); // Only Warrior break; case CItemData::WEAPON_DAGGER: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_DUALHAND_SWORD); // Only Assassin break; case CItemData::WEAPON_BOW: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_BOW); // Only Assassin break; case CItemData::WEAPON_FAN: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_FAN); // Only Shaman break; case CItemData::WEAPON_BELL: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_BELL); // Only Shaman break; case CItemData::WEAPON_ARROW: default: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_GENERAL); break; } } if (isLoop) m_GraphicThingInstance.InterceptLoopMotion(dwMotIndex); else m_GraphicThingInstance.InterceptOnceMotion(dwMotIndex); RefreshActorInstance(); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Device void CInstanceBase::RegisterBoundingSphere() { // Stone ÀÏ °æ¿ì DeforomNoSkin À» Çϸé // ³«ÇÏÇÏ´Â ¾Ö´Ï¸ŞÀÌ¼Ç °°Àº °æ¿ì ¾Ö´Ï¸ŞÀ̼ÇÀÌ // ¹Ù¿îµå ¹Ú½º¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÄ ÄøµÀÌ Á¦´ë·Î ÀÌ·ç¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù. if (!IsStone()) { m_GraphicThingInstance.DeformNoSkin(); } m_GraphicThingInstance.RegisterBoundingSphere(); } bool CInstanceBase::CreateDeviceObjects() { return m_GraphicThingInstance.CreateDeviceObjects(); } void CInstanceBase::DestroyDeviceObjects() { m_GraphicThingInstance.DestroyDeviceObjects(); } void CInstanceBase::Destroy() { DetachTextTail(); DismountHorse(); m_kQue_kCmdNew.clear(); __EffectContainer_Destroy(); __StoneSmoke_Destroy(); if (__IsMainInstance()) __ClearMainInstance(); m_GraphicThingInstance.Destroy(); __Initialize(); } void CInstanceBase::__InitializeRotationSpeed() { SetRotationSpeed(c_fDefaultRotationSpeed); } void CInstanceBase::__Warrior_Initialize() { m_kWarrior.m_dwGeomgyeongEffect=0; } void CInstanceBase::__Initialize() { __Warrior_Initialize(); __StoneSmoke_Inialize(); __EffectContainer_Initialize(); __InitializeRotationSpeed(); SetEventHandler(CActorInstance::IEventHandler::GetEmptyPtr()); m_kAffectFlagContainer.Clear(); m_dwLevel = 0; m_dwGuildID = 0; m_dwEmpireID = 0; m_bIsGuildLeader = false; m_eType = 0; m_eRaceType = 0; m_eShape = 0; m_dwRace = 0; m_dwVirtualNumber = 0; m_dwBaseCmdTime=0; m_dwBaseChkTime=0; m_dwSkipTime=0; m_GraphicThingInstance.Initialize(); m_dwAdvActorVID=0; m_dwLastDmgActorVID=0; m_nAverageNetworkGap=0; m_dwNextUpdateHeightTime=0; // Moving by keyboard m_iRotatingDirection = DEGREE_DIRECTION_SAME; // Moving by mouse m_isTextTail = FALSE; m_isGoing = FALSE; NEW_SetSrcPixelPosition(TPixelPosition(0, 0, 0)); NEW_SetDstPixelPosition(TPixelPosition(0, 0, 0)); m_kPPosDust = TPixelPosition(0, 0, 0); m_kQue_kCmdNew.clear(); m_dwLastComboIndex = 0; m_swordRefineEffectRight = 0; m_swordRefineEffectLeft = 0; m_armorRefineEffect = 0; #ifdef ENABLE_SASH_SYSTEM m_dwSashEffect = 0; #endif m_sAlignment = 0; m_byPKMode = 0; m_isKiller = false; m_isPartyMember = false; m_bEnableTCPState = TRUE; m_stName = ""; memset(m_awPart, 0, sizeof(m_awPart)); memset(m_adwCRCAffectEffect, 0, sizeof(m_adwCRCAffectEffect)); //memset(m_adwCRCEmoticonEffect, 0, sizeof(m_adwCRCEmoticonEffect)); memset(&m_kMovAfterFunc, 0, sizeof(m_kMovAfterFunc)); m_bDamageEffectType = false; m_dwDuelMode = DUEL_NONE; m_dwEmoticonTime = 0; } CInstanceBase::CInstanceBase() { __Initialize(); } CInstanceBase::~CInstanceBase() { Destroy(); } void CInstanceBase::GetBoundBox(D3DXVECTOR3 * vtMin, D3DXVECTOR3 * vtMax) { m_GraphicThingInstance.GetBoundBox(vtMin, vtMax); } Looks like there's no missing. instancebase.cpp #include "StdAfx.h" #include "InstanceBase.h" #include "PythonBackground.h" #include "PythonNonPlayer.h" #include "PythonPlayer.h" #include "PythonCharacterManager.h" #include "AbstractPlayer.h" #include "AbstractApplication.h" #include "packet.h" #include "PythonSystem.h" #include "../eterlib/StateManager.h" #include "../gamelib/ItemManager.h" BOOL HAIR_COLOR_ENABLE=FALSE; BOOL USE_ARMOR_SPECULAR=FALSE; BOOL RIDE_HORSE_ENABLE=TRUE; const float c_fDefaultRotationSpeed = 1200.0f; const float c_fDefaultHorseRotationSpeed = 300.0f; bool IsWall(unsigned race) { switch (race) { case 14201: case 14202: case 14203: case 14204: return true; break; } return false; } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// CInstanceBase::SHORSE::SHORSE() { __Initialize(); } CInstanceBase::SHORSE::~SHORSE() { assert(m_pkActor==NULL); } void CInstanceBase::SHORSE::__Initialize() { m_isMounting=false; m_pkActor=NULL; } void CInstanceBase::SHORSE::SetAttackSpeed(UINT uAtkSpd) { if (!IsMounting()) return; CActorInstance& rkActor=GetActorRef(); rkActor.SetAttackSpeed(uAtkSpd/100.0f); } void CInstanceBase::SHORSE::SetMoveSpeed(UINT uMovSpd) { if (!IsMounting()) return; CActorInstance& rkActor=GetActorRef(); rkActor.SetMoveSpeed(uMovSpd/100.0f); } void CInstanceBase::SHORSE::Create(const TPixelPosition& c_rkPPos, UINT eRace, UINT eHitEffect) { assert(NULL==m_pkActor && "CInstanceBase::SHORSE::Create - ALREADY MOUNT"); m_pkActor=new CActorInstance; CActorInstance& rkActor=GetActorRef(); rkActor.SetEventHandler(CActorInstance::IEventHandler::GetEmptyPtr()); if (!rkActor.SetRace(eRace)) { delete m_pkActor; m_pkActor=NULL; return; } rkActor.SetShape(0); rkActor.SetBattleHitEffect(eHitEffect); rkActor.SetAlphaValue(0.0f); rkActor.BlendAlphaValue(1.0f, 0.5f); rkActor.SetMoveSpeed(1.0f); rkActor.SetAttackSpeed(1.0f); rkActor.SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_GENERAL); rkActor.Stop(); rkActor.RefreshActorInstance(); rkActor.SetCurPixelPosition(c_rkPPos); m_isMounting=true; } void CInstanceBase::SHORSE::Destroy() { if (m_pkActor) { m_pkActor->Destroy(); delete m_pkActor; } __Initialize(); } CActorInstance& CInstanceBase::SHORSE::GetActorRef() { assert(NULL!=m_pkActor && "CInstanceBase::SHORSE::GetActorRef"); return *m_pkActor; } CActorInstance* CInstanceBase::SHORSE::GetActorPtr() { return m_pkActor; } UINT CInstanceBase::SHORSE::GetLevel() { if (m_pkActor) { DWORD mount = m_pkActor->GetRace(); switch (mount) { case 20101: case 20102: case 20103: return 1; case 20104: case 20105: case 20106: return 2; case 20107: case 20108: case 20109: case 20110: // #0000673: [M2EU] »õ·Î¿î Å»°Í Ÿ°í °ø°İ ¾ÈµÊ case 20111: // #0000673: [M2EU] »õ·Î¿î Å»°Í Ÿ°í °ø°İ ¾ÈµÊ case 20112: // #0000673: [M2EU] »õ·Î¿î Å»°Í Ÿ°í °ø°İ ¾ÈµÊ case 20113: // #0000673: [M2EU] »õ·Î¿î Å»°Í Ÿ°í °ø°İ ¾ÈµÊ case 20114: case 20115: case 20116: case 20117: case 20118: case 20120: case 20121: case 20122: case 20123: case 20124: case 20125: case 20233: case 20234: case 20235: case 20236: case 20237: case 20238: case 20239: case 20240: case 20241: case 20242: case 20243: case 20244: case 20245: case 20246: case 20247: case 20248: case 20249: return 3; case 20119: // ¶ó¸¶´Ü À̺¥Æ®¿ë È渶´Â ½ºÅ³ºÒ°¡, °ø°İ°¡´ÉÇÑ ·¹º§2·Î ¼³Á¤ case 20219: // ÇÒ·ÎÀ© À̺¥Æ®¿ë È渶´Â ½ºÅ³ºÒ°¡, °ø°İ°¡´ÉÇÑ ·¹º§2·Î ¼³Á¤ (=¶ó¸¶´Ü È渶 Ŭ·Ğ) case 20220: case 20221: case 20222: return 2; } // ¸¶¿îÆ® È®Àå ½Ã½ºÅÛ¿ë Ư¼ö ó¸® (20201 ~ 20212 ´ë¿ªÀ» »ç¿ëÇÏ°í ¼ø¼­´ë·Î 4°³¾¿ ³ª´²¼­ ÃʱŞ, Áß±Ş, °í±ŞÀÓ) // -- Å»°Í ·¹º§À» Ŭ¶ó¿¡¼­ ÃøÁ¤ÇÏ°í °ø°İ/½ºÅ³ »ç¿ë°¡´É ¿©ºÎµµ Ŭ¶ó¿¡¼­ ó¸®ÇÏ´Â °Í ÀÚü¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Â µí.. [hyo] { // Áß±Ş Å»°ÍÀº ·¹º§2 (°ø°İ °¡´É, ½ºÅ³ ºÒ°¡) if ((20205 <= mount && 20208 >= mount) || (20214 == mount) || (20217 == mount) // ³­ÆøÇÑ Àü°©¼ø¼ø·Ï, ³­ÆøÇÑ Àü°©¾Ï¼ø·Ï ) return 2; // °í±Ş Å»°ÍÀº ·¹º§3 (°ø°İ °¡´É, ½ºÅ³ °¡´É) if ((20209 <= mount && 20212 >= mount) || (20215 == mount) || (20218 == mount) || // ¿ë¸ÍÇÑ Àü°©¼ø¼ø·Ï, ¿ë¸ÍÇÑ Àü°©¾Ï¼ø·Ï (20220 == mount) ) return 3; } } return 0; } bool CInstanceBase::SHORSE::IsNewMount() { if (!m_pkActor) return false; DWORD mount = m_pkActor->GetRace(); if ((20205 <= mount && 20208 >= mount) || (20214 == mount) || (20217 == mount) // ³­ÆøÇÑ Àü°©¼ø¼ø·Ï, ³­ÆøÇÑ Àü°©¾Ï¼ø·Ï ) return true; // °í±Ş Å»°Í if ((20209 <= mount && 20212 >= mount) || (20215 == mount) || (20218 == mount) || // ¿ë¸ÍÇÑ Àü°©¼ø¼ø·Ï, ¿ë¸ÍÇÑ Àü°©¾Ï¼ø·Ï (20220 == mount) ) return true; return false; } bool CInstanceBase::SHORSE::CanUseSkill() { // ¸¶»ó½ºÅ³Àº ¸»ÀÇ ·¹º§ÀÌ 3 ÀÌ»óÀ̾î¾ß¸¸ ÇÔ. if (IsMounting()) return 2 < GetLevel(); return true; } bool CInstanceBase::SHORSE::CanAttack() { if (IsMounting()) if (GetLevel()<=1) return false; return true; } bool CInstanceBase::SHORSE::IsMounting() { return m_isMounting; } void CInstanceBase::SHORSE::Deform() { if (!IsMounting()) return; CActorInstance& rkActor=GetActorRef(); rkActor.INSTANCEBASE_Deform(); } void CInstanceBase::SHORSE::Render() { if (!IsMounting()) return; CActorInstance& rkActor=GetActorRef(); rkActor.Render(); } void CInstanceBase::__AttachHorseSaddle() { if (!IsMountingHorse()) return; m_kHorse.m_pkActor->AttachModelInstance(CRaceData::PART_MAIN, "saddle", m_GraphicThingInstance, CRaceData::PART_MAIN); } void CInstanceBase::__DetachHorseSaddle() { if (!IsMountingHorse()) return; m_kHorse.m_pkActor->DetachModelInstance(CRaceData::PART_MAIN, m_GraphicThingInstance, CRaceData::PART_MAIN); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void CInstanceBase::BlockMovement() { m_GraphicThingInstance.BlockMovement(); } bool CInstanceBase::IsBlockObject(const CGraphicObjectInstance& c_rkBGObj) { return m_GraphicThingInstance.IsBlockObject(c_rkBGObj); } bool CInstanceBase::AvoidObject(const CGraphicObjectInstance& c_rkBGObj) { return m_GraphicThingInstance.AvoidObject(c_rkBGObj); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// bool __ArmorVnumToShape(int iVnum, DWORD * pdwShape) { *pdwShape = iVnum; ///////////////////////////////////////// if (0 == iVnum || 1 == iVnum) return false; if (!USE_ARMOR_SPECULAR) return false; CItemData * pItemData; if (!CItemManager::Instance().GetItemDataPointer(iVnum, &pItemData)) return false; enum { SHAPE_VALUE_SLOT_INDEX = 3, }; *pdwShape = pItemData->GetValue(SHAPE_VALUE_SLOT_INDEX); return true; } // 2004.07.05.myevan.±Ã½Åź¿µ ³¢ÀÌ´Â ¹®Á¦ class CActorInstanceBackground : public IBackground { public: CActorInstanceBackground() {} virtual ~CActorInstanceBackground() {} bool IsBlock(int x, int y) { CPythonBackground& rkBG=CPythonBackground::Instance(); return rkBG.isAttrOn(x, y, CTerrainImpl::ATTRIBUTE_BLOCK); } }; static CActorInstanceBackground gs_kActorInstBG; bool CInstanceBase::LessRenderOrder(CInstanceBase* pkInst) { int nMainAlpha=(__GetAlphaValue() < 1.0f) ? 1 : 0; int nTestAlpha=(pkInst->__GetAlphaValue() < 1.0f) ? 1 : 0; if (nMainAlpha < nTestAlpha) return true; if (nMainAlpha > nTestAlpha) return false; if (GetRace()<pkInst->GetRace()) return true; if (GetRace()>pkInst->GetRace()) return false; if (GetShape()<pkInst->GetShape()) return true; if (GetShape()>pkInst->GetShape()) return false; UINT uLeftLODLevel=__LessRenderOrder_GetLODLevel(); UINT uRightLODLevel=pkInst->__LessRenderOrder_GetLODLevel(); if (uLeftLODLevel<uRightLODLevel) return true; if (uLeftLODLevel>uRightLODLevel) return false; if (m_awPart[CRaceData::PART_WEAPON]<pkInst->m_awPart[CRaceData::PART_WEAPON]) return true; return false; } UINT CInstanceBase::__LessRenderOrder_GetLODLevel() { CGrannyLODController* pLODCtrl=m_GraphicThingInstance.GetLODControllerPointer(0); if (!pLODCtrl) return 0; return pLODCtrl->GetLODLevel(); } bool CInstanceBase::__Background_GetWaterHeight(const TPixelPosition& c_rkPPos, float* pfHeight) { long lHeight; if (!CPythonBackground::Instance().GetWaterHeight(int(c_rkPPos.x), int(c_rkPPos.y), &lHeight)) return false; *pfHeight = float(lHeight); return true; } bool CInstanceBase::__Background_IsWaterPixelPosition(const TPixelPosition& c_rkPPos) { return CPythonBackground::Instance().isAttrOn(c_rkPPos.x, c_rkPPos.y, CTerrainImpl::ATTRIBUTE_WATER); } const float PC_DUST_RANGE = 2000.0f; const float NPC_DUST_RANGE = 1000.0f; DWORD CInstanceBase::ms_dwUpdateCounter=0; DWORD CInstanceBase::ms_dwRenderCounter=0; DWORD CInstanceBase::ms_dwDeformCounter=0; CDynamicPool<CInstanceBase> CInstanceBase::ms_kPool; bool CInstanceBase::__IsInDustRange() { if (!__IsExistMainInstance()) return false; CInstanceBase* pkInstMain=__GetMainInstancePtr(); float fDistance=NEW_GetDistanceFromDestInstance(*pkInstMain); if (IsPC()) { if (fDistance<=PC_DUST_RANGE) return true; } if (fDistance<=NPC_DUST_RANGE) return true; return false; } void CInstanceBase::__EnableSkipCollision() { if (__IsMainInstance()) { TraceError("CInstanceBase::__EnableSkipCollision - ÀÚ½ÅÀº Ãæµ¹°Ë»ç½ºÅµÀÌ µÇ¸é ¾ÈµÈ´Ù!!"); return; } m_GraphicThingInstance.EnableSkipCollision(); } void CInstanceBase::__DisableSkipCollision() { m_GraphicThingInstance.DisableSkipCollision(); } bool CInstanceBase::__CanSkipCollision() { return m_GraphicThingInstance.CanSkipCollision(); } DWORD CInstanceBase::__GetShadowMapColor(float x, float y) { CPythonBackground& rkBG=CPythonBackground::Instance(); return rkBG.GetShadowMapColor(x, y); } float CInstanceBase::__GetBackgroundHeight(float x, float y) { CPythonBackground& rkBG=CPythonBackground::Instance(); return rkBG.GetHeight(x, y); } #ifdef __MOVIE_MODE__ BOOL CInstanceBase::IsMovieMode() { if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) return true; return false; } #endif BOOL CInstanceBase::IsInvisibility() { if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) return true; return false; } BOOL CInstanceBase::IsParalysis() { return m_GraphicThingInstance.IsParalysis(); } BOOL CInstanceBase::IsGameMaster() { if (m_kAffectFlagContainer.IsSet(AFFECT_YMIR)) return true; return false; } BOOL CInstanceBase::IsSameEmpire(CInstanceBase& rkInstDst) { if (0 == rkInstDst.m_dwEmpireID) return TRUE; if (IsGameMaster()) return TRUE; if (rkInstDst.IsGameMaster()) return TRUE; if (rkInstDst.m_dwEmpireID==m_dwEmpireID) return TRUE; return FALSE; } DWORD CInstanceBase::GetEmpireID() { return m_dwEmpireID; } DWORD CInstanceBase::GetGuildID() { return m_dwGuildID; } int CInstanceBase::GetAlignment() { return m_sAlignment; } UINT CInstanceBase::GetAlignmentGrade() { if (m_sAlignment >= 12000) return 0; else if (m_sAlignment >= 8000) return 1; else if (m_sAlignment >= 4000) return 2; else if (m_sAlignment >= 1000) return 3; else if (m_sAlignment >= 0) return 4; else if (m_sAlignment > -4000) return 5; else if (m_sAlignment > -8000) return 6; else if (m_sAlignment > -12000) return 7; return 8; } int CInstanceBase::GetAlignmentType() { switch (GetAlignmentGrade()) { case 0: case 1: case 2: case 3: { return ALIGNMENT_TYPE_WHITE; break; } case 5: case 6: case 7: case 8: { return ALIGNMENT_TYPE_DARK; break; } } return ALIGNMENT_TYPE_NORMAL; } BYTE CInstanceBase::GetPKMode() { return m_byPKMode; } long CInstanceBase::GetWeaponRarity() { return m_lWeaponRarity; } bool CInstanceBase::IsKiller() { return m_isKiller; } bool CInstanceBase::IsPartyMember() { return m_isPartyMember; } BOOL CInstanceBase::IsInSafe() { const TPixelPosition& c_rkPPosCur=m_GraphicThingInstance.NEW_GetCurPixelPositionRef(); if (CPythonBackground::Instance().isAttrOn(c_rkPPosCur.x, c_rkPPosCur.y, CTerrainImpl::ATTRIBUTE_BANPK)) return TRUE; return FALSE; } float CInstanceBase::CalculateDistanceSq3d(const TPixelPosition& c_rkPPosDst) { const TPixelPosition& c_rkPPosSrc=m_GraphicThingInstance.NEW_GetCurPixelPositionRef(); return SPixelPosition_CalculateDistanceSq3d(c_rkPPosSrc, c_rkPPosDst); } void CInstanceBase::OnSelected() { #ifdef __MOVIE_MODE__ if (!__IsExistMainInstance()) return; #endif if (IsStoneDoor()) return; if (IsDead()) return; __AttachSelectEffect(); } #ifdef ENABLE_HIDE_PET BOOL CInstanceBase::IsPet() { if (GetRace() >= 34001 && GetRace() <= 34999) return true; return false; } #endif #ifdef ENABLE_HIDE_MOUNT BOOL CInstanceBase::IsMount() { if (GetRace() >= 20110 && GetRace() <= 20299) return true; return false; } #endif #ifdef ENABLE_HIDE_SHOPS BOOL CInstanceBase::IsShops() { if (GetRace() >= 30000 && GetRace() <= 30007) return true; return false; } #endif void CInstanceBase::OnUnselected() { __DetachSelectEffect(); } void CInstanceBase::OnTargeted() { #ifdef __MOVIE_MODE__ if (!__IsExistMainInstance()) return; #endif if (IsStoneDoor()) return; if (IsDead()) return; __AttachTargetEffect(); } void CInstanceBase::OnUntargeted() { __DetachTargetEffect(); } void CInstanceBase::DestroySystem() { ms_kPool.Clear(); } void CInstanceBase::CreateSystem(UINT uCapacity) { ms_kPool.Create(uCapacity); memset(ms_adwCRCAffectEffect, 0, sizeof(ms_adwCRCAffectEffect)); ms_fDustGap=250.0f; ms_fHorseDustGap=500.0f; } CInstanceBase* CInstanceBase::New() { return ms_kPool.Alloc(); } void CInstanceBase::Delete(CInstanceBase* pkInst) { pkInst->Destroy(); ms_kPool.Free(pkInst); } void CInstanceBase::SetMainInstance() { CPythonCharacterManager& rkChrMgr=CPythonCharacterManager::Instance(); DWORD dwVID=GetVirtualID(); rkChrMgr.SetMainInstance(dwVID); m_GraphicThingInstance.SetMainInstance(); } CInstanceBase* CInstanceBase::__GetMainInstancePtr() { CPythonCharacterManager& rkChrMgr=CPythonCharacterManager::Instance(); return rkChrMgr.GetMainInstancePtr(); } void CInstanceBase::__ClearMainInstance() { CPythonCharacterManager& rkChrMgr=CPythonCharacterManager::Instance(); rkChrMgr.ClearMainInstance(); } /* ½ÇÁ¦ Ç÷¹À̾î ij¸¯ÅÍÀÎÁö Á¶»ç.*/ bool CInstanceBase::__IsMainInstance() { if (this==__GetMainInstancePtr()) return true; return false; } bool CInstanceBase::__IsExistMainInstance() { if(__GetMainInstancePtr()) return true; else return false; } bool CInstanceBase::__MainCanSeeHiddenThing() { return false; // CInstanceBase * pInstance = __GetMainInstancePtr(); // return pInstance->IsAffect(AFFECT_GAMJI); } float CInstanceBase::__GetBowRange() { float fRange = 2500.0f - 100.0f; if (__IsMainInstance()) { IAbstractPlayer& rPlayer=IAbstractPlayer::GetSingleton(); fRange += float(rPlayer.GetStatus(POINT_BOW_DISTANCE)); } return fRange; } CInstanceBase* CInstanceBase::__FindInstancePtr(DWORD dwVID) { CPythonCharacterManager& rkChrMgr=CPythonCharacterManager::Instance(); return rkChrMgr.GetInstancePtr(dwVID); } bool CInstanceBase::__FindRaceType(DWORD dwRace, BYTE* pbType) { CPythonNonPlayer& rkNonPlayer=CPythonNonPlayer::Instance(); return rkNonPlayer.GetInstanceType(dwRace, pbType); } bool CInstanceBase::Create(const SCreateData& c_rkCreateData) { IAbstractApplication::GetSingleton().SkipRenderBuffering(300); SetInstanceType(c_rkCreateData.m_bType); #ifdef NEW_PET_SYSTEM if (!SetRace(c_rkCreateData.m_dwRace)) return false; if(c_rkCreateData.m_dwRace == 34036 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34041 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34045 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34049 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34053 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34064 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34073 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34075 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34080 || c_rkCreateData.m_dwRace == 34082) { if(c_rkCreateData.m_dwLevel >= 75) SetRace(c_rkCreateData.m_dwRace+1); } #else if (!SetRace(c_rkCreateData.m_dwRace)) return false; #endif SetVirtualID(c_rkCreateData.m_dwVID); if (c_rkCreateData.m_isMain) SetMainInstance(); if (IsGuildWall()) { unsigned center_x; unsigned center_y; c_rkCreateData.m_kAffectFlags.ConvertToPosition(&center_x, &center_y); float center_z = __GetBackgroundHeight(center_x, center_y); NEW_SetPixelPosition(TPixelPosition(float(c_rkCreateData.m_lPosX), float(c_rkCreateData.m_lPosY), center_z)); } else { SCRIPT_SetPixelPosition(float(c_rkCreateData.m_lPosX), float(c_rkCreateData.m_lPosY)); } if (0 != c_rkCreateData.m_dwMountVnum) MountHorse(c_rkCreateData.m_dwMountVnum); SetArmor(c_rkCreateData.m_dwArmor); if (IsPC()) { SetHair(c_rkCreateData.m_dwHair); #ifdef ENABLE_SASH_SYSTEM SetSash(c_rkCreateData.m_dwSash); #endif SetWeapon(c_rkCreateData.m_dwWeapon, c_rkCreateData.m_lWeaponRarity); } __Create_SetName(c_rkCreateData); if (GetInstanceType() == CActorInstance::TYPE_ENEMY) m_dwLevel = CPythonNonPlayer::Instance().GetMobLevel(GetRace()); else m_dwLevel = c_rkCreateData.m_dwLevel; m_dwGuildID = c_rkCreateData.m_dwGuildID; m_dwEmpireID = c_rkCreateData.m_dwEmpireID; m_lWeaponRarity = c_rkCreateData.m_lWeaponRarity; m_bIsGuildLeader = c_rkCreateData.m_bIsGuildLeader; SetVirtualNumber(c_rkCreateData.m_dwRace); SetRotation(c_rkCreateData.m_fRot); SetAlignment(c_rkCreateData.m_sAlignment); #ifdef NEW_PET_SYSTEM SetLevelText(c_rkCreateData.m_dwLevel); #endif SetPKMode(c_rkCreateData.m_byPKMode); SetMoveSpeed(c_rkCreateData.m_dwMovSpd); SetAttackSpeed(c_rkCreateData.m_dwAtkSpd); #ifdef NEW_PET_SYSTEM if(m_dwRace == 34036 ||m_dwRace == 34041 || m_dwRace == 34045 || m_dwRace == 34049 || m_dwRace == 34053 || m_dwRace == 34064 || m_dwRace == 34073 || m_dwRace == 34075 || m_dwRace == 34080 || m_dwRace == 34082) { float scale = c_rkCreateData.m_dwLevel * 0.009f + 0.65f; m_GraphicThingInstance.SetScale(scale, scale, scale, true); } #endif #ifdef ENABLE_AUTO_HUNT_SYSTEM m_bAutoHuntStaus = c_rkCreateData.m_bAutoHuntStaus; #endif #ifdef ENABLE_MOB_SCALE_SYSTEM float fx,fy,fz = 1.0f; if (CPythonNonPlayer::Instance().GetScale(c_rkCreateData.m_dwRace, fx, fy, fz)) { m_GraphicThingInstance.SetScale(fx, fy, fz, true); } #endif // NOTE : Dress ¸¦ ÀÔ°í ÀÖÀ¸¸é Alpha ¸¦ ³ÖÁö ¾Ê´Â´Ù. if (!IsWearingDress()) { // NOTE : ¹İµå½Ã Affect ¼ÂÆà À­ÂÊ¿¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÔ m_GraphicThingInstance.SetAlphaValue(0.0f); m_GraphicThingInstance.BlendAlphaValue(1.0f, 0.5f); } if (!IsGuildWall()) { SetAffectFlagContainer(c_rkCreateData.m_kAffectFlags); } // NOTE : ¹İµå½Ã Affect ¼ÂÆà ÈÄ¿¡ ÇØ¾ß ÇÔ AttachTextTail(); RefreshTextTail(); if (c_rkCreateData.m_dwStateFlags & ADD_CHARACTER_STATE_SPAWN) { if (IsAffect(AFFECT_SPAWN)) __AttachEffect(EFFECT_SPAWN_APPEAR); if (IsPC()) { Refresh(CRaceMotionData::NAME_WAIT, true); } else { Refresh(CRaceMotionData::NAME_SPAWN, false); } } else { Refresh(CRaceMotionData::NAME_WAIT, true); } __AttachEmpireEffect(c_rkCreateData.m_dwEmpireID); RegisterBoundingSphere(); if (c_rkCreateData.m_dwStateFlags & ADD_CHARACTER_STATE_DEAD) m_GraphicThingInstance.DieEnd(); SetStateFlags(c_rkCreateData.m_dwStateFlags); m_GraphicThingInstance.SetBattleHitEffect(ms_adwCRCAffectEffect[EFFECT_HIT]); if (!IsPC()) { DWORD dwBodyColor = CPythonNonPlayer::Instance().GetMonsterColor(c_rkCreateData.m_dwRace); if (0 != dwBodyColor) { SetModulateRenderMode(); SetAddColor(dwBodyColor); } } __AttachHorseSaddle(); // ±æµå ½Éº¼À» À§ÇÑ Àӽà ÄÚµå, ÀûÁ¤ À§Ä¡¸¦ ã´Â Áß const int c_iGuildSymbolRace = 14200; if (c_iGuildSymbolRace == GetRace()) { std::string strFileName = GetGuildSymbolFileName(m_dwGuildID); if (IsFile(strFileName.c_str())) m_GraphicThingInstance.ChangeMaterial(strFileName.c_str()); } return true; } void CInstanceBase::__Create_SetName(const SCreateData& c_rkCreateData) { if (IsGoto()) { SetNameString("", 0); return; } if (IsWarp()) { __Create_SetWarpName(c_rkCreateData); return; } SetNameString(c_rkCreateData.m_stName.c_str(), c_rkCreateData.m_stName.length()); } void CInstanceBase::__Create_SetWarpName(const SCreateData& c_rkCreateData) { const char * c_szName; if (CPythonNonPlayer::Instance().GetName(c_rkCreateData.m_dwRace, &c_szName)) { std::string strName = c_szName; int iFindingPos = strName.find_first_of(" ", 0); if (iFindingPos > 0) { strName.resize(iFindingPos); } SetNameString(strName.c_str(), strName.length()); } else { SetNameString(c_rkCreateData.m_stName.c_str(), c_rkCreateData.m_stName.length()); } } void CInstanceBase::SetNameString(const char* c_szName, int len) { m_stName.assign(c_szName, len); } bool CInstanceBase::SetRace(DWORD eRace) { m_dwRace = eRace; if (!m_GraphicThingInstance.SetRace(eRace)) return false; if (!__FindRaceType(m_dwRace, &m_eRaceType)) m_eRaceType=CActorInstance::TYPE_PC; return true; } BOOL CInstanceBase::__IsChangableWeapon(int iWeaponID) { // µå·¹½º ÀÔ°í ÀÖÀ»¶§´Â ºÎÄÉ¿ÜÀÇ Àåºñ´Â ³ª¿ÀÁö ¾Ê°Ô.. if (IsWearingDress()) { const int c_iBouquets[] = { 50201, // Bouquet for Assassin 50202, // Bouquet for Shaman 50203, 50204, 0, // #0000545: [M2CN] ¿şµù µå·¹½º¿Í Àåºñ Âø¿ë ¹®Á¦ }; for (int i = 0; c_iBouquets[i] != 0; ++i) if (iWeaponID == c_iBouquets[i]) return true; return false; } else return true; } BOOL CInstanceBase::IsWearingDress() { const int c_iWeddingDressShape = 201; return c_iWeddingDressShape == m_eShape; } BOOL CInstanceBase::IsHoldingPickAxe() { const int c_iPickAxeStart = 29101; const int c_iPickAxeEnd = 29110; return m_awPart[CRaceData::PART_WEAPON] >= c_iPickAxeStart && m_awPart[CRaceData::PART_WEAPON] <= c_iPickAxeEnd; } BOOL CInstanceBase::IsNewMount() { return m_kHorse.IsNewMount(); } BOOL CInstanceBase::IsMountingHorse() { return m_kHorse.IsMounting(); } void CInstanceBase::MountHorse(UINT eRace) { m_kHorse.Destroy(); m_kHorse.Create(m_GraphicThingInstance.NEW_GetCurPixelPositionRef(), eRace, ms_adwCRCAffectEffect[EFFECT_HIT]); SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE); SetRotationSpeed(c_fDefaultHorseRotationSpeed); m_GraphicThingInstance.MountHorse(m_kHorse.GetActorPtr()); m_GraphicThingInstance.Stop(); m_GraphicThingInstance.RefreshActorInstance(); } void CInstanceBase::DismountHorse() { m_kHorse.Destroy(); } void CInstanceBase::GetInfo(std::string* pstInfo) { char szInfo[256]; sprintf(szInfo, "Inst - UC %d, RC %d Pool - %d ", ms_dwUpdateCounter, ms_dwRenderCounter, ms_kPool.GetCapacity() ); pstInfo->append(szInfo); } void CInstanceBase::ResetPerformanceCounter() { ms_dwUpdateCounter=0; ms_dwRenderCounter=0; ms_dwDeformCounter=0; } bool CInstanceBase::NEW_IsLastPixelPosition() { return m_GraphicThingInstance.IsPushing(); } const TPixelPosition& CInstanceBase::NEW_GetLastPixelPositionRef() { return m_GraphicThingInstance.NEW_GetLastPixelPositionRef(); } void CInstanceBase::NEW_SetDstPixelPositionZ(FLOAT z) { m_GraphicThingInstance.NEW_SetDstPixelPositionZ(z); } void CInstanceBase::NEW_SetDstPixelPosition(const TPixelPosition& c_rkPPosDst) { m_GraphicThingInstance.NEW_SetDstPixelPosition(c_rkPPosDst); } void CInstanceBase::NEW_SetSrcPixelPosition(const TPixelPosition& c_rkPPosSrc) { m_GraphicThingInstance.NEW_SetSrcPixelPosition(c_rkPPosSrc); } const TPixelPosition& CInstanceBase::NEW_GetCurPixelPositionRef() { return m_GraphicThingInstance.NEW_GetCurPixelPositionRef(); } const TPixelPosition& CInstanceBase::NEW_GetDstPixelPositionRef() { return m_GraphicThingInstance.NEW_GetDstPixelPositionRef(); } const TPixelPosition& CInstanceBase::NEW_GetSrcPixelPositionRef() { return m_GraphicThingInstance.NEW_GetSrcPixelPositionRef(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void CInstanceBase::OnSyncing() { m_GraphicThingInstance.__OnSyncing(); } void CInstanceBase::OnWaiting() { m_GraphicThingInstance.__OnWaiting(); } void CInstanceBase::OnMoving() { m_GraphicThingInstance.__OnMoving(); } void CInstanceBase::ChangeGuild(DWORD dwGuildID) { m_dwGuildID=dwGuildID; DetachTextTail(); AttachTextTail(); RefreshTextTail(); } DWORD CInstanceBase::GetPart(CRaceData::EParts part) { assert(part >= 0 && part < CRaceData::PART_MAX_NUM); return m_awPart[part]; } DWORD CInstanceBase::GetShape() { return m_eShape; } bool CInstanceBase::CanAct() { return m_GraphicThingInstance.CanAct(); } bool CInstanceBase::CanMove() { return m_GraphicThingInstance.CanMove(); } bool CInstanceBase::CanUseSkill() { if (IsPoly()) return false; if (IsWearingDress()) return false; if (IsHoldingPickAxe()) return false; if (!m_kHorse.CanUseSkill()) return false; if (!m_GraphicThingInstance.CanUseSkill()) return false; return true; } bool CInstanceBase::CanAttack() { if (!m_kHorse.CanAttack()) return false; if (IsWearingDress()) return false; if (IsHoldingPickAxe()) return false; return m_GraphicThingInstance.CanAttack(); } bool CInstanceBase::CanFishing() { return m_GraphicThingInstance.CanFishing(); } BOOL CInstanceBase::IsBowMode() { return m_GraphicThingInstance.IsBowMode(); } BOOL CInstanceBase::IsHandMode() { return m_GraphicThingInstance.IsHandMode(); } BOOL CInstanceBase::IsFishingMode() { if (CRaceMotionData::MODE_FISHING == m_GraphicThingInstance.GetMotionMode()) return true; return false; } BOOL CInstanceBase::IsFishing() { return m_GraphicThingInstance.IsFishing(); } BOOL CInstanceBase::IsDead() { return m_GraphicThingInstance.IsDead(); } BOOL CInstanceBase::IsStun() { return m_GraphicThingInstance.IsStun(); } BOOL CInstanceBase::IsSleep() { return m_GraphicThingInstance.IsSleep(); } BOOL CInstanceBase::__IsSyncing() { return m_GraphicThingInstance.__IsSyncing(); } void CInstanceBase::NEW_SetOwner(DWORD dwVIDOwner) { m_GraphicThingInstance.SetOwner(dwVIDOwner); } float CInstanceBase::GetLocalTime() { return m_GraphicThingInstance.GetLocalTime(); } void CInstanceBase::PushUDPState(DWORD dwCmdTime, const TPixelPosition& c_rkPPosDst, float fDstRot, UINT eFunc, UINT uArg) { } DWORD ELTimer_GetServerFrameMSec(); void CInstanceBase::PushTCPStateExpanded(DWORD dwCmdTime, const TPixelPosition& c_rkPPosDst, float fDstRot, UINT eFunc, UINT uArg, UINT uTargetVID) { SCommand kCmdNew; kCmdNew.m_kPPosDst = c_rkPPosDst; kCmdNew.m_dwChkTime = dwCmdTime+100; kCmdNew.m_dwCmdTime = dwCmdTime; kCmdNew.m_fDstRot = fDstRot; kCmdNew.m_eFunc = eFunc; kCmdNew.m_uArg = uArg; kCmdNew.m_uTargetVID = uTargetVID; m_kQue_kCmdNew.push_back(kCmdNew); } void CInstanceBase::PushTCPState(DWORD dwCmdTime, const TPixelPosition& c_rkPPosDst, float fDstRot, UINT eFunc, UINT uArg) { if (__IsMainInstance()) { //assert(!"CInstanceBase::PushTCPState Ç÷¹À̾î Àڽſ¡°Ô À̵¿ÆĞŶÀº ¿À¸é ¾ÈµÈ´Ù!"); TraceError("CInstanceBase::PushTCPState Ç÷¹À̾î Àڽſ¡°Ô À̵¿ÆĞŶÀº ¿À¸é ¾ÈµÈ´Ù!"); return; } int nNetworkGap=ELTimer_GetServerFrameMSec()-dwCmdTime; m_nAverageNetworkGap=(m_nAverageNetworkGap*70+nNetworkGap*30)/100; /* if (m_dwBaseCmdTime == 0) { m_dwBaseChkTime = ELTimer_GetFrameMSec()-nNetworkGap; m_dwBaseCmdTime = dwCmdTime; Tracenf("VID[%d] ³×Æ®¿÷°¸ [%d]", GetVirtualID(), nNetworkGap); } */ //m_dwBaseChkTime-m_dwBaseCmdTime+ELTimer_GetServerMSec(); SCommand kCmdNew; kCmdNew.m_kPPosDst = c_rkPPosDst; kCmdNew.m_dwChkTime = dwCmdTime+m_nAverageNetworkGap;//m_dwBaseChkTime + (dwCmdTime - m_dwBaseCmdTime);// + nNetworkGap; kCmdNew.m_dwCmdTime = dwCmdTime; kCmdNew.m_fDstRot = fDstRot; kCmdNew.m_eFunc = eFunc; kCmdNew.m_uArg = uArg; m_kQue_kCmdNew.push_back(kCmdNew); //int nApplyGap=kCmdNew.m_dwChkTime-ELTimer_GetServerFrameMSec(); //if (nApplyGap<-500 || nApplyGap>500) // Tracenf("VID[%d] NAME[%s] ³×Æ®¿÷°¸ [cur:%d ave:%d] ÀÛµ¿½Ã°£ (%d)", GetVirtualID(), GetNameString(), nNetworkGap, m_nAverageNetworkGap, nApplyGap); } /* CInstanceBase::TStateQueue::iterator CInstanceBase::FindSameState(TStateQueue& rkQuekStt, DWORD dwCmdTime, UINT eFunc, UINT uArg) { TStateQueue::iterator i=rkQuekStt.begin(); while (rkQuekStt.end()!=i) { SState& rkSttEach=*i; if (rkSttEach.m_dwCmdTime==dwCmdTime) if (rkSttEach.m_eFunc==eFunc) if (rkSttEach.m_uArg==uArg) break; ++i; } return i; } */ BOOL CInstanceBase::__CanProcessNetworkStatePacket() { if (m_GraphicThingInstance.IsDead()) return FALSE; if (m_GraphicThingInstance.IsKnockDown()) return FALSE; if (m_GraphicThingInstance.IsUsingSkill()) if (!m_GraphicThingInstance.CanCancelSkill()) return FALSE; return TRUE; } BOOL CInstanceBase::__IsEnableTCPProcess(UINT eCurFunc) { if (m_GraphicThingInstance.IsActEmotion()) { return FALSE; } if (!m_bEnableTCPState) { if (FUNC_EMOTION != eCurFunc) { return FALSE; } } return TRUE; } void CInstanceBase::StateProcess() { while (1) { if (m_kQue_kCmdNew.empty()) return; DWORD dwDstChkTime = m_kQue_kCmdNew.front().m_dwChkTime; DWORD dwCurChkTime = ELTimer_GetServerFrameMSec(); if (dwCurChkTime < dwDstChkTime) return; SCommand kCmdTop = m_kQue_kCmdNew.front(); m_kQue_kCmdNew.pop_front(); TPixelPosition kPPosDst = kCmdTop.m_kPPosDst; //DWORD dwCmdTime = kCmdTop.m_dwCmdTime; FLOAT fRotDst = kCmdTop.m_fDstRot; UINT eFunc = kCmdTop.m_eFunc; UINT uArg = kCmdTop.m_uArg; UINT uVID = GetVirtualID(); UINT uTargetVID = kCmdTop.m_uTargetVID; TPixelPosition kPPosCur; NEW_GetPixelPosition(&kPPosCur); /* if (IsPC()) Tracenf("%d cmd: vid=%d[%s] func=%d arg=%d curPos=(%f, %f) dstPos=(%f, %f) rot=%f (time %d)", ELTimer_GetMSec(), uVID, m_stName.c_str(), eFunc, uArg, kPPosCur.x, kPPosCur.y, kPPosDst.x, kPPosDst.y, fRotDst, dwCmdTime-m_dwBaseCmdTime); */ TPixelPosition kPPosDir = kPPosDst - kPPosCur; float fDirLen = (float)sqrt(kPPosDir.x * kPPosDir.x + kPPosDir.y * kPPosDir.y); //Tracenf("°Å¸® %f", fDirLen); if (!__CanProcessNetworkStatePacket()) { Lognf(0, "vid=%d ¿òÁ÷ÀÏ ¼ö ¾ø´Â »óÅÂ¶ó ½ºÅµ IsDead=%d, IsKnockDown=%d", uVID, m_GraphicThingInstance.IsDead(), m_GraphicThingInstance.IsKnockDown()); return; } if (!__IsEnableTCPProcess(eFunc)) { return; } switch (eFunc) { case FUNC_WAIT: { //Tracenf("%s (%f, %f) -> (%f, %f) ³²Àº°Å¸® %f", GetNameString(), kPPosCur.x, kPPosCur.y, kPPosDst.x, kPPosDst.y, fDirLen); if (fDirLen > 1.0f) { //NEW_GetSrcPixelPositionRef() = kPPosCur; //NEW_GetDstPixelPositionRef() = kPPosDst; NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); __EnableSkipCollision(); m_fDstRot = fRotDst; m_isGoing = TRUE; m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_WAIT; if (!IsWalking()) StartWalking(); //Tracen("¸ñÇ¥Á¤Áö"); } else { //Tracen("ÇöÀç Á¤Áö"); m_isGoing = FALSE; if (!IsWaiting()) EndWalking(); SCRIPT_SetPixelPosition(kPPosDst.x, kPPosDst.y); SetAdvancingRotation(fRotDst); SetRotation(fRotDst); } break; } case FUNC_MOVE: { //NEW_GetSrcPixelPositionRef() = kPPosCur; //NEW_GetDstPixelPositionRef() = kPPosDst; NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); m_fDstRot = fRotDst; m_isGoing = TRUE; __EnableSkipCollision(); //m_isSyncMov = TRUE; m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_MOVE; if (!IsWalking()) { //Tracen("°È°í ÀÖÁö ¾Ê¾Æ °È±â ½ÃÀÛ"); StartWalking(); } else { //Tracen("ÀÌ¹Ì °È´ÂÁß "); } break; } case FUNC_COMBO: { if (fDirLen >= 50.0f) { NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); m_fDstRot=fRotDst; m_isGoing = TRUE; __EnableSkipCollision(); m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_COMBO; m_kMovAfterFunc.uArg = uArg; if (!IsWalking()) StartWalking(); } else { //Tracen("´ë±â °ø°İ Á¤Áö"); m_isGoing = FALSE; if (IsWalking()) EndWalking(); SCRIPT_SetPixelPosition(kPPosDst.x, kPPosDst.y); RunComboAttack(fRotDst, uArg); } break; } case FUNC_ATTACK: { if (fDirLen>=50.0f) { //NEW_GetSrcPixelPositionRef() = kPPosCur; //NEW_GetDstPixelPositionRef() = kPPosDst; NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); m_fDstRot = fRotDst; m_isGoing = TRUE; __EnableSkipCollision(); //m_isSyncMov = TRUE; m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_ATTACK; if (!IsWalking()) StartWalking(); //Tracen("³Ê¹« ¸Ö¾î¼­ À̵¿ ÈÄ °ø°İ"); } else { //Tracen("³ë¸» °ø°İ Á¤Áö"); m_isGoing = FALSE; if (IsWalking()) EndWalking(); SCRIPT_SetPixelPosition(kPPosDst.x, kPPosDst.y); BlendRotation(fRotDst); RunNormalAttack(fRotDst); //Tracen("°¡±õ±â ¶§¹®¿¡ ¿öÇÁ °ø°İ"); } break; } case FUNC_MOB_SKILL: { if (fDirLen >= 50.0f) { NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); m_fDstRot = fRotDst; m_isGoing = TRUE; __EnableSkipCollision(); m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_MOB_SKILL; m_kMovAfterFunc.uArg = uArg; if (!IsWalking()) StartWalking(); } else { m_isGoing = FALSE; if (IsWalking()) EndWalking(); SCRIPT_SetPixelPosition(kPPosDst.x, kPPosDst.y); BlendRotation(fRotDst); m_GraphicThingInstance.InterceptOnceMotion(CRaceMotionData::NAME_SPECIAL_1 + uArg); } break; } case FUNC_EMOTION: { if (fDirLen>100.0f) { NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); m_fDstRot = fRotDst; m_isGoing = TRUE; if (__IsMainInstance()) __EnableSkipCollision(); m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_EMOTION; m_kMovAfterFunc.uArg = uArg; m_kMovAfterFunc.uArgExpanded = uTargetVID; m_kMovAfterFunc.kPosDst = kPPosDst; if (!IsWalking()) StartWalking(); } else { __ProcessFunctionEmotion(uArg, uTargetVID, kPPosDst); } break; } default: { if (eFunc & FUNC_SKILL) { if (fDirLen >= 50.0f) { //NEW_GetSrcPixelPositionRef() = kPPosCur; //NEW_GetDstPixelPositionRef() = kPPosDst; NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); NEW_SetDstPixelPosition(kPPosDst); m_fDstRot = fRotDst; m_isGoing = TRUE; //m_isSyncMov = TRUE; __EnableSkipCollision(); m_kMovAfterFunc.eFunc = eFunc; m_kMovAfterFunc.uArg = uArg; if (!IsWalking()) StartWalking(); //Tracen("³Ê¹« ¸Ö¾î¼­ À̵¿ ÈÄ °ø°İ"); } else { //Tracen("½ºÅ³ Á¤Áö"); m_isGoing = FALSE; if (IsWalking()) EndWalking(); SCRIPT_SetPixelPosition(kPPosDst.x, kPPosDst.y); SetAdvancingRotation(fRotDst); SetRotation(fRotDst); NEW_UseSkill(0, eFunc & 0x7f, uArg&0x0f, (uArg>>4) ? true : false); //Tracen("°¡±õ±â ¶§¹®¿¡ ¿öÇÁ °ø°İ"); } } break; } } } } void CInstanceBase::MovementProcess() { TPixelPosition kPPosCur; NEW_GetPixelPosition(&kPPosCur); // ·»´õ¸µ ÁÂÇ¥°èÀ̹ǷΠy¸¦ -È­Çؼ­ ´õÇÑ´Ù. TPixelPosition kPPosNext; { const D3DXVECTOR3 & c_rkV3Mov = m_GraphicThingInstance.GetMovementVectorRef(); kPPosNext.x = kPPosCur.x + (+c_rkV3Mov.x); kPPosNext.y = kPPosCur.y + (-c_rkV3Mov.y); kPPosNext.z = kPPosCur.z + (+c_rkV3Mov.z); } TPixelPosition kPPosDeltaSC = kPPosCur - NEW_GetSrcPixelPositionRef(); TPixelPosition kPPosDeltaSN = kPPosNext - NEW_GetSrcPixelPositionRef(); TPixelPosition kPPosDeltaSD = NEW_GetDstPixelPositionRef() - NEW_GetSrcPixelPositionRef(); float fCurLen = sqrtf(kPPosDeltaSC.x * kPPosDeltaSC.x + kPPosDeltaSC.y * kPPosDeltaSC.y); float fNextLen = sqrtf(kPPosDeltaSN.x * kPPosDeltaSN.x + kPPosDeltaSN.y * kPPosDeltaSN.y); float fTotalLen = sqrtf(kPPosDeltaSD.x * kPPosDeltaSD.x + kPPosDeltaSD.y * kPPosDeltaSD.y); float fRestLen = fTotalLen - fCurLen; if (__IsMainInstance()) { if (m_isGoing && IsWalking()) { float fDstRot = NEW_GetAdvancingRotationFromPixelPosition(NEW_GetSrcPixelPositionRef(), NEW_GetDstPixelPositionRef()); SetAdvancingRotation(fDstRot); if (fRestLen<=0.0) { if (IsWalking()) EndWalking(); //Tracen("¸ñÇ¥ µµ´Ş Á¤Áö"); m_isGoing = FALSE; BlockMovement(); if (FUNC_EMOTION == m_kMovAfterFunc.eFunc) { DWORD dwMotionNumber = m_kMovAfterFunc.uArg; DWORD dwTargetVID = m_kMovAfterFunc.uArgExpanded; __ProcessFunctionEmotion(dwMotionNumber, dwTargetVID, m_kMovAfterFunc.kPosDst); m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_WAIT; return; } } } } else { if (m_isGoing && IsWalking()) { float fDstRot = NEW_GetAdvancingRotationFromPixelPosition(NEW_GetSrcPixelPositionRef(), NEW_GetDstPixelPositionRef()); SetAdvancingRotation(fDstRot); // ¸¸¾à ·»ÅϽð¡ ´Ê¾î ³Ê¹« ¸¹ÀÌ À̵¿Çß´Ù¸é.. if (fRestLen < -100.0f) { NEW_SetSrcPixelPosition(kPPosCur); float fDstRot = NEW_GetAdvancingRotationFromPixelPosition(kPPosCur, NEW_GetDstPixelPositionRef()); SetAdvancingRotation(fDstRot); //Tracenf("VID %d ¿À¹ö ¹æÇâ¼³Á¤ (%f, %f) %f rest %f", GetVirtualID(), kPPosCur.x, kPPosCur.y, fDstRot, fRestLen); // À̵¿ÁßÀ̶ó¸é ´ÙÀ½¹ø¿¡ ¸ØÃß°Ô ÇÑ´Ù if (FUNC_MOVE == m_kMovAfterFunc.eFunc) { m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_WAIT; } } // µµÂøÇß´Ù¸é... else if (fCurLen <= fTotalLen && fTotalLen <= fNextLen) { if (m_GraphicThingInstance.IsDead() || m_GraphicThingInstance.IsKnockDown()) { __DisableSkipCollision(); //Tracen("»ç¸Á »óÅÂ¶ó µ¿ÀÛ ½ºÅµ"); m_isGoing = FALSE; //Tracen("Çൿ ºÒ´É »óŶó ÀÌÈÄ µ¿ÀÛ ½ºÅµ"); } else { switch (m_kMovAfterFunc.eFunc) { case FUNC_ATTACK: { if (IsWalking()) EndWalking(); __DisableSkipCollision(); m_isGoing = FALSE; BlockMovement(); SCRIPT_SetPixelPosition(NEW_GetDstPixelPositionRef().x, NEW_GetDstPixelPositionRef().y); SetAdvancingRotation(m_fDstRot); SetRotation(m_fDstRot); RunNormalAttack(m_fDstRot); break; } case FUNC_COMBO: { if (IsWalking()) EndWalking(); __DisableSkipCollision(); m_isGoing = FALSE; BlockMovement(); SCRIPT_SetPixelPosition(NEW_GetDstPixelPositionRef().x, NEW_GetDstPixelPositionRef().y); RunComboAttack(m_fDstRot, m_kMovAfterFunc.uArg); break; } case FUNC_EMOTION: { m_isGoing = FALSE; m_kMovAfterFunc.eFunc = FUNC_WAIT; __DisableSkipCollision(); BlockMovement(); DWORD dwMotionNumber = m_kMovAfterFunc.uArg; DWORD dwTargetVID = m_kMovAfterFunc.uArgExpanded; __ProcessFunctionEmotion(dwMotionNumber, dwTargetVID, m_kMovAfterFunc.kPosDst); break; } case FUNC_MOVE: { break; } case FUNC_MOB_SKILL: { if (IsWalking()) EndWalking(); __DisableSkipCollision(); m_isGoing = FALSE; BlockMovement(); SCRIPT_SetPixelPosition(NEW_GetDstPixelPositionRef().x, NEW_GetDstPixelPositionRef().y); SetAdvancingRotation(m_fDstRot); SetRotation(m_fDstRot); m_GraphicThingInstance.InterceptOnceMotion(CRaceMotionData::NAME_SPECIAL_1 + m_kMovAfterFunc.uArg); break; } default: { if (m_kMovAfterFunc.eFunc & FUNC_SKILL) { SetAdvancingRotation(m_fDstRot); BlendRotation(m_fDstRot); NEW_UseSkill(0, m_kMovAfterFunc.eFunc & 0x7f, m_kMovAfterFunc.uArg&0x0f, (m_kMovAfterFunc.uArg>>4) ? true : false); } else { //Tracenf("VID %d ½ºÅ³ °ø°İ (%f, %f) rot %f", GetVirtualID(), NEW_GetDstPixelPositionRef().x, NEW_GetDstPixelPositionRef().y, m_fDstRot); __DisableSkipCollision(); m_isGoing = FALSE; BlockMovement(); SCRIPT_SetPixelPosition(NEW_GetDstPixelPositionRef().x, NEW_GetDstPixelPositionRef().y); SetAdvancingRotation(m_fDstRot); BlendRotation(m_fDstRot); if (!IsWaiting()) { EndWalking(); } //Tracenf("VID %d Á¤Áö (%f, %f) rot %f IsWalking %d", GetVirtualID(), NEW_GetDstPixelPositionRef().x, NEW_GetDstPixelPositionRef().y, m_fDstRot, IsWalking()); } break; } } } } } } if (IsWalking() || m_GraphicThingInstance.IsUsingMovingSkill()) { float fRotation = m_GraphicThingInstance.GetRotation(); float fAdvancingRotation = m_GraphicThingInstance.GetAdvancingRotation(); int iDirection = GetRotatingDirection(fRotation, fAdvancingRotation); if (DEGREE_DIRECTION_SAME != m_iRotatingDirection) { if (DEGREE_DIRECTION_LEFT == iDirection) { fRotation = fmodf(fRotation + m_fRotSpd*m_GraphicThingInstance.GetSecondElapsed(), 360.0f); } else if (DEGREE_DIRECTION_RIGHT == iDirection) { fRotation = fmodf(fRotation - m_fRotSpd*m_GraphicThingInstance.GetSecondElapsed() + 360.0f, 360.0f); } if (m_iRotatingDirection != GetRotatingDirection(fRotation, fAdvancingRotation)) { m_iRotatingDirection = DEGREE_DIRECTION_SAME; fRotation = fAdvancingRotation; } m_GraphicThingInstance.SetRotation(fRotation); } if (__IsInDustRange()) { float fDustDistance = NEW_GetDistanceFromDestPixelPosition(m_kPPosDust); if (IsMountingHorse()) { if (fDustDistance > ms_fHorseDustGap) { NEW_GetPixelPosition(&m_kPPosDust); __AttachEffect(EFFECT_HORSE_DUST); } } else { if (fDustDistance > ms_fDustGap) { NEW_GetPixelPosition(&m_kPPosDust); __AttachEffect(EFFECT_DUST); } } } } } void CInstanceBase::__ProcessFunctionEmotion(DWORD dwMotionNumber, DWORD dwTargetVID, const TPixelPosition & c_rkPosDst) { if (IsWalking()) EndWalkingWithoutBlending(); __EnableChangingTCPState(); SCRIPT_SetPixelPosition(c_rkPosDst.x, c_rkPosDst.y); CInstanceBase * pTargetInstance = CPythonCharacterManager::Instance().GetInstancePtr(dwTargetVID); if (pTargetInstance) { pTargetInstance->__EnableChangingTCPState(); if (pTargetInstance->IsWalking()) pTargetInstance->EndWalkingWithoutBlending(); WORD wMotionNumber1 = HIWORD(dwMotionNumber); WORD wMotionNumber2 = LOWORD(dwMotionNumber); int src_job = RaceToJob(GetRace()); int dst_job = RaceToJob(pTargetInstance->GetRace()); NEW_LookAtDestInstance(*pTargetInstance); m_GraphicThingInstance.InterceptOnceMotion(wMotionNumber1 + dst_job); m_GraphicThingInstance.SetRotation(m_GraphicThingInstance.GetTargetRotation()); m_GraphicThingInstance.SetAdvancingRotation(m_GraphicThingInstance.GetTargetRotation()); pTargetInstance->NEW_LookAtDestInstance(*this); pTargetInstance->m_GraphicThingInstance.InterceptOnceMotion(wMotionNumber2 + src_job); pTargetInstance->m_GraphicThingInstance.SetRotation(pTargetInstance->m_GraphicThingInstance.GetTargetRotation()); pTargetInstance->m_GraphicThingInstance.SetAdvancingRotation(pTargetInstance->m_GraphicThingInstance.GetTargetRotation()); if (pTargetInstance->__IsMainInstance()) { IAbstractPlayer & rPlayer=IAbstractPlayer::GetSingleton(); rPlayer.EndEmotionProcess(); } } if (__IsMainInstance()) { IAbstractPlayer & rPlayer=IAbstractPlayer::GetSingleton(); rPlayer.EndEmotionProcess(); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Update & Deform & Render int g_iAccumulationTime = 0; void CInstanceBase::Update() { ++ms_dwUpdateCounter; StateProcess(); m_GraphicThingInstance.PhysicsProcess(); m_GraphicThingInstance.RotationProcess(); m_GraphicThingInstance.ComboProcess(); m_GraphicThingInstance.AccumulationMovement(); if (m_GraphicThingInstance.IsMovement()) { TPixelPosition kPPosCur; NEW_GetPixelPosition(&kPPosCur); DWORD dwCurTime=ELTimer_GetFrameMSec(); //if (m_dwNextUpdateHeightTime<dwCurTime) { m_dwNextUpdateHeightTime=dwCurTime; kPPosCur.z = __GetBackgroundHeight(kPPosCur.x, kPPosCur.y); NEW_SetPixelPosition(kPPosCur); } // SetMaterialColor { DWORD dwMtrlColor=__GetShadowMapColor(kPPosCur.x, kPPosCur.y); m_GraphicThingInstance.SetMaterialColor(dwMtrlColor); } } #ifdef ENABLE_HIDE_PET if (IsPet()) { if (CPythonSystem::Instance().IsHidePets()) { if (!IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) { __SetAffect(AFFECT_INVISIBILITY, true); m_kAffectFlagContainer.Set(AFFECT_INVISIBILITY, true); } } else { if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) { __SetAffect(AFFECT_INVISIBILITY, false); m_kAffectFlagContainer.Set(AFFECT_INVISIBILITY, false); } } } #endif #ifdef ENABLE_HIDE_MOUNT if (IsMount()) { if (CPythonSystem::Instance().IsHideMounts()) { if (!IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) { __SetAffect(AFFECT_INVISIBILITY, true); m_kAffectFlagContainer.Set(AFFECT_INVISIBILITY, true); } } else { if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) { __SetAffect(AFFECT_INVISIBILITY, false); m_kAffectFlagContainer.Set(AFFECT_INVISIBILITY, false); } } } #endif #ifdef ENABLE_HIDE_SHOPS if (IsShops()) { if (CPythonSystem::Instance().IsHideShops()) { if (!IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) { __SetAffect(AFFECT_INVISIBILITY, true); m_kAffectFlagContainer.Set(AFFECT_INVISIBILITY, true); } } else { if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) { __SetAffect(AFFECT_INVISIBILITY, false); m_kAffectFlagContainer.Set(AFFECT_INVISIBILITY, false); } } } #endif m_GraphicThingInstance.UpdateAdvancingPointInstance(); AttackProcess(); MovementProcess(); m_GraphicThingInstance.MotionProcess(IsPC()); if (IsMountingHorse()) { m_kHorse.m_pkActor->HORSE_MotionProcess(FALSE); } __ComboProcess(); ProcessDamage(); } void CInstanceBase::Transform() { if (__IsSyncing()) { //OnSyncing(); } else { if (IsWalking() || m_GraphicThingInstance.IsUsingMovingSkill()) { const D3DXVECTOR3& c_rv3Movment=m_GraphicThingInstance.GetMovementVectorRef(); float len=(c_rv3Movment.x*c_rv3Movment.x)+(c_rv3Movment.y*c_rv3Movment.y); if (len>1.0f) OnMoving(); else OnWaiting(); } } m_GraphicThingInstance.INSTANCEBASE_Transform(); } void CInstanceBase::Deform() { // 2004.07.17.levites.isShow¸¦ ViewFrustumCheck·Î º¯°æ if (!__CanRender()) return; ++ms_dwDeformCounter; m_GraphicThingInstance.INSTANCEBASE_Deform(); m_kHorse.Deform(); } void CInstanceBase::RenderTrace() { if (!__CanRender()) return; m_GraphicThingInstance.RenderTrace(); } void CInstanceBase::Render() { // 2004.07.17.levites.isShow¸¦ ViewFrustumCheck·Î º¯°æ if (!__CanRender()) return; ++ms_dwRenderCounter; m_kHorse.Render(); m_GraphicThingInstance.Render(); if (CActorInstance::IsDirLine()) { if (NEW_GetDstPixelPositionRef().x != 0.0f) { static CScreen s_kScreen; STATEMANAGER.SetTextureStageState(0, D3DTSS_COLORARG1, D3DTA_DIFFUSE); STATEMANAGER.SetTextureStageState(0, D3DTSS_COLOROP, D3DTOP_SELECTARG1); STATEMANAGER.SetTextureStageState(0, D3DTSS_ALPHAOP, D3DTOP_DISABLE); STATEMANAGER.SaveRenderState(D3DRS_ZENABLE, FALSE); STATEMANAGER.SetRenderState(D3DRS_FOGENABLE, FALSE); STATEMANAGER.SetRenderState(D3DRS_LIGHTING, FALSE); TPixelPosition px; m_GraphicThingInstance.GetPixelPosition(&px); D3DXVECTOR3 kD3DVt3Cur(px.x, px.y, px.z); //D3DXVECTOR3 kD3DVt3Cur(NEW_GetSrcPixelPositionRef().x, -NEW_GetSrcPixelPositionRef().y, NEW_GetSrcPixelPositionRef().z); D3DXVECTOR3 kD3DVt3Dest(NEW_GetDstPixelPositionRef().x, -NEW_GetDstPixelPositionRef().y, NEW_GetDstPixelPositionRef().z); //printf("%s %f\n", GetNameString(), kD3DVt3Cur.y - kD3DVt3Dest.y); //float fdx = NEW_GetDstPixelPositionRef().x - NEW_GetSrcPixelPositionRef().x; //float fdy = NEW_GetDstPixelPositionRef().y - NEW_GetSrcPixelPositionRef().y; s_kScreen.SetDiffuseColor(0.0f, 0.0f, 1.0f); s_kScreen.RenderLine3d(kD3DVt3Cur.x, kD3DVt3Cur.y, px.z, kD3DVt3Dest.x, kD3DVt3Dest.y, px.z); STATEMANAGER.RestoreRenderState(D3DRS_ZENABLE); STATEMANAGER.SetRenderState(D3DRS_FOGENABLE, TRUE); STATEMANAGER.SetRenderState(D3DRS_LIGHTING, TRUE); } } } void CInstanceBase::RenderToShadowMap() { if (IsDoor()) return; if (IsBuilding()) return; if (!__CanRender()) return; if (!__IsExistMainInstance()) return; CInstanceBase* pkInstMain=__GetMainInstancePtr(); const float SHADOW_APPLY_DISTANCE = 2500.0f; float fDistance=NEW_GetDistanceFromDestInstance(*pkInstMain); if (fDistance>=SHADOW_APPLY_DISTANCE) return; m_GraphicThingInstance.RenderToShadowMap(); } void CInstanceBase::RenderCollision() { m_GraphicThingInstance.RenderCollisionData(); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Setting & Getting Data void CInstanceBase::SetVirtualID(DWORD dwVirtualID) { m_GraphicThingInstance.SetVirtualID(dwVirtualID); } void CInstanceBase::SetVirtualNumber(DWORD dwVirtualNumber) { m_dwVirtualNumber = dwVirtualNumber; } void CInstanceBase::SetInstanceType(int iInstanceType) { m_GraphicThingInstance.SetActorType(iInstanceType); } void CInstanceBase::SetAlignment(short sAlignment) { m_sAlignment = sAlignment; RefreshTextTailTitle(); } #ifdef NEW_PET_SYSTEM void CInstanceBase::SetLevelText(int sLevel) { m_dwLevel = sLevel; UpdateTextTailLevel(sLevel); } #endif void CInstanceBase::SetPKMode(BYTE byPKMode) { if (m_byPKMode == byPKMode) return; m_byPKMode = byPKMode; if (__IsMainInstance()) { IAbstractPlayer& rPlayer=IAbstractPlayer::GetSingleton(); rPlayer.NotifyChangePKMode(); } } void CInstanceBase::SetKiller(bool bFlag) { if (m_isKiller == bFlag) return; m_isKiller = bFlag; RefreshTextTail(); } void CInstanceBase::SetPartyMemberFlag(bool bFlag) { m_isPartyMember = bFlag; } void CInstanceBase::SetStateFlags(DWORD dwStateFlags) { if (dwStateFlags & ADD_CHARACTER_STATE_KILLER) SetKiller(TRUE); else SetKiller(FALSE); if (dwStateFlags & ADD_CHARACTER_STATE_PARTY) SetPartyMemberFlag(TRUE); else SetPartyMemberFlag(FALSE); } void CInstanceBase::SetComboType(UINT uComboType) { m_GraphicThingInstance.SetComboType(uComboType); } const char * CInstanceBase::GetNameString() { return m_stName.c_str(); } #ifdef ENABLE_NEW_EXCHANGE_WINDOW DWORD CInstanceBase::GetLevel() { return m_dwLevel; } #endif DWORD CInstanceBase::GetRace() { return m_dwRace; } bool CInstanceBase::IsConflictAlignmentInstance(CInstanceBase& rkInstVictim) { if (PK_MODE_PROTECT == rkInstVictim.GetPKMode()) return false; switch (GetAlignmentType()) { case ALIGNMENT_TYPE_NORMAL: case ALIGNMENT_TYPE_WHITE: if (ALIGNMENT_TYPE_DARK == rkInstVictim.GetAlignmentType()) return true; break; case ALIGNMENT_TYPE_DARK: if (GetAlignmentType() != rkInstVictim.GetAlignmentType()) return true; break; } return false; } void CInstanceBase::SetDuelMode(DWORD type) { m_dwDuelMode = type; } DWORD CInstanceBase::GetDuelMode() { return m_dwDuelMode; } bool CInstanceBase::IsAttackableInstance(CInstanceBase& rkInstVictim) { if (__IsMainInstance()) { CPythonPlayer& rkPlayer=CPythonPlayer::Instance(); if(rkPlayer.IsObserverMode()) return false; } if (GetVirtualID() == rkInstVictim.GetVirtualID()) return false; if (IsStone()) { if (rkInstVictim.IsPC()) return true; } else if (IsPC()) { if (rkInstVictim.IsStone()) return true; if (rkInstVictim.IsPC()) { if (GetDuelMode()) { switch(GetDuelMode()) { case DUEL_CANNOTATTACK: return false; case DUEL_START: if(__FindDUELKey(GetVirtualID(),rkInstVictim.GetVirtualID())) return true; else return false; } } if (PK_MODE_GUILD == GetPKMode()) if (GetGuildID() == rkInstVictim.GetGuildID()) return false; if (rkInstVictim.IsKiller()) if (!IAbstractPlayer::GetSingleton().IsSamePartyMember(GetVirtualID(), rkInstVictim.GetVirtualID())) return true; if (PK_MODE_PROTECT != GetPKMode()) { if (PK_MODE_FREE == GetPKMode()) { if (PK_MODE_PROTECT != rkInstVictim.GetPKMode()) if (!IAbstractPlayer::GetSingleton().IsSamePartyMember(GetVirtualID(), rkInstVictim.GetVirtualID())) return true; } if (PK_MODE_GUILD == GetPKMode()) { if (PK_MODE_PROTECT != rkInstVictim.GetPKMode()) if (!IAbstractPlayer::GetSingleton().IsSamePartyMember(GetVirtualID(), rkInstVictim.GetVirtualID())) if (GetGuildID() != rkInstVictim.GetGuildID()) return true; } } if (IsSameEmpire(rkInstVictim)) { if (IsPVPInstance(rkInstVictim)) return true; if (PK_MODE_REVENGE == GetPKMode()) if (!IAbstractPlayer::GetSingleton().IsSamePartyMember(GetVirtualID(), rkInstVictim.GetVirtualID())) if (IsConflictAlignmentInstance(rkInstVictim)) return true; } else { return true; } } if (rkInstVictim.IsEnemy()) return true; if (rkInstVictim.IsWoodenDoor()) return true; } else if (IsEnemy()) { if (rkInstVictim.IsPC()) return true; if (rkInstVictim.IsBuilding()) return true; } else if (IsPoly()) { if (rkInstVictim.IsPC()) return true; if (rkInstVictim.IsEnemy()) return true; } return false; } bool CInstanceBase::IsTargetableInstance(CInstanceBase& rkInstVictim) { return rkInstVictim.CanPickInstance(); } // 2004. 07. 07. [levites] - ½ºÅ³ »ç¿ëÁß Å¸°ÙÀÌ ¹Ù²î´Â ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇÑ ÄÚµå bool CInstanceBase::CanChangeTarget() { return m_GraphicThingInstance.CanChangeTarget(); } // 2004.07.17.levites.isShow¸¦ ViewFrustumCheck·Î º¯°æ bool CInstanceBase::CanPickInstance() { if (!__IsInViewFrustum()) return false; if (IsDoor()) { if (IsDead()) return false; } if (IsPC()) { if (IsAffect(AFFECT_EUNHYEONG)) { if (!__MainCanSeeHiddenThing()) return false; } if (IsAffect(AFFECT_REVIVE_INVISIBILITY)) return false; if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) return false; } if (IsDead()) return false; return true; } bool CInstanceBase::CanViewTargetHP(CInstanceBase& rkInstVictim) { if (rkInstVictim.IsStone()) return true; if (rkInstVictim.IsWoodenDoor()) return true; if (rkInstVictim.IsEnemy()) return true; return false; } BOOL CInstanceBase::IsPoly() { return m_GraphicThingInstance.IsPoly(); } BOOL CInstanceBase::IsPC() { return m_GraphicThingInstance.IsPC(); } BOOL CInstanceBase::IsNPC() { return m_GraphicThingInstance.IsNPC(); } #ifdef NEW_PET_SYSTEM BOOL CInstanceBase::IsNewPet() { return m_GraphicThingInstance.IsNewPet(); } #endif BOOL CInstanceBase::IsEnemy() { return m_GraphicThingInstance.IsEnemy(); } BOOL CInstanceBase::IsStone() { return m_GraphicThingInstance.IsStone(); } BOOL CInstanceBase::IsGuildWall() //IsBuilding ±æµå°Ç¹°Àüü IsGuildWallÀº ´ãÀ庮¸¸(¹®Àº Á¦¿Ü) { return IsWall(m_dwRace); } BOOL CInstanceBase::IsResource() { switch (m_dwVirtualNumber) { case 20047: case 20048: case 20049: case 20050: case 20051: case 20052: case 20053: case 20054: case 20055: case 20056: case 20057: case 20058: case 20059: case 30301: case 30302: case 30303: case 30304: case 30305: return TRUE; } return FALSE; } BOOL CInstanceBase::IsWarp() { return m_GraphicThingInstance.IsWarp(); } BOOL CInstanceBase::IsGoto() { return m_GraphicThingInstance.IsGoto(); } BOOL CInstanceBase::IsObject() { return m_GraphicThingInstance.IsObject(); } BOOL CInstanceBase::IsBuilding() { return m_GraphicThingInstance.IsBuilding(); } BOOL CInstanceBase::IsDoor() { return m_GraphicThingInstance.IsDoor(); } BOOL CInstanceBase::IsWoodenDoor() { if (m_GraphicThingInstance.IsDoor()) { int vnum = GetVirtualNumber(); if (vnum == 13000) // ³ª¹«¹® return true; else if (vnum >= 30111 && vnum <= 30119) // »ç±Í¹® return true; else return false; } else { return false; } } BOOL CInstanceBase::IsStoneDoor() { return m_GraphicThingInstance.IsDoor() && 13001 == GetVirtualNumber(); } BOOL CInstanceBase::IsFlag() { if (GetRace() == 20035) return TRUE; if (GetRace() == 20036) return TRUE; if (GetRace() == 20037) return TRUE; return FALSE; } BOOL CInstanceBase::IsForceVisible() { if (IsAffect(AFFECT_SHOW_ALWAYS)) return TRUE; if (IsObject() || IsBuilding() || IsDoor() ) return TRUE; return FALSE; } int CInstanceBase::GetInstanceType() { return m_GraphicThingInstance.GetActorType(); } DWORD CInstanceBase::GetVirtualID() { return m_GraphicThingInstance.GetVirtualID(); } DWORD CInstanceBase::GetVirtualNumber() { return m_dwVirtualNumber; } // 2004.07.17.levites.isShow¸¦ ViewFrustumCheck·Î º¯°æ bool CInstanceBase::__IsInViewFrustum() { return m_GraphicThingInstance.isShow(); } bool CInstanceBase::__CanRender() { if (!__IsInViewFrustum()) return false; if (IsAffect(AFFECT_INVISIBILITY)) return false; return true; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Graphic Control bool CInstanceBase::IntersectBoundingBox() { float u, v, t; return m_GraphicThingInstance.Intersect(&u, &v, &t); } bool CInstanceBase::IntersectDefendingSphere() { return m_GraphicThingInstance.IntersectDefendingSphere(); } float CInstanceBase::GetDistance(CInstanceBase * pkTargetInst) { TPixelPosition TargetPixelPosition; pkTargetInst->m_GraphicThingInstance.GetPixelPosition(&TargetPixelPosition); return GetDistance(TargetPixelPosition); } float CInstanceBase::GetDistance(const TPixelPosition & c_rPixelPosition) { TPixelPosition PixelPosition; m_GraphicThingInstance.GetPixelPosition(&PixelPosition); float fdx = PixelPosition.x - c_rPixelPosition.x; float fdy = PixelPosition.y - c_rPixelPosition.y; return sqrtf((fdx*fdx) + (fdy*fdy)); } CActorInstance& CInstanceBase::GetGraphicThingInstanceRef() { return m_GraphicThingInstance; } CActorInstance* CInstanceBase::GetGraphicThingInstancePtr() { return &m_GraphicThingInstance; } void CInstanceBase::RefreshActorInstance() { m_GraphicThingInstance.RefreshActorInstance(); } void CInstanceBase::Refresh(DWORD dwMotIndex, bool isLoop) { RefreshState(dwMotIndex, isLoop); } void CInstanceBase::RestoreRenderMode() { m_GraphicThingInstance.RestoreRenderMode(); } void CInstanceBase::SetAddRenderMode() { m_GraphicThingInstance.SetAddRenderMode(); } void CInstanceBase::SetModulateRenderMode() { m_GraphicThingInstance.SetModulateRenderMode(); } void CInstanceBase::SetRenderMode(int iRenderMode) { m_GraphicThingInstance.SetRenderMode(iRenderMode); } void CInstanceBase::SetAddColor(const D3DXCOLOR & c_rColor) { m_GraphicThingInstance.SetAddColor(c_rColor); } void CInstanceBase::__SetBlendRenderingMode() { m_GraphicThingInstance.SetBlendRenderMode(); } void CInstanceBase::__SetAlphaValue(float fAlpha) { m_GraphicThingInstance.SetAlphaValue(fAlpha); } float CInstanceBase::__GetAlphaValue() { return m_GraphicThingInstance.GetAlphaValue(); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Part void CInstanceBase::SetHair(DWORD eHair) { if (!HAIR_COLOR_ENABLE) return; if (IsPC()==false) return; m_awPart[CRaceData::PART_HAIR] = eHair; m_GraphicThingInstance.SetHair(eHair); } void CInstanceBase::ChangeHair(DWORD eHair) { if (!HAIR_COLOR_ENABLE) return; if (IsPC()==false) return; if (GetPart(CRaceData::PART_HAIR)==eHair) return; SetHair(eHair); //int type = m_GraphicThingInstance.GetMotionMode(); RefreshState(CRaceMotionData::NAME_WAIT, true); //RefreshState(type, true); } void CInstanceBase::SetArmor(DWORD dwArmor) { DWORD dwShape; if (__ArmorVnumToShape(dwArmor, &dwShape)) { CItemData * pItemData; if (CItemManager::Instance().GetItemDataPointer(dwArmor, &pItemData)) { float fSpecularPower=pItemData->GetSpecularPowerf(); SetShape(dwShape, fSpecularPower); __GetRefinedEffect(pItemData, m_lWeaponRarity); return; } else __ClearArmorRefineEffect(); } SetShape(dwArmor); } #ifdef ENABLE_SASH_SYSTEM void CInstanceBase::SetSash(DWORD dwSash) { if (!IsPC()) return; if (IsPoly()) return; dwSash += 85000; ClearSashEffect(); float fSpecular = 65.0f; if (dwSash > 87000) { dwSash -= 2000; fSpecular += 35; m_dwSashEffect = EFFECT_REFINED + EFFECT_SASH; __EffectContainer_AttachEffect(m_dwSashEffect); } fSpecular /= 100.0f; m_awPart[CRaceData::PART_SASH] = dwSash; CItemData * pItemData; if (!CItemManager::Instance().GetItemDataPointer(dwSash, &pItemData)) return; m_GraphicThingInstance.AttachSash(pItemData, fSpecular); #ifdef ENABLE_OBJ_SCALLING DWORD dwRace = GetRace(), dwPos = RaceToJob(dwRace), dwSex = RaceToSex(dwRace); dwPos += 1; if (dwSex == 0) dwPos += 5; float fScaleX, fScaleY, fScaleZ, fPositionX, fPositionY, fPositionZ; if (pItemData->GetItemScale(dwPos, fScaleX, fScaleY, fScaleZ, fPositionX, fPositionY, fPositionZ)) { m_GraphicThingInstance.SetScale(fScaleX, fScaleY, fScaleZ, true); if (m_kHorse.IsMounting()) fPositionZ += 10.0f; m_GraphicThingInstance.SetScalePosition(fPositionX, fPositionY, fPositionZ); } #endif } void CInstanceBase::ChangeSash(DWORD dwSash) { if (!IsPC()) return; SetSash(dwSash); } void CInstanceBase::ClearSashEffect() { if (!m_dwSashEffect) return; __EffectContainer_DetachEffect(m_dwSashEffect); m_dwSashEffect = 0; } #endif void CInstanceBase::SetShape(DWORD eShape, float fSpecular) { if (IsPoly()) { m_GraphicThingInstance.SetShape(0); } else { m_GraphicThingInstance.SetShape(eShape, fSpecular); } m_eShape = eShape; } DWORD CInstanceBase::GetWeaponType() { DWORD dwWeapon = GetPart(CRaceData::PART_WEAPON); CItemData * pItemData; if (!CItemManager::Instance().GetItemDataPointer(dwWeapon, &pItemData)) return CItemData::WEAPON_NONE; #ifdef ENABLE_COSTUME_WEAPON_SYSTEM if (pItemData->GetType() == CItemData::ITEM_TYPE_COSTUME) return pItemData->GetValue(3); #endif return pItemData->GetWeaponType(); } /* void CInstanceBase::SetParts(const WORD * c_pParts) { if (IsPoly()) return; if (__IsShapeAnimalWear()) return; UINT eWeapon=c_pParts[CRaceData::PART_WEAPON]; if (__IsChangableWeapon(eWeapon) == false) eWeapon = 0; if (eWeapon != m_GraphicThingInstance.GetPartItemID(CRaceData::PART_WEAPON)) { m_GraphicThingInstance.AttachPart(CRaceData::PART_MAIN, CRaceData::PART_WEAPON, eWeapon); m_awPart[CRaceData::PART_WEAPON] = eWeapon; } __AttachHorseSaddle(); } */ void CInstanceBase::__ClearWeaponRefineEffect() { if (m_swordRefineEffectRight) { __DetachEffect(m_swordRefineEffectRight); m_swordRefineEffectRight = 0; } if (m_swordRefineEffectLeft) { __DetachEffect(m_swordRefineEffectLeft); m_swordRefineEffectLeft = 0; } } void CInstanceBase::__ClearArmorRefineEffect() { if (m_armorRefineEffect) { __DetachEffect(m_armorRefineEffect); m_armorRefineEffect = 0; } } UINT CInstanceBase::__GetRefinedEffect(CItemData* pItem, long lWeaponRarity) { DWORD refine = max(pItem->GetRefine() + pItem->GetSocketCount(),CItemData::ITEM_SOCKET_MAX_NUM) - CItemData::ITEM_SOCKET_MAX_NUM; switch (pItem->GetType()) { case CItemData::ITEM_TYPE_WEAPON: __ClearWeaponRefineEffect(); if (refine < 7) //ÇöÀç Á¦·Ãµµ 7 ÀÌ»ó¸¸ ÀÌÆåÆ®°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. return 0; switch(pItem->GetSubType()) { case CItemData::WEAPON_DAGGER: if (lWeaponRarity >= 3250) { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY3; m_swordRefineEffectLeft = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY3_LEFT; } else if (lWeaponRarity >= 2500) { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY2; m_swordRefineEffectLeft = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY2_LEFT; } else if (lWeaponRarity >= 250) { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY1; m_swordRefineEffectLeft = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY1_LEFT; } else if (lWeaponRarity >= 150) { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY0; m_swordRefineEffectLeft = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY0_LEFT; } else { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_REFINED7+refine-7; m_swordRefineEffectLeft = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_REFINED7_LEFT+refine-7; } break; case CItemData::WEAPON_FAN: if (lWeaponRarity >= 3250) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_FANBELL_RARITY3; else if (lWeaponRarity >= 2500) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_FANBELL_RARITY2; else if (lWeaponRarity >= 300) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_FANBELL_RARITY1; else if (lWeaponRarity >= 100) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_FANBELL_RARITY0; else m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_FANBELL_REFINED7+refine-7; break; case CItemData::WEAPON_ARROW: case CItemData::WEAPON_BELL: if (lWeaponRarity >= 3250) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY3; else if (lWeaponRarity >= 2500) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY2; else if (lWeaponRarity >= 300) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY1; else if (lWeaponRarity >= 100) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY0; else m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_REFINED7+refine-7; break; case CItemData::WEAPON_BOW: if (lWeaponRarity >= 3250) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_BOW_RARITY3; else if (lWeaponRarity >= 2500) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_BOW_RARITY2; else if (lWeaponRarity >= 300) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_BOW_RARITY1; else if (lWeaponRarity >= 100) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_BOW_RARITY0; else m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_BOW_REFINED7+refine-7; break; default: if (lWeaponRarity >= 3250) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_RARITY3; else if (lWeaponRarity >= 2500) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_RARITY2; else if (lWeaponRarity >= 300) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_RARITY1; else if (lWeaponRarity >= 100) m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_RARITY0; else m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_REFINED7+refine-7; } if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); if (m_swordRefineEffectLeft) m_swordRefineEffectLeft = __AttachEffect(m_swordRefineEffectLeft); break; case CItemData::ITEM_TYPE_ARMOR: __ClearArmorRefineEffect(); // ¡Æ¨Ï¢¯E ¨¡?E AI¨¡a¨¡¢ç if (pItem->GetSubType() == CItemData::ARMOR_BODY) { DWORD vnum = pItem->GetIndex(); if (12010 <= vnum && vnum <= 12049) { __AttachEffect(EFFECT_REFINED+EFFECT_BODYARMOR_SPECIAL); __AttachEffect(EFFECT_REFINED+EFFECT_BODYARMOR_SPECIAL2); } if (vnum >= 20760 && vnum <= 20959) { __AttachEffect(EFFECT_REFINED+EFFECT_BODYARMOR_SPECIAL3); } } if (refine < 7) //CoAc A|¡¤A¥ì¥ì 7 AI¡ío¢¬¢¬ AI¨¡a¨¡¢ç¡Æ¢® AO¨öA¢¥I¢¥U. return 0; if (pItem->GetSubType() == CItemData::ARMOR_BODY) { m_armorRefineEffect = EFFECT_REFINED+EFFECT_BODYARMOR_REFINED7+refine-7; __AttachEffect(m_armorRefineEffect); } break; case CItemData::ITEM_TYPE_COSTUME: __ClearArmorRefineEffect(); if (pItem->GetType() == CItemData::ITEM_TYPE_COSTUME) { //KIZIL ALEV DWORD vnum = pItem->GetIndex(); if (vnum == 40108 || vnum == 40122 || vnum == 40136 || vnum == 40149 || vnum == 40161) // KILIÇ { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_RARITY2; { if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); } } else if (vnum == 40111 || vnum == 40125 || vnum == 40139 || vnum == 40152 || vnum == 40164) //ÇİFTEL { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SWORD_RARITY2; { if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); } } else if (vnum == 40109 || vnum == 40123 || vnum == 40137 || vnum == 40150 || vnum == 40162) // HANÇER { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY2; m_swordRefineEffectLeft = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY2_LEFT; { if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); if (m_swordRefineEffectLeft) m_swordRefineEffectLeft = __AttachEffect(m_swordRefineEffectLeft); } } else if (vnum == 40110 || vnum == 40124 || vnum == 40138 || vnum == 40151 || vnum == 40163) // YAY { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_BOW_RARITY2; { if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); } } else if (vnum == 40112 || vnum == 40126 || vnum == 40140 || vnum == 40153 || vnum == 40165) //ÇAN { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_SMALLSWORD_RARITY2; { if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); } } else if (vnum == 40113 || vnum == 40127 || vnum == 40141 || vnum == 40154 || vnum == 40166) //YELPAZE { m_swordRefineEffectRight = EFFECT_REFINED+EFFECT_FANBELL_RARITY2; { if (m_swordRefineEffectRight) m_swordRefineEffectRight = __AttachEffect(m_swordRefineEffectRight); } } else if (vnum == 41131 || vnum == 41132 || vnum == 41129 || vnum == 41130 || vnum == 41149 || vnum == 41150 || vnum == 41133 || vnum == 41134 || vnum == 41309 || vnum == 41310 || vnum == 41313 || vnum == 41314 || vnum == 41317 || vnum == 41318 || vnum == 41326 || vnum == 41327 || vnum == 41588 || vnum == 41590 || vnum == 41498 || vnum == 41500 || vnum == 41516 || vnum == 41517 || vnum == 41518 || vnum == 41519) // kostüm { __AttachEffect(EFFECT_REFINED+EFFECT_BODYARMOR_SPECIAL3); } } } return 0; } bool CInstanceBase::SetWeapon(DWORD eWeapon, long lWeaponRarity) { if (IsPoly()) return false; if (__IsShapeAnimalWear()) return false; if (__IsChangableWeapon(eWeapon) == false) eWeapon = 0; m_GraphicThingInstance.AttachWeapon(eWeapon); m_awPart[CRaceData::PART_WEAPON] = eWeapon; //Weapon Effect CItemData * pItemData; if (CItemManager::Instance().GetItemDataPointer(eWeapon, &pItemData)) { #ifdef ENABLE_COSTUME_WEAPON_SYSTEM if (pItemData->GetType() == CItemData::ITEM_TYPE_COSTUME) __ClearWeaponRefineEffect(); #endif __GetRefinedEffect(pItemData, lWeaponRarity); } else __ClearWeaponRefineEffect(); return true; } void CInstanceBase::ChangeWeapon(DWORD eWeapon, long lWeaponRarity) { if (eWeapon == m_GraphicThingInstance.GetPartItemID(CRaceData::PART_WEAPON)) return; if (SetWeapon(eWeapon, lWeaponRarity)) RefreshState(CRaceMotionData::NAME_WAIT, true); } bool CInstanceBase::ChangeArmor(DWORD dwArmor) { DWORD eShape; __ArmorVnumToShape(dwArmor, &eShape); if (GetShape()==eShape) return false; CAffectFlagContainer kAffectFlagContainer; kAffectFlagContainer.CopyInstance(m_kAffectFlagContainer); DWORD dwVID = GetVirtualID(); DWORD dwRace = GetRace(); DWORD eHair = GetPart(CRaceData::PART_HAIR); DWORD eWeapon = GetPart(CRaceData::PART_WEAPON); #ifdef ENABLE_SASH_SYSTEM DWORD dwSash = GetPart(CRaceData::PART_SASH); #endif float fRot = GetRotation(); float fAdvRot = GetAdvancingRotation(); if (IsWalking()) EndWalking(); // 2004.07.25.myevan.ÀÌÆåÆ® ¾È ºÙ´Â ¹®Á¦ ////////////////////////////////////////////////////// __ClearAffects(); ////////////////////////////////////////////////////// if (!SetRace(dwRace)) { TraceError("CPythonCharacterManager::ChangeArmor - SetRace VID[%d] Race[%d] ERROR", dwVID, dwRace); return false; } SetArmor(dwArmor); SetHair(eHair); #ifdef ENABLE_SASH_SYSTEM SetSash(dwSash); #endif SetWeapon(eWeapon, m_lWeaponRarity); SetRotation(fRot); SetAdvancingRotation(fAdvRot); __AttachHorseSaddle(); RefreshState(CRaceMotionData::NAME_WAIT, TRUE); // 2004.07.25.myevan.ÀÌÆåÆ® ¾È ºÙ´Â ¹®Á¦ ///////////////////////////////////////////////// SetAffectFlagContainer(kAffectFlagContainer); ///////////////////////////////////////////////// CActorInstance::IEventHandler& rkEventHandler=GetEventHandlerRef(); rkEventHandler.OnChangeShape(); return true; } bool CInstanceBase::__IsShapeAnimalWear() { if (100 == GetShape() || 101 == GetShape() || 102 == GetShape() || 103 == GetShape()) return true; return false; } DWORD CInstanceBase::__GetRaceType() { return m_eRaceType; } void CInstanceBase::RefreshState(DWORD dwMotIndex, bool isLoop) { DWORD dwPartItemID = m_GraphicThingInstance.GetPartItemID(CRaceData::PART_WEAPON); BYTE byItemType = 0xff; BYTE bySubType = 0xff; CItemManager & rkItemMgr = CItemManager::Instance(); CItemData * pItemData; if (rkItemMgr.GetItemDataPointer(dwPartItemID, &pItemData)) { byItemType = pItemData->GetType(); bySubType = pItemData->GetWeaponType(); } if (IsPoly()) { SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_GENERAL); } else if (IsWearingDress()) { SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_WEDDING_DRESS); } else if (IsHoldingPickAxe()) { if (m_kHorse.IsMounting()) { SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE); } else { SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_GENERAL); } } else if (CItemData::ITEM_TYPE_ROD == byItemType) { if (m_kHorse.IsMounting()) { SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE); } else { SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_FISHING); } } #ifdef ENABLE_COSTUME_WEAPON_SYSTEM else if (byItemType == CItemData::ITEM_TYPE_COSTUME) { switch (pItemData->GetValue(3)) { case CItemData::WEAPON_SWORD: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_ONEHAND_SWORD); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_ONEHAND_SWORD); break; case CItemData::WEAPON_DAGGER: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_DUALHAND_SWORD); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_DUALHAND_SWORD); break; case CItemData::WEAPON_BOW: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_BOW); else #ifdef ENABLE_NEW_ARROW_SYSTEM { if (m_awPart[CRaceData::PART_ARROW_TYPE] == CItemData::WEAPON_UNLIMITED_ARROW) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_BOW_SPECIAL); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_BOW); } #else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_BOW); #endif break; case CItemData::WEAPON_TWO_HANDED: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_TWOHAND_SWORD); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_TWOHAND_SWORD); break; case CItemData::WEAPON_BELL: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_BELL); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_BELL); break; case CItemData::WEAPON_FAN: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_FAN); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_FAN); break; default: if (m_kHorse.IsMounting()) SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE); else SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_GENERAL); break; } } #endif else if (m_kHorse.IsMounting()) { switch (bySubType) { case CItemData::WEAPON_SWORD: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_ONEHAND_SWORD); break; case CItemData::WEAPON_TWO_HANDED: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_TWOHAND_SWORD); // Only Warrior break; case CItemData::WEAPON_DAGGER: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_DUALHAND_SWORD); // Only Assassin break; case CItemData::WEAPON_FAN: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_FAN); // Only Shaman break; case CItemData::WEAPON_BELL: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_BELL); // Only Shaman break; case CItemData::WEAPON_BOW: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE_BOW); // Only Shaman break; default: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_HORSE); break; } } else { switch (bySubType) { case CItemData::WEAPON_SWORD: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_ONEHAND_SWORD); break; case CItemData::WEAPON_TWO_HANDED: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_TWOHAND_SWORD); // Only Warrior break; case CItemData::WEAPON_DAGGER: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_DUALHAND_SWORD); // Only Assassin break; case CItemData::WEAPON_BOW: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_BOW); // Only Assassin break; case CItemData::WEAPON_FAN: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_FAN); // Only Shaman break; case CItemData::WEAPON_BELL: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_BELL); // Only Shaman break; case CItemData::WEAPON_ARROW: default: SetMotionMode(CRaceMotionData::MODE_GENERAL); break; } } if (isLoop) m_GraphicThingInstance.InterceptLoopMotion(dwMotIndex); else m_GraphicThingInstance.InterceptOnceMotion(dwMotIndex); RefreshActorInstance(); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Device void CInstanceBase::RegisterBoundingSphere() { // Stone ÀÏ °æ¿ì DeforomNoSkin À» Çϸé // ³«ÇÏÇÏ´Â ¾Ö´Ï¸ŞÀÌ¼Ç °°Àº °æ¿ì ¾Ö´Ï¸ŞÀ̼ÇÀÌ // ¹Ù¿îµå ¹Ú½º¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÄ ÄøµÀÌ Á¦´ë·Î ÀÌ·ç¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù. if (!IsStone()) { m_GraphicThingInstance.DeformNoSkin(); } m_GraphicThingInstance.RegisterBoundingSphere(); } bool CInstanceBase::CreateDeviceObjects() { return m_GraphicThingInstance.CreateDeviceObjects(); } void CInstanceBase::DestroyDeviceObjects() { m_GraphicThingInstance.DestroyDeviceObjects(); } void CInstanceBase::Destroy() { DetachTextTail(); DismountHorse(); m_kQue_kCmdNew.clear(); __EffectContainer_Destroy(); __StoneSmoke_Destroy(); if (__IsMainInstance()) __ClearMainInstance(); m_GraphicThingInstance.Destroy(); __Initialize(); } void CInstanceBase::__InitializeRotationSpeed() { SetRotationSpeed(c_fDefaultRotationSpeed); } void CInstanceBase::__Warrior_Initialize() { m_kWarrior.m_dwGeomgyeongEffect=0; } void CInstanceBase::__Initialize() { __Warrior_Initialize(); __StoneSmoke_Inialize(); __EffectContainer_Initialize(); __InitializeRotationSpeed(); SetEventHandler(CActorInstance::IEventHandler::GetEmptyPtr()); m_kAffectFlagContainer.Clear(); m_dwLevel = 0; m_dwGuildID = 0; m_dwEmpireID = 0; m_bIsGuildLeader = false; m_eType = 0; m_eRaceType = 0; m_eShape = 0; m_dwRace = 0; m_dwVirtualNumber = 0; m_dwBaseCmdTime=0; m_dwBaseChkTime=0; m_dwSkipTime=0; m_GraphicThingInstance.Initialize(); m_dwAdvActorVID=0; m_dwLastDmgActorVID=0; m_nAverageNetworkGap=0; m_dwNextUpdateHeightTime=0; // Moving by keyboard m_iRotatingDirection = DEGREE_DIRECTION_SAME; // Moving by mouse m_isTextTail = FALSE; m_isGoing = FALSE; NEW_SetSrcPixelPosition(TPixelPosition(0, 0, 0)); NEW_SetDstPixelPosition(TPixelPosition(0, 0, 0)); m_kPPosDust = TPixelPosition(0, 0, 0); m_kQue_kCmdNew.clear(); m_dwLastComboIndex = 0; m_swordRefineEffectRight = 0; m_swordRefineEffectLeft = 0; m_armorRefineEffect = 0; #ifdef ENABLE_SASH_SYSTEM m_dwSashEffect = 0; #endif m_sAlignment = 0; m_byPKMode = 0; m_isKiller = false; m_isPartyMember = false; m_bEnableTCPState = TRUE; m_stName = ""; memset(m_awPart, 0, sizeof(m_awPart)); memset(m_adwCRCAffectEffect, 0, sizeof(m_adwCRCAffectEffect)); //memset(m_adwCRCEmoticonEffect, 0, sizeof(m_adwCRCEmoticonEffect)); memset(&m_kMovAfterFunc, 0, sizeof(m_kMovAfterFunc)); m_bDamageEffectType = false; m_dwDuelMode = DUEL_NONE; m_dwEmoticonTime = 0; } CInstanceBase::CInstanceBase() { __Initialize(); } CInstanceBase::~CInstanceBase() { Destroy(); } void CInstanceBase::GetBoundBox(D3DXVECTOR3 * vtMin, D3DXVECTOR3 * vtMax) { m_GraphicThingInstance.GetBoundBox(vtMin, vtMax); }
 12. sash system of lennt
 13. enisina

  solved shouder sash problem bonus

  problem fixed. thank you enes559